WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості сталого розвитку торгівлі - Реферат

Особливості сталого розвитку торгівлі - Реферат

життєвих потреб населення;
- ефективні й гуманні засоби стимулювання корисної діяльності людей.
Трактуючи концепцію сталого розвитку з погляду підприємства, доцільно зазначити, що тут, зміщуючи пріоритети від прибутку до задоволення інтересів споживачів, підприємство повинно враховувати не тільки власні інтереси, але й інтереси покупців, замовників, постачальників, службовців, акціонерів і окремих товариств.
Особливості сталого розвитку в економіці ґрунтуються як на законах функціонування ринкової економіки, так і на законах сталого розвитку суспільства, адже економіка як частина господарського комплексу країни є предметом дослідження й економічних, і суспільних наук. Економіку не можна розглядати безвідносно до того суспільства, в якому вона формується і діє, у відриві від конкретних соціально-економічних, виробничо-технічних, історичних, соціально-культурних умов. Однак у ній виявляються також і специфічні особливості, які багато в чому визначають принципи та методиуправління такою системою.
Торгівля, орієнтуючись у своїй діяльності на інтереси споживача і вирішуючи завдання формування й стабілізації споживчого ринку для задоволення потреб населення та зниження соціального напруження в суспільстві, залишається життєздатною і розвивається в динамічних економічних і політико-правових умовах. З цього випливає сутність сталого розвитку торгівлі, що можна визначити як форму гармонізації використання економічних, трудових і матеріальних ресурсів з орієнтацією на безперервне підвищення соціальної ефективності. Досягнення сталого розвитку торговельного підприємства залежить від удосконалення методів керівництва та організаційної структури управління у взаємозв'язку зі стратегічними цілями управління ресурсами.
Методологічною основою економічного управління сталим розвитком торгівлі є пізнання і свідоме використання економічних законів, специфічних закономірностей ринкової трансформації, а також особливостей сталого розвитку.
Механізм чинності економічних законів виражає найзагальніші риси сполучення об'єктивного і суб'єктивного, бо об'єктивні за своєю суттю економічні закони завжди проявляються через суб'єктивні дії людей. Дія економічних законів проявляється через систему прямих і зворотних зв'язків, які об'єктивно існують у виробництві, розподілі, обміні та споживанні матеріальних благ на певному рівні розвитку суспільства, який включає причинно-наслідкові зв'язки, що виражаються законами економічної формації взаємодії, притаманної економічним відносинам.
Розуміння суперечностей сучасного стану економіки, пізнання характеру й особливостей їх розв'язання випливають з дій економічних законів і закономірностей. Постійне розв'язування цих суперечностей служить стимулом розвитку економіки. Створення таких економічних умов, які сприяли б розвитку виробництва та споживання й посилювали зворотну дію споживання на виробництво, є необхідною передумовою боротьби із цими суперечностями.
Система економічних відносин повинна враховувати чинність економічних законів і закономірностей з метою забезпечення оптимального поєднання інтересів всього народного господарства країни, кожної галузі із задоволенням потреб суспільства.
Сутність явища відбивають як закони, так і особливості та закономірності, і хоча вони можуть не виявляти першопричин, але служать базою висування гіпотез для знаходження таких першопричин.
Процес управління сталим розвитком торгівлі прямо або непрямо допускає зв'язок із більшістю законів суспільного розвитку - законом організованості, законом розвитку і вдосконалення, природно-екологічними законами та ін.
Особливості сталого розвитку торгівлі, зумовлені дією економічних законів і закономірностей, являють собою досить стійку причинно-наслідкову повторюваність у соціально-економічних явищах. Як зазначалося вище, торгівля розвивається і характеризується відносно стабільними показниками в різноманітних економічних умовах, а нині, в умовах перехідної економіки, відіграє провідну роль у розвитку підприємництва, є стимулюючим чинником у реформуванні інших галузей і видів господарської діяльності. Отже, особливістю сталого розвитку торгівлі виступає спроможність залишатися життєздатною у динамічних економічних і політико-правових умовах. Іншими словами, спроможність виживати при будь-яких кризових явищах в економіці та суспільстві. Тут важливе значення має привабливість торгівлі.
Необхідно зазначити, що сьогодні в Україні на інвестиційному ринку існує досить великий розрив між попитом на інвестиції та їхнім пропонуванням. Інвестори передусім мають намір отримати зиск. Отже, фінансові ресурси направляються здебільшого туди, де працюють стабільно і з високою оборотністю капіталу. Торгівля є найбільш привабливою для інвестицій галуззю господарства, і це виступає умовою сталого розвитку. Але, з іншого боку, можна стверджувати, що торговельні підприємства, які прагнуть до сталого розвитку і забезпечують стабільне фінансове становище, є привабливими для інвесторів. Отже, підвищення інвестиційної привабливості та зростання інвестицій можна охарактеризувати як важливу особливість сталого розвитку торгівлі.
Певні особливості сталого розвитку торгівлі були встановлені при порівняльному аналізі динаміки темпів зростання грошових доходів населення "з товарооборотом" (табл. 1). Позначимо темпи зростання прибутків як Д (%), а темпи зростання товарообороту через Т (%). Становище, коли ці показники розвивалися б майже однаковими темпами, можна показати так:
Таблиця 1
Зміна грошових доходів населення і реалізація товарів народного споживання в Україні в 1995-2002 рр.
(у фактичних цінах)
Джерело: Розраховано на підставі даних "Статистичний щорічник України за 2002 р.". - К., 2003. - С. 31, 451.
Як бачимо з наведених даних таблиці 1, темпи росту роздрібного товарообороту нижчі від темпів росту грошових доходів у 2001 році на 69,4 %, у 2002 - 47,1%.
При такому становищі торгівля ще зберігає своє пріоритетне

 
 

Цікаве

Загрузка...