WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок праці як економічна категорія - Реферат

Ринок праці як економічна категорія - Реферат

найважливіших соціально-економічних явищ. Заробітна плата в механізмі функціонування ринкової економіки повинна виконувати багато функцій, що зумовлює її важливу роль як елемента ринку праці. Серед учених-економістів немає єдиної думки щодо їх кількості, але найважливішими серед них є такі: відтворювальна, стимулююча, ресурснорозміщувальна або регулююча, соціальна, оптимізаційна, функція формування платоспроможного попиту.
На думку багатьох учених-економістів, у сучасних умовах заробітна плата в Україні повною мірою не виконує жодної із зазначених функцій [1, с. 14-16]. Зокрема, важливим є те, що існує розрив між величиною заробітної плати і реальною вартістю робочої сили. З метою більш повного з'ясування суті оплати праці, варто відрізняти її індивідуальну й усуспільнену частини. Перша частина є трудовим доходом, який одержує наймана особа в обмін на свою працю відповідно до укладеного договору. Вочевидь саме під цією частиною і розуміють в економіці праці заробітну плату. Друга частина надходить до найманої особи через механізм додаткової винагороди і розподілу через фонди соціального страхування. У ситуації, коли заробітна плата нижча за реальну вартість робочої сили, стверджувати, що вона винятково є ціною робочої сили швидше за все не можна. Не можна не погодитися здумкою Костишина Т.М. [13], що такий підхід до суті заробітної плати є одностороннім і не відповідає дійсності. Навіть за умови, що товаром на ринку праці є робоча сила, в умовах ринкової економіки працівник може одержувати заробітну плату не тільки у формі вартості "робоча сила", але й за результати затраченої праці. Так, у роботі [10, ст. 584] заробітна плата розглядається як грошове вираження вартості й ціни товару "робоча сила" та частково результативності її функціонування. Хоча існують думки, що заробітна плата - це ціна праці. Так, у праці [1, ст. 376] заробітна плата, з позиції економіки праці, розглядається як винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або буде виконано. На нашу думку, якби заробітна плата була лише ціною робочої сили, то вона не виконувала б стимулюючої функції і був би присутній, до певної міри, елемент зрівнялівки.
Таким чином, можна зробити висновок. Ринок праці в сучасних умовах - це певний механізм, який функціонує на основі соціально-економічних і юридичних відносин між найманими робітниками, роботодавцями і державою, та регулює (збалансовує) співвідношення між пропозицією праці і попитом на неї, умовами праці, вартістю праці і її ціною. Товаром на цьому ринку виступають послуги праці. Сукупна пропозиція і сукупний попит є головними складовими частинами ринку праці. Сукупний попит визначається кількістю і структурою робочих місць, що існують в економіці. Сукупна пропозиція включає всі категорії економічно активного населення. До цієї категорії відносяться як ті, що працюють, так і ті, хто бажає працювати, але в даний момент роботи не мають і зайняті її пошуком. Заробітна плата, як елемент ринку праці, є одночасно і макроекономічною і мікроекономічною категорією, в умовах ринкової економіки заробітна плата складається в результаті взаємодії попиту і пропозиції на товар цього ринку - послуги праці, і виражає їх ринкову вартість, в основі заробітної плати частково лежить вартість робочої сили.
Література:
1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.
2. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. - К.: Знання - Прес, 2000. - 313 с.
3. Владимирова Л.П. Экономика труда: Учебное пособие. - М. Издательский Дом "Дашков и К", 2000. - 220 с.
4. Шевченко Л. Рынок труда: анализ экономических концепций. // Экономика Украины. - 1994. - № 4.
5. Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання. - К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 1997. - 298 с.
6. Купалова Г.І. Соціально-економічна сутність, форми та функції ринку робочої сили // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомч. зб. наук. пр. - Вип. 27. - К.: РВПСУ НАН України, 1994. - С. 12-19.
7. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004. - 432 с.
8. Петюх В.М. Ринок праці: Навч посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 288 с.
9. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.
10. Економічна енциклопедія: У трьох томах. - Т.1 / Редкал.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000 - 864 с.
11. Економічна енциклопедія: У трьох томах. - Т. 3 / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 952 с.
12. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. - 3-е изд., доп. - М.: Издательство "НОРМА" (Издательская группа НОРМА - ИНФРА - М), 2001. - 448 с.
13. Костишина Т.А. Еволюція наукових поглядів на заробітну плату в контексті форму-вання конкурентоспроможної робочої сили / Формування конкурентоспроможності робочої сили: Зб. наук. пр. серія "Економіка праці та соціальної сфери". - Вип. 14 / НАН України. - Ін-т економіки. - Київ, 2003. - 160 с. - Ст. 100-109.
14. Трансформаційні моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / Інститут економічного прогнозування; За редакцією академіка НАН України В.М. Гейця. - К.: Логос, 1999. - 500 с.
15. Бондаренко О.М. Удосконалення механізму оплати праці та забезпечення конкурен-тоспроможності робочої сили (Формування конкурентоспроможності робочої сили: 3б. наук. пр.; Серія "Економіка праці та соціальної сфери". - Вип. III / НАН України: / Ред. кол.: Д.П. Богиня. - Київ: Ін-т економіки, 2003. - 160 с. - Ст. 79-85.
16. Павловська О.В. Реформування оплати праці у виробничій сфері / Формування конкурентоспроможності робочої сили: 3б. наук. пр. Сергія "Економіка праці та соціальної сфери". - Вип. III / НАН України. - Ін-т економіки; Ред. кол.: Д.П. Богиня / відп. ред./ - Київ, 2003. - 160 с. - Ст. 72-78.
17. Новий тлумачний словник української мови (у трьох томах). - Т. 2. - Видання друге, виправлене. - К.: Аконіт. - 226 с.
18. Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная зайнятость и российский рынок труда. Препринт WP 3/2005/05/. - М.: ГУВШЭ, 2005 - 36 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...