WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) - Реферат

Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) - Реферат


Реферат на тему:
Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області)
Дослідження регіональних аспектів функціонування економічної систе-ми сприяє створенню раціональної, науково обґрунтованої регіональної політики. Регіональна економіка є елементом, який поєднує в єдиний комплекс функціонування економічної системи на макро- та мікрорівнях. Без урахування регіональної економіки неможливе функціонування національної економіки в цілому. Ця теза особливо актуальна для України, яка займає значну територію з досить високим рівнем диференціації у соціально-економічному розвитку. При цьому спостерігається різноманітна спеціалізація регіональних економік, різний етноісторичний розвиток, соціокультурні особливості населення територій і об'єктивні відмінності в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.
Специфіка функціонування економічної системи на Україні вимагає уз-годженого розвитку економіки не тільки з погляду мікро- і макроекономіки, але і у регіональному аспекті. На думку певного кола економістів, однією з причин невиконання законів, постанов, інструкцій, прийнятих урядом, є недостатнє врахування регіональних особливостей.
У нашій країні і за кордоном формуються нові напрями дослідження і вирішення проблем територіального розвитку на основі соціальної переорі-єнтації регіону, екологічної філософії, загальної теорії систем, прогностики, розширення процесів демократизації товарно-грошових відносин та підви-щення ролі місцевого самоврядування. Регіональна економіка повинна вивчати сукупність економічних і соціальних факторів у кожній частині країни.
Теоретичні основи розвитку регіонів, концептуальні основи регіональної економічної політики розробили такі українські вчені, як М. Бутко, М. Долішній, А. Кредисов, І. Лукінов, Ю. Макогон, А. Мокій, В. Пила, Д.Стеченко та ін.
Проте у сучасній вітчизняній науковій літературі недостатньо дослід-жуються методологічні аспекти та сутність фінансового та соціально-еко-номічного розвитку прикордонних територій. Значний пласт пріоритетних питань, зокрема аналіз внутрішніх можливостей депресивних регіонів у забезпеченні нормальних умов життєдіяльності людей, залишається поза увагою.
Відсутність в Україні на етапі трансформації економічної системи ціліс-ного науково обґрунтованого організаційно-економічного механізму розвитку прикордонних регіонів зумовлює необхідність комплексного дос-лідження цієї проблеми та посилює її актуальність.
Метою даної статті є визначення важелів, що забезпечують дослідження фінансового та соціально-економічного розвитку регіону на науковій основі та розробка основних напрямів методичних і практичних рекомендацій щодо його покращання на мезорівні.
Вивчення регіону необхідно здійснювати з позицій системного підходу [4]. У даному контексті пропонується така регіональна структура (рис. 1).
Порівняння регіону і галузі як господарських підсистем приводить до висновку, що регіон - це більш складне утворення, сукупність різних галу-зей, що охоплюють виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ і послуг.
Критерієм виділення регіону як суб'єкта ринкових відносин у сучасних умовах можна використовувати місткість ринку будь-якої території. Відомо, що обсяг ринку нерозривно пов'язаний зі ступенем спеціалізації суспільної праці, тобто з розподілом праці. Чим більший суспільний розподіл праці, тим сильніші кооперовані зв'язки між підприємствами будь-якої території та рівень інтеграції. Розглядаючи питання регіону, деякі представники еко-номічної науки поділяють ідеї географічного детермінізму, в якому вирі-шальне значення має географічне середовище. При цьому заперечується ви-рішальний вплив способу виробництва і суспільного ладу на розміщення продуктивних сил.
Рис. 1. Системна структура регіону
Ми не заперечуємо значення географічного середовища і його впливу на формування регіону, але вважаємо, що об'єктивною основою виділення регіону є територіальний поділ праці. На нашу думку, найбільш повно регіон характеризується як соціально-економічна просторова цілісність, що визначається структурою виробництва, наявністю всіх форм власності, концентрацією населення, робочих місць, духовного життя людини в роз-рахунку на одиницю простору і часу, має місцеві органи управління терито-рією.
Для регулювання розвитку регіони розподіляються за характером проблем. У цьому контексті виділяють малорозвинені, депресивні, перенаселені та інші. Класифікувати регіони можна також за джерелами основної спеціалізації виробництва: агропромислові, транспортно-промислові, морепромислові, рибопромислові, газонафтопромислові. Вивчаючи регіони, важливе місце приділяється міським агломераціям і зонам їх впливу.
Рис. 2. Структура регіональних аспектів
У науковій літературі проблеми регіонів розглядаються в різних аспек-тах, серед яких умовно можна виділити такі як: геополітичний, адміністра-тивно-територіальний і аспект регіоноведення (рис. 2).
Геополітичний аспект базується на об'єднанні сусідніх країн на основі економічної інтеграції, наприклад, ЄС: новий великий регіон, в якому збері-гаються лише символічні кордони держав, що входять в об'єднання. Створе-на нова економічна спільність з єдиною валютою і законами господарюван-ня. Багато країн Європи, Азії, Латинської Америки створили спілки з загаль-ним ринком.
Адміністративно-територіальний аспект відображає єдність усіх тери-торій країни, які утворюють суверенну державу. У цьому контексті правомірно виділити Автономну Республіку Крим як окремий економічний регіон. Аспект регіоноведення базується на економічних зв'язках зовні та в самому регіоні з урахування суспільного поділу праці, спеціалізації і кооперації відтворювального циклу. З цього погляду поняття "регіон" часто ототожнюють з такими категоріями, як "зона", "комплекс", "район", "ланка". Вивчаючи різні теорії і підходи щодо трактування поняття регіональної економіки і узагальнюючи їх погляди, слід зазначити, що загальним є визнання територіального поділу праці як об'єктивної основи виділення регіону, а практичним застосуванням - територіальний аспект планування.
Проблема побудови ринкових відносин у країні продемонструвала, що регіональна проблематика потребує до себе підвищеної уваги, а регіон стає головним суб'єктом економічних і політичних відносин. Для виконання зав-дань, що постають перед суспільством, об'єктивно необхідно з'ясувати спе-цифіку і пріоритети формування регіональної економіки, визначити і вміло використовувати особливості історичного,

 
 

Цікаве

Загрузка...