WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок праці як економічна категорія - Реферат

Ринок праці як економічна категорія - Реферат


Реферат на тему:
Ринок праці як економічна категорія
Одним із основних елементів теоретико-методологічної основи дослідження будь-якого економічного явища або процесу є чітке визначення його суті. Необхідність у цьому пов'язана з такими причинами. По-перше, в економічних науках існує ряд термінів, які в науковій літературі різними авторами трактуються по-різному. Причинами цього можуть бути як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, а наслідком такого стану речей - неадекватне сприйняття результатів дослідження та труднощі в практичному їхньому застосуванні. По-друге, величини, що містяться в економіко-математичних моделях досліджуваних об'єктів, повинні мати певну розмірність. Одиниці вимірювання величини певною мірою залежать від того, який зміст було в неї вкладено. По-третє, дослідження даного явища, повне пояснення кожного економічного фактора дозволяє не тільки чітко і правильно з'ясувати його зміст, структуру, взаємозв'язки між елементами, але й визначити напрями і методологію його дослідження.
Аналіз економічної літератури [1-12], присвяченої формуванню і розвитку ринку праці, вказує на те, що не існує єдиного визначення ринку праці як економічної категорії. Це пов'язано із тим, що існують різні думки стосовно того, що слід вважати товаром на ринку праці, які відносини існують між суб'єктами ринку, який обсяг ринку праці, тобто який контингент населення доцільно вважати його суб'єктом. До того ж як тотожні вживаються поняття "ринок праці" і "ринок робочої сили" [3]. Водночас І.Л. Петрова вважає, що поняття "ринок праці" та "ринок робочої сили" збігаються у тому випадку, коли робоча сила розглядається в процесі її споживання, тобто коли вона реалізується в послугах праці [5, c. 14]. Г.І. Купалова вважає, що ринок робочої сили і ринок праці органічно поєднані і доповнюють один одного. У процесі ринкових відносин вони переходять один в одний [6, c. 14]. С. Мочерний висловлює думку, що ринок праці є складовою частиною ринку робочої сили [11, c. 248].
Отже, постає необхідність у подальшому уточненні та розвитку поняття ринку праці як економічної категорії.
На нашу думку, така різноплановість підходів до визначення ринку праці продиктована наступними причинами. Економічні категорії - це абстракція, теоретичне вираження, мисленні форми реально існуючих систем [10, c. 477]. А отже, як теоретичне вираження економічної системи, вони відображають, певною мірою, і суб'єктивну сторону процесу пізнання людьми цих систем на основі їхніх інтересів, потреб, мети дослідження. Тому ринок праці, як економічну категорію, окремі автори можуть трактувати по-різному. По-друге, у наведених формулюваннях простежуються два методологічні підходи до визначення сутності ринку праці, а саме: функціональний і діалектичний методи соціально-економічного аналізу явищ.
Функціональний підхід при аналізі сутності ринку праці виходить із функціонально-економічних взаємозв'язків і "технології" руху робочої сили в умовах ринкової економіки. При такому підході ринок праці розглядається як форма розвитку людського капіталу і як засіб відтворення трудового потенціалу [8, c. 13]. Під час застосування діалектичного методу ринок праці розглядається як сукупність відносин між людьми стосовно відтворення робочої сили. Цей метод базується на приматі виробництва в процесі відтворення і на теорії трудової зайнятості. Залежно від ступеня оволодіння діалектичним методом дослідження, методологією пізнання, опанування світової економічної думки, знання реалій дійсності, кожний автор по-різному наближається до істини, тобто сутності ринку праці [10, c. 477]. Крім того, ринок праці не є незмінною економічною системою, а тому зазнає кількісно-якісних перетворень, еволюціонує, а отже, його розвиток відображається в мінливості підходів до визначення.
На думку В.М. Петюха [8, c. 14], визначаючи поняття "ринок праці", потрібно виходити з вимог системного і комплексного підходів. "Комплексний підхід до визначення цього поняття полягає в урахуванні організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних та інших аспектів у їхній сукупності та взаємозв'язку при домінуючій ролі соціально-економічних аспектів. Системний підхід відбиває врахування взаємозв'язків між окремими аспектами, механізмами ринку праці та їхніми елементами і полягає в розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їхнього досягнення."
Розглядаючи ринок праці як економічну категорію, необхідно спочатку визначити, що є товаром на цьому ринку. Серед багатьох думок існують три основні: згідно з однією товаром є праця, згідно з другою - робоча сила, згідно з третьою - послуги праці. Розглянемо працю як економічну категорію детальніше.
Праця - діяльність людини, спрямована на створення життєвих благ, надання послуг, організацію функціонування господарства й суспільства та управління ними; особлива форма взаємодії між людиною і природою, обміну діяльністю та її результатами між людьми [11, ст. 39]. Генкін Б.М. розглядає працю як діяльність, що спрямована на розвиток і перетворення ресурсів природи в матеріальні і духовні блага і може здійснюватись або за примусом, або внаслідок внутрішніх мотивів, або із того і того [12, c. 5].
Праця розглядається як єдине соціальне джерело життєвих благ, що здатні задовольнити потреби людини. Основною функцією праці є виробництво засобів виробництва і предметів споживання, необхідних для функціонування і розвитку як окремих індивідів, так і суспільства в цілому. Якісними структурними елементами праці є вид, складність праці, співвідношення в ній механічних і творчих, фізичних і розумових процесів, тяжкість. Ці різні за суттю елементи праці формують відповідні особливості, якісні ознаки як у робочій силі, так і у виготовленні продукції. Вид праці визначає необхідність у відповідній професії, складність праці - у кваліфікації, тяжкість - у певних фізичних здібностях. Тобто для виконання якогось виду праці необхідна робоча сила певної якості. Важливим моментом є те, що праця має кількісне вираження, вона відбувається протягом певного часу. Для виконання праці особа повинна не тільки мати певні здібності, але й витратити свій особистий час, затратити фізичну, розумову і нервову енергії. Оскільки праця може існувати лише в часі, то робочий час є основною кількісною формою відображення цього процесу. Послуга у

 
 

Цікаве

Загрузка...