WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Проблеми формування розмірів і структури власного капіталу підприємств аграрного сектора економіки України - Реферат

Проблеми формування розмірів і структури власного капіталу підприємств аграрного сектора економіки України - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми формування розмірів і структури власного капіталу підприємств аграрного сектора економіки України
У сучасних умовах реформування аграрного сектора економіки України залишаються невирішеними проблеми майнових і земельних відносин, які є основою процесів капіталотоворення. У вітчизняній науковій літературі знайшли відображення проблеми ефективності використання та оптимізації структури основного капіталу, значна кількість праць присвячена питанням оборотності та вдосконалення структури оборотного капіталу, проте питанням оптимізації структури власного капіталу підприємств аграрного сектора економіки, впливу на нього цінових факторів і форм участі засновників та учасників не приділяється належної уваги.
Недосконалість законодавчої бази і системи обліку та неврегульованість трансформаційних механізмів призводять до зниження результативності реформ. Ці проблеми розвитку аграрного бізнесу знайшли відображення в працях А.С. Даниленка, В.В. Зіновчука, Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, В.Я. Меселя-Веселяка, Л.В. Романової, П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина. Проте в науковій літературі з даної проблематики немає комплексного аналізу ролі власного капіталу та його структури, яка виконує одну з найважливіших функцій у розвитку аграрного бізнесу.
Стихійні процеси пошуку форм реалізації власного капіталу не привели до оптимізації його структури. Асоційоване членство не стало нормою участі в капіталі. Натомість сформувалися частки в капіталі, які не завжди відображають реальне вартісне вираження прав власності. Розпорошення капіталу серед значної кількості учасників товариств не привело до появи ефективного власника. Відсутність ефективних власників і нагромадження управлінських проблем спонукало до пошуку форм бізнесу адекватних вимогам часу і видів поєднання та залучення капіталу. У результаті цього в Україні поряд з фермерськими господарствами і господарствами селян функціонують господарства та кооперативи, які в більшості випадків є збитковими і через цю причину та причини неефективного управління розпродують майно. За цими явищами стоїть ряд проблем обліково-аналітичного харатеру. Трансформація форм власності супроводжувалася трансформацією системи обліку. В Україні було закладено основи сучасного обліку. Прийняття стандартів обліку змінило як порядок відображення в звітності власних джерел фінансування діяльності підприємств, так і принципи фінансово-майнових відносин. Поява в звітності власного капіталу була сприйнята теоретиками і практиками як формальна заміна фондів спеціального призначення. Сьогодні можна стверджувати, що це було великою помилкою. Значення власного капіталу буде сповна оцінено лише при оцінці всіх втрат від спрощеного використання облікових схем.
Для підтвердження функціональної ролі власного капіталу звернемось до математичної моделі, яка наводиться В.В. Ковальовим [1, с. 333]. Якщо прийняти за критерій масштабів агробізнесу обсяги реалізованої продукції (Q), то він залежить від ряду факторів.
Введемо такі позначення для побудови моделі:
A - активи підприємства; E - власний капітал; L - короткострокова заборгованість; PN - чистий прибуток; PR - реінвестований прибуток; ROE - рентабельність власного капіталу: ; r - коефіцієнт реінвестування прибутку: ; p - коефіцієнт рентабельності продукції: ; q - темп приросту реалізованої продукції; RO - ресурсовіддача: ; FD - коефіцієнт фінансової залежності: .
Між активами і обсягами виробництва є прямий зв'язок, тому якщо , то
У такому випадку сума необхідних додаткових джерел фінансування (EFN) буде складати:
Допустимо, що , тобто .
Використовуючи наведені формули, отримаємо:
З наведеної моделі випливає, що темпи нарощування економічного потенціалу підприємства залежать від двох факторів: рентабельності власного капіталу і коефіцієнта реінвестування прибутку. Так як показник рентабельності власного капіталу (ROE) залежить від ряду факторів:
то модель може бути трансформована так:
Ця жорстко детермінована модель показує залежність приросту агробізнесу від факторів, що його визначають. Ці фактори дають узагальнену комплексну характеристику різних сторін діяльності підприємства: виробничу (ресурсовіддача), фінансову (роль власного капіталу), взаємовідносини засновників і асоційованих членів (пайова політика), фінансові результати (рентабельність продукції). Ця модель, на нашу думку, теоретично доводить функціональну роль власного капіталу та необхідність оптимізації як його розмірів, так і структури.
Крім того, що власний капітал є основним, початковим та умовно безстроковим джерелом фінансування господарської діяльності підприємств, а також джерелом погашення збитків підприємства, він є одним з найвагоміших показників, що використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує, з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства, а з іншого - ступінь кредитоспроможності підприємства.
Збереження власного капіталу є одним з основних показників якості управління підприємством. Цей показник дозволяє власникам підприємства уникнути ілюзії прибутковості своїх вкладень у випадках виплат їм поточних доходів за рахунок зменшення власного капіталу протягом періоду, за який сплачується дохід.
Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, показує лише облікову, а не ринкову вартість прав власників сільськогосподарського підприємства, оскільки цілком залежить від застосованих методів оцінки активів і зобов'язань підприємства.
Залежно від джерел формування власний капітал можна поділити на вкладений і нагромаджений. Вкладений капітал - це капітал, внесений власниками підприємства (статутний капітал, пайовий капітал, додатково вкладений капітал). Сума вкладеного капіталу може збільшуватися також унаслідок конвертування боргових зобов'язань підприємства в акції або частки (паї).
Нагромаджений капітал - це капітал, отриманий у процесі діяльності підприємства. Він включає:
- капітал від переоцінки - інший додатковий капітал згідно з П(С)БО, сформований унаслідок дооцінки активів, яка проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством, та відповідно до положень бухгалтерського обліку. Ця частина капіталу негативно впливає на структуру капіталу і є результатом недосконалості облікової схеми індексації. На нашу думку, індексація основних засобів повинна проводитись із адекватним збільшенням розмірів статутного капіталу, а не іншого додаткового;
- дарчий капітал - інший додатковий капітал, отриманий підприємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних активів;
- резервний капітал - частина відрахувань з чистого прибутку на покриття непередбачуваних збитків і втрат;
- нерозподілений прибуток - частина чистого прибутку, що не була розподілена між власниками і використана в інших цілях.
Необхідно зазначити, що сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційноювартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників. На суму власного капіталу суттєво впливають усі умовності бухгалтерського обліку, що були застосовані при оцінці активів і кредиторської заборгованості, і вона може лише випадково співпадати із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.
Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує функції джерела довгострокового фінансування, забезпечення кредитоспроможності підприємства, джерела фінансування ризику, забезпечення самостійності і влади організаторів бізнесу, тому що, крім статутного, пайового капіталу, він ще включає й додатковий, резервний капітал і нерозподілений прибуток.
Власний капітал прийнято вважати чистою вартістю підприємства. Для того щоб визначити чисту вартість підприємства, потрібно скласти показники оборотних і необоротних активів і вирахувати з цієї суми довгострокові та поточні зобов'язання:
Чиста вартіть = Необротні + Оборотні - Поточні -

 
 

Цікаве

Загрузка...