WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Роль фіскальної політики у формуванні інноваційного типу розвитку національної економіки - Реферат

Роль фіскальної політики у формуванні інноваційного типу розвитку національної економіки - Реферат

фун-даментальних наукових розробок. Визначення і ранжування пріоритетів науково-технічного розвитку та прийняття рішень про фінансування великих державних програм постійно присутні в політичних, законотворчих та бюджетних процесах розвинених країн. Однієї з найважливіших функцій урядів цих країн є створення сприятливих умов для інноваційної діяльності підприємницького сектора. З цією метою використовуються такі засоби бюджетної політики, як:
- введення витрат на дослідницькі роботи до собівартості продукції;
- списання значної частки наукового обладнання за нормами прискореної амортизації;
- пільгове кредитування науково-технічних розробок та часткове фінансування великих інноваційних проектів. Створення інституціональних засад для розвитку венчурного фінансування.
Указані заходи здійснюються в усіх без винятку розвинених і нових індустріальних країнах і доповнюються діями центральних та місцевих влад у сфері антимонопольного регулювання, митної політики, охорони прав інтелектуальної власності в інтересах стимулювання інноваційної діяльності. Різниця між державами визначається взагалі в строках пристосування перелічених інструментів, масштабах наданих пільг та пріоритетності підтримки тих чи інших галузей економіки. Така практика державної підтримки інноваційної діяльності може бути корисною і для України.
Таким чином, сучасні процеси глобалізації та прагнення України до інтеграції у світові торговельно-економічні утворення вимагають від уряду впровадження комплексних заходів підтримки конкурентної позиції національних виробників на світовому ринку, що забезпечується стимулюванням інноваційного типу розвитку. Впливовим механізмом реалізації цього завдання є державна фіскальна політика за умови її спря-мованості на підтримку виробництва кінцевої високотехнологічної продукції. З цього боку, величина ставки "зовнішнього" податку на додану вартість є світовим інструментом розподілу випуску по технологічних ланцюжках виробництва: більша ставка обумовлює переважний випуск продукції первинних стадій обробки сировини. Тому одним з діючих інвестиційно-інноваційних стимулів з боку державної фіскальної політики може служити прогресивне за часом зниження ставки податку на додану вартість, що призведе до впровадження та оновлення технологій випуску кінцевої конкурентоспроможної продукції.
Крім того, суттєвим ендогенним джерелом технологічного оновлення виробництва є прискорена амортизація основних фондів виробництва, але за умови своєчасної і повної індексації основних фондів з урахуванням рівня інфляції. Іншим джерелом внутрішніх накопичень на інвестиційно-інноваційні цілі є відрахування з неоподаткованого прибутку коштів, які спрямовано на капітальні вкладення оновлення засобів виробництва.
Разом з цим, відповідні державні витрати на розвиток наукоємних галузей вимагають збільшення податкових надходжень до державного бюджету шляхом збільшення податкової бази, насамперед, за рахунок оподаткування прибутків тіньового сектора економіки. З цією метою концепцію оподаткування прибутків доцільно пов'язувати з параболічним зростанням норми податку до критичної величини її ставки, за якої при наявних умовах господарювання прибуток суб'єктів економіки не висвітлюється. Взагалі, навіть незначне (до 5 п.п.) зменшення податкового тиску на виробника може привести до довгострокового (пропорційного) збільшення випуску (економічного зростання), розширення податкової бази і збільшення податкових надходжень до 0,5 % річного обсягу випуску продукції. Зміна режиму оподаткування впливає також і на податкову дисципліну підприємств, що пом'якшує борговий характер їх податкових зобов'язань перед державою.
Особливе місце у формуванні інвестиційно-інноваційного клімату економіки посідають інструменти "зеленої" фіскальної політики, але за умови накопичення податкових коштів у інноваційних секторальних фондах розвитку для використання їх на розробку і впровадження передових ексклюзивних технологій виробництва, оскільки кошти екологічних фондів для вирішення екологічних проблем використовуються неефективно.
Таким чином, радикальні зрушення у фіскальній політиці держави здатні принести результати, яких навряд чи вдасться досягнути за допомогою поступових кроків. Тому дуже важливим є вдосконалення і прийняття нового Податкового кодексу, спрямованого на інноваційні цілі економічного розвитку України.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - №1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...