WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) - Реферат

Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) - Реферат

прі-оритетних напрямів регіональної політики, створенні умов для розвитку кожного регіону, забезпечення належного рівня життя для всіх людей неза-лежно від місця проживання, наявної соціальної інфраструктури та ступеня розвиненості соціальної сфери в цілому.
Аналіз статистичних даних про підсумки роботи господарського комп-лексу Чернігівської області свідчить про суттєві позитивні зрушення в еконо-мічному розвитку регіону. Упродовж року відбувалось постійне нарощуван-ня обсягів у промисловому виробництві, інвестиційній та будівельній діяль-ності. Збільшилась реалізація населенню споживчих товарів і платних по-слуг. Суттєво скоротилася заборгованість у виплаті заробітної плати, змен-шився рівень безробіття.
Однією з провідних галузей промисловості є паливна. Успішно працю-вали підприємства хімічної промисловості. Суттєвим був внесок підприємств машинобудування і металообробки. Позитивні зрушення в господарському комплексі Чернігівщини базуються на роботі провідних галузей - паливної, машинобудівної і металообробної, деревообробної і целюлозно-паперової, хімічної і нафтохімічної галузей, які ще не набули системного характеру.
Згідно з Указом Президента України"Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" в Чернігівському регіоні на базі реформованих 585 сільськогосподарських підприємств ство-рено 662 нових формувань - господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, приватні підприємства, селянські (фермерські) господарства. Тенденція до деякого економічного зростання у суспільстві повинна обов'яз-ково позначитися на стані ринку праці. Такий зв'язок демонструє рис. 4.
Рис. 4. Вплив зайнятості на формування життєзабезпечення населення
Оскільки рівень розвитку продуктивних сил суспільства має вирішаль-ний вплив на формування життєзабезпечення населення, необхідно досягти стійких темпів економічного зростання по всій структурі матеріального і нематеріального виробництва.
За останні роки підприємствами та організаціями-забудовниками за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 354 млн. грн. інвестицій в основний капітал. Порівняно з попереднім роком обсяги інвестицій зросли на 15,6 %. Перевищені обсяги освоєних капітальних вкладень у 10-ти районах та містах Чернігові і Прилуках.
У загальному обсязі інвестицій в основний капітал переважають вкла-дення у придбання машин, обладнання та устаткування - 61 %, витрати на будівельні та монтажні роботи становили 29 %. Більшість інвестицій (83 %) спрямовано у будівництво об'єктів виробничої сфери.
З метою реалізації Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 729/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" зареєстровано два інвести-ційні проекти на суму 5,0 млн. дол. США: "Вирощування льону-довгунця та переробка трести на волокно" - приватне виробничо-комерційне підприєм-ство "Інтрансавтострой"; "Вирощування та переробка льону" - ТОВ "Пел-лі - льон". Поданий на реєстрацію проект сільського (фермерського) госпо-дарства "Гудленд".
За цей період введені в експлуатацію 63,41 км ліній електропередач, 4 нафтові та одна газова свердловини, потужності по виробництву 0,3 т ков-басних виробів за зміну у ТОВ "Світанок" Куликівського району, 3 т за рік макаронних виробів на Прилуцькому комбінаті хлібопродуктів, 0,3 т казеїну за годину - на ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", міські автоматичні телефонні станції: у містах Чернігів (на 5 639 номерів), Прилуки (288), Ніжин (100), смт. Варва (64), сільські автоматичні телефонні станції у Бобровицькому (380) і Чернігівському (598) районах, автомобільні шляхи загального корис-тування з твердим покриттям протяжністю 20,8 км тощо.
Одним з пріоритетних напрямів соціально-економічної діяльності є житлове будівництво. Проте ситуація в галузі стає дедалі гіршою. Введено в експлуатацію 1032 квартири загальною площею 83,1 тис. кв. м, що на 18,2 % менше, ніж за минулий період. Усі вказані фактори впливають на формування життєзабезпечення населення на рівні регіону, про що свідчить рис. 5.
Фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування становив 150 млн. грн. (загальна сума прибутку становила 230 млн. грн., збитків - 80 млн. грн.). Прибутково працювали під-приємства промисловості - 115 млн. грн. прибутку, транспорту і зв'язку - 17 млн. грн., лісового господарства - 8 млн. грн., торгівлі і громадського харчування - 5 млн. грн.
У територіальному розрізі найбільший позитивний результат одержа-ли підприємства міст Прилук (79 млн. грн.) та Чернігова (63 млн. грн.), Ко-рюківського (14 млн. грн.), Ніжинського (4 млн. грн.) та Ічнянського (3 млн. грн.) районів.
Узагальнюючи викладене вище, необхідно зауважити, що регіональний підхід до аналізу фінансового та соціально-економічного розвитку прикордонних територій визначає необхідність більш детального дослідження поняття "регіон". Необхідно забезпечити односпрямованість зусиль держави і регіону, що базується на таких чинниках, як сталі стійкі темпи економічного зростання, демократична, ринкова трансформація суспільства, розгляд регіональних проблем та інтересів як засобу для вирішення загальнодержавних.
Таким чином, Чернігівський регіон має достатній економічний потенціал для забезпечення населенню гідних умов життя і праці. Серед пріоритетних завдань регіональної соціально-економічної політики особливу увагу необхідно приділити тим, що забезпечують економічне зростання на основі науково-технічного прогресу, реалізацію головного економічного ін-тересу регіону і формування на цій основі механізму життєзабезпечення на-селення.
Література:
1. Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Политика доходов и заработной платы. - Н.: НГАЭиУ; 1999. - 223 с.
2. Бондар І., Соколенко Н. Концептуальні основи державної політики розвитку трудового потенціалу України // Соціальний захист. - 1998. - № 8. - 80 с.
3. Бутко М. Соціально-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Чернігівської області в умовах реформування ринкових відносин. - Чернігів: Сіверянська думка, 1997. - 224 с.
4. Долішній М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. - 1999. - № 3. - С. 7-17.
5. Кредисов А., Дерев'янко О. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовому ринку // Економіка України. -1997. - № 5. - 96 с.
6. Мандибура В. Рівень життя населення в Україні та проблеми рефор-мування механізмів його регулювання. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - 256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...