WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) - Реферат

Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) - Реферат

економічного і культурного роз-витку того чи іншого регіону.
Кінцевою метою функціонування будь-якої економічної системи є до-сягнення стійких темпів економічного зростання і створення умов для забез-печення життєдіяльності людини та досягнення певного рівня життя населен-ня. Регіональна економіка як складова частина економічної науки має на меті забезпечення високого рівня і якості життянаселення відповідного регіону.
Що стосується економіки України, то вона довгий час розвивалась як складова частина замкнутої економічної системи СРСР, і соціально-економіч-ні відносини носили опосередкований союзними структурами характер. У ре-зультаті в Україні сформувалась ситуація, при якій можливість подальшого економічного розвитку об'єктивно поєднувалась з набуттям Україною неза-лежності та державності. Така специфічність обстановки в нашій країні озна-чає неможливість механічного перенесення вже набутого світового досвіду для розв'язання проблем соціально-економічних відносин регіону. Водночас недостатнє дослідження у вітчизняній науці теоретичних розробок комплексу цих проблем позначається на ефективності розвитку як соціально-економіч-них відносин регіону, так і економіки країни в цілому. Саме тому теоретичне обґрунтування створення регіональної концепції життєзабезпечення населен-ня набуває першочергового значення для становлення ринкової економіки в Україні. Важливо, що інтереси держави та інтереси регіонів у цьому питанні співпадають і роблять формування названої концепції і можливою, і необхід-ною.
Сучасний етап розвитку економіки означений системністю і цілісністю факторів та елементів, що його характеризують. Соціально-економічні відно-сини можна розглянути як комплекс взаємопов'язаних, взаємодіючих еле-ментів, тобто як певну систему. Елементами цієї системи на рівні регіону є люди і створені ними господарські одиниці - підприємства. У свою чергу, вказані відносини входять як складова частина в більшу систему - систему національних економічних відносин. В основі всієї системи основним моментом, що спонукає до взаємодії всі її елементи, використовуються еконо-мічні інтереси людей.
Глибинна сутність економічних інтересів розкривається у визначенні останніх, як внутрішніх властивостей господарюючих суб'єктів, що одночасно є різними сторонами національних і регіональних виробничих відносин як єдність протилежностей Отже, економічний інтерес виступає з'єднуючою ланкою між суб'єктами суспільного виробництва. Природно, що такий підхід до виявлення сутності економічних інтересів не обмежує сферу їх дії тільки зв'язками на рівні "споживання - виробництво". Він передбачає аналіз функціонування економічних інтересів і в самому виробництві, і в сферах розподілу, обміну, в тому числі на регіональному рівні.
Система інтересів, яка являє собою продукт, складовий елемент, відоб-раження системи економічних відносин суспільства, так само об'єктивна, як і окремі економічні закони та економічні інтереси. Більш того, кожний окре-мий інтерес реалізується тільки в загальній системі. Тому пізнання системи економічних інтересів - передумова більш глибокого і всебічного пізнання окремих інтересів і механізму їх реалізації на національному і регіональному рівнях. Складовою частиною системи економічних інтересів держави є регіо-нальні економічні інтереси, тобто інтереси, що визначаються певною мірою усуспільнення, якщо виходити з методологічного посилання про взаємозв'я-зок особливого, одиничного і загального.
Цільова спрямованість регіональних економічних інтересів пов'язана з функціонуванням регіону, його постійним відтворенням і розвитком. Тому в умовах ринкових відносин основний соціально-економічний інтерес регіону полягає в досягненні стійких темпів економічного зростання для забезпечен-ня гідного рівня життя населення. Реалізація цього інтересу пов'язана з необ-хідністю структурної перебудови економіки, налагодження господарських зв'язків на міжрегіональному рівні, комплексного підходу до вирішення со-ціально-економічних проблем.
Таблиця 1
Розміщення запасів сировини Чернігівського регіону
Соціально-економічні інтереси регіону включають у себе також необ-хідність забезпечення населення регіону робочими місцями, створення умов для покращання демографічної ситуації, розширення масштабів адресного соціального захисту населення, сприятливого інвестиційного клімату.
Виходячи з цього, сутність та економічний зміст системи соціально-еко-номічних відносин держави реалізується через систему регіональних еконо-мічних інтересів, яка підносить останні на якісно новий рівень, визначає не-обхідність взаємодії, погодженості, координованості зусиль усіх учасників, наявність у них спільних цілей і однонаправлених шляхів реалізації.
Результативність ринкових трансформацій в Україні залежатиме не тільки від ефективності макроекономічного регулювання, а й від того, на-скільки в процес розбудови держави будуть задіяні регіони. Їх соціально-економічна активність розвивається у декількох напрямах, серед яких - функціонування регіонів як складових елементів єдиного народногосподар-ського комплексу країни та співробітництво регіонів між собою. Аналіз гос-подарської кон'єктури регіону може вказати додаткові шляхи з'ясування пи-тань, які не можуть бути вирішені з певних причин на державному рівні. Особливо це стосується прикордонних і депресивних регіонів. До них нале-жить і Чернігівський, який завжди відрізнявся високим обсягом взаємосто-сунків, що пов'язано з особливостями розташування, структурою економіки. Спираючись на теоретичні розробки українських вчених щодо формування життєзабезпечення населення, проаналізуємо соціально-економічну діяль-ність Чернігівщини і спробуємо виділити основні передумови та пріоритети її розвитку.
Чернігівський регіон являє собою глибинний північний район України, що є одним з найбільших за територією (32 000 км2). У процесі утворення державної незалежності він перетворився на прикордонний. На протязі 194 км регіон межує з Російською Федерацією, 227 км становить кордон з Біло-руссю. Для України Чернігівщина є воротами до країн СНД і Північної Єв-ропи. Регіон відносно невеликий за чисельністю населення, яке становить 1,3 млн. чол., з них 57 % - міське і 43 % - сільське. Клімат території помірно-континентальний, ландшафт носить лісостеповий та лісовий характер. Регіон має значний мінерально-сировинний потенціал, підтвердженням цього є дані табл. 1 [3].
На території регіону є запаси будівельних матеріалів. Промислове значення мають пісковики, крейда, цегельно-черепична сировина, піски будівельні, мінеральні фарби.

 
 

Цікаве

Загрузка...