WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України - Реферат

Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України - Реферат

оподатковування [1].
Формування ЄЕП шляхом широкомасштабних трансформацій виробничо-територіальних відносин і реформування економічної системи необхідне для економічного зростання України на ринковій основі, забезпечення її реальної, а не продекларованої, економічної незалежності. Такі трансформації сприяють удосконаленню макроекономічних пропорцій за рахунок підвищення частки нагромадження капіталу в структурі ВВП (як гаранта розширеного відтворення), досягненню гармонічного поєднання державного регулювання і ринкових механізмів господарювання, реформування податкової і бюджетної політики тощо. Провідну роль у формуванні єдиного економічного простору в Україні повинні відіграти структурно-технологічнітрансформації господарства, перебудова системи власності, активізація зовнішньоекономічної діяльності. Найбільш репрезен-тативними критеріями сформованості економічного простору країни в цьому випадку можуть бути визнані: досить високий рівень соціально-економічного розвитку її регіонів, регіональні показники на душу населення ВДВ і їхня позитивна динаміка, фінансова стійкість регіонів і збалансованість горизонтальних міжбюджетних відносин, територіальна справедливість оподатковування та ін.
Прикордонне співробітництво в контексті просторово-регіональної парадигми розвитку держави дуже важливе для удосконалення системи між- і внутрішньорегіональних пропорцій і відносин, насамперед відносин між регіонами різного функціонального типу, між регіональними прикордонними центрами і їхньою периферією. Ці процеси проявляються в різних аспектах - фінансовому, виробничому, соціально-демографічному, природно-екологічному та ін. - і протікають під впливом найрізноманітніших об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх і внутрішніх факторів.
У широкому спектрі таких процесів головну роль відіграє прикордонно-виробниче співробітництво. Саме воно сприяє: 1) реалізації потенційних переваг геополітичного положення прикордонних регіонів і підвищенню їхнього статусу в Україні; 2) розвитку продуктивних сил пе-риферійних територій, а значить і вирівнюванню економічного рельєфу країни в цілому; 3) нарощуванню виробничого й в цілому економічного потенціалу прикордонних регіонів; 4) забезпеченню фінансової стійкості, зміцненню фінансової бази органів місцевого самоврядування і, відповідно, зростання добробуту населення; 5) підвищенню ефективності виробництва, а значить, і послабленню техногенного пресингу на природні ландшафти, ра-ціональному використанню природних ресурсів (масиви і джерела яких розташовані на території двох чи декількох держав), - і таким чином - по-ліпшенню стану природного середовища, вирішенню їх природно-екологічних проблем.
До важливих форм прикордонного виробничого співробітництва відносяться, на нашу думку: 1) розвиток прикордонних центрів і осей росту як важливих елементів просторового каркаса розвитку країн, що межують між собою, і, відповідно, вирівнювання спільними зусиллями соціально-економічного рельєфу прикордонних територій; 2) формування прикордон-них виробничо-територіальних комплексів на основі спільного використання розміщених на території країн, що є сусідами, родовищ корисних копалин, земельних і лісових масивів, водних ресурсів; 3) створення прикордонних об'єктів у складі дуже важливих, зокрема для України, транснаціональних транспортних коридорів та ін.
Необхідно зазначити, що розпочатий на межі ХХ і ХХІ століть на вістрі активізації в Україні зовнішньоекономічної діяльності розвиток зазначеного співробітництва характерний для більшості прикордонних областей.
Прикордонні області України об'єднує феномен їхнього прикордонного положення, яке виступає як географічно, так і історично детермінованою науковою категорією. Завдяки своєму статусу прикордонні регіони займають нині особливе місце в економічному просторі України. Їх специфічне геополітичне положення забезпечує їм істотні потенційні переваги для підвищення рівня розвитку продуктивних сил, переважно за рахунок розвитку своєї зовнішньої функції. Багатовекторне прикордонне співробітни-цтво сприяє реалізації потенційних можливостей росту областей, закладених у їхньому геополітичному положенні. Це, у свою чергу, позитивно повинно позначитися на підвищенні рівня соціально-економічного розвитку та по-ліпшенні умов життя населення периферійних територій.
У більшості розвинених країн прикордонні території як території безпосереднього міжнародного контакту виступають не тільки як форпости держави, але і як його своєрідні "вітрини"; це накладає серйозну відповідальність на органи місцевого самоврядування щодо забезпечення не декларованої, а реальної їх привабливості.
До прикордонних територій України відносять 15 областей і АР Крим. Завдяки великій довжині сухопутних і морських кордонів вони займають дуже велику (у розрізі областей) площу, що складає майже 400 тис. км2 або більш як 65 % усієї території країни. Тут проживає більше половини населення України. Південний - морський - кордон України має велике стра-тегічне значення. Він визначає розвиток пріоритетної, транспортно-посе-редницької функції країни та сприяє диверсифікації її зв'язків із усіма країнами Причорномор'я і Середземномор'я. З іншого боку, саме тут, через об'єктивні причини, неможливе безпосереднє прикордонне співробітництво, і тому ми не відносимо південні області України до прикордонних. При такому підході в Українському прикордонні можна виділити чотири географічно-орієнтовані регіони: західний, північний, східний і південно-західний. У цілому в них виробляється більш як 55 % валової доданої вартості, більше половини промислової продукції і формується 65 % дохідної частини бюджету країни. Вони поєднують дуже різні за рівнем соціально-економічного розвитку, добробуту населення і суспільно-природних характеристиках області. Така диференціація соціальних і економічних умов прикордонних областей склалась історично. Певним чином вона обумовлена різноманітністю їх природно-ресурсного і трудового потенціалу, масштабами і структурою виробництва, демографічною ситуацією і пояснюється впливом на реалізацію потенціалу прикордонних областей економічного потенціалу інших країн, що межують з ними. Необхідно підкреслити, що територіальні дисбаланси прос-лідковуються не тільки між прикордонними регіонами, але і

 
 

Цікаве

Загрузка...