WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обґрунтування концепції ресурсно-приватної мотивації до праці у суспільному виробництві - Реферат

Обґрунтування концепції ресурсно-приватної мотивації до праці у суспільному виробництві - Реферат

комуністичних поглядів. Така ж думка, що економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку, підтримується в сучасних політекономічних виданнях [18, с. 85].
Одночасно потреби населення є не тільки рушійною силою, фактором динамічності виробництва, але й чинником зміни ділової активності кожної людини, в тому числі, й тих хто працює у сфері виробництва.
Таким чином, задоволення потреб (треба розуміти незадоволених) є чинником поступу в особистому житті людей, виробничих підприємств. Якщо більш узагальнено розглянути чинники незадоволення, то вони є рушіями поступу взагалі.
У [10, с. 64] обґрунтовується положення, що розвиток суперечностей є джерелом прогресу (потрібно мати на увазі - і потреб):
- посилаючись на Гегеля, який вважав, що суперечності є принципом будь-якого розвитку, саморуху;
- посилаючись на Шумпетера, який вважав, що на саморозвиток економічної системи впливають зовнішні фактори, зовнішній вплив, дія екзогенних змін, діалектична взаємодія внутрішніх факторів і суперечностей. Причому у підприємницькій діяльності вирішальну роль відіграють фактори і суперечності безпосереднього виробництва.
На нашу думку, щодо рушійної сили задоволення потреб людини, то тут доцільно визначити, як впливові, не суперечності, а такі невідповідності:
1) між первинними потребами і споживчими властивостями (носіями) наявних на ринку об'єктів потреб їх задоволення (тому необхідне створення нових об'єктів з відповідними властивостями (новацій-продуктів) - це у сфері виробництва);
2) між вторинними потребами і наявними у людини об'єктами їх задоволення (тому людині необхідно придбавати нові об'єкти - невідповідність залежить від людини);
3) між цінами наявних на ринку об'єктів потреб і обсягами обмінних ресурсів людини для їх надбання (людині необхідно надбати більше обмінних ресурсів - невідповідність що залежить від людини);
4) інші невідповідності, залежать і незалежать від людини.
Для досягнення залежних від людини названих відповідностей вона повинна діяти різними способами для того, щоб отримати більше обмінних засобів і придбати ті об'єкти потреб і у таких обсягах, що забезпечують бажану (очікувану) відповідність.
Таким чином, людина прагне надбати більше чи якісних обмінних засобів, чи об'єктів споживання. Узагальнено це можна визначити як надбання нею потрібних ресурсів для забезпечення своєї життєдіяльності.
Зокрема, вона змушена працювати по найму на підприємствах у різних сферах суспільного виробництва, щоб отримати від наймача або безпосередньо об'єкти її потреб, або достатню суму коштів, або інших обмінних засобів, необхідних для надбання на ринку, чи іншим способом, необхідних об'єктів і тим самим досягнути реального забезпечення ними бажаного рівня задоволень (у часі та просторі). Це ж стосується власної підприємницької діяльності.
Виходячи з викладеного, а також з інших факторів (зокрема, соціальних, психологічних) слід вважати, що мотивація до праці - поняття комплексне, оскільки охоплює не тільки економічну мотивацію, а й, наприклад, психологічну, емоційну, бо людина працює у колективі, потребує людських стосунків, у тому числі з керівниками, сприятливого мікроклімату, інших достоїнств аж до реалізації своєї особистості.
Проаналізовані положення необхідні для розвитку розроблюваної нами концепції ресурсно-приватної мотивації до праці людей. Мотивація трудової діяльності людини визначається необхідністю отримання ресурсів для задоволення конкретних приватних потреб чи обмінних засобів, у тому числі грошових коштів, цінних паперів. Ця мотивація тим глибша, чим більше новацій отримує людина у процесі трудової діяльності для створення матеріальних умов щасливого життя - свого і своєї сім'ї.
Отже, суть концепції ресурсно-приватної мотивації до праці у суспільному виробництві полягає в управлінні виробничими інтересами працівника до продуктивної діяльності шляхом регулювання його свідомості як суб'єкта конкретного виробництва, стимулюванням задоволення вторинних приватних потреб у життєзабезпечуваних ресурсах і обмінних засобах.
Література:
1. Закономерности развития непроизводственной сферы и повышение жизненного уровня / Козак В.Е., Новиков В.Н., Верховодова Л.Т. и др.; Отв. ред. В.Е. Козак; АН УССР. Ин-т економики. - Киев: Наук. думка, 1989. - 256 с.
2. Марцин В.С. Потребности, спрос, качество. - Львов: Изд-во при Львовском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1982. - 207 с.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.
4. Маркс. К., Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 12. - С. 718.
5. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 2. - С. 134.
6. Збарський М. Інтереси - рушійна сила соціального прогресу // Економіка України. - 1999. - № 7. - С. 58-66.
7. Воронцов Б.Н. Розумные потребности личности: сущность, критерии, пути формирования. - Воронеж: Изд-во Воронежского унивеситета, 1990.
8. Статистичний щорічник України за 2002 рік. - Київ: Консультант, 2003. - 662 с.
9. Статистичний щорічник України за 2004 рік. - Київ: Консультант, 2005. - 588 с.
10. Экономика и планирование потребностей и потребления // Межвузовский сборник. - М.: МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1984. - 162 с.
11. Шишов А.Л. Макроекономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство "ЭКМОС", 1997. - 320 с.
12. Иванчук Н.В. Потребности социалистической личности. - М.: Мысль, 1986. - 192 с.
13. Юнь О.М. Интенсификация экономики: Теория и практика планирования. - М.: Экономика, 1986. - 375 с.
14. Ру Домінік, Сульє Даніель. Управління: Пер. з франц. - К.: Основи, 1995. - 442 с.
15. Пєлих О. Мотиваційний механізм ефективного управління // Економіст. - 1999. - № 11. - листопад. - С. 59-60.
16. Основи економічної теорії. / За ред. проф. Мочерного С.В. - Тернопіль, МП "Тарнакс", 1993. - 686 с.
17. Вітлінський В.В. Економіка людини та нова парадигма оцінки базових економічних показників і міри ризику // Фінанси України. - 1999. - № 8. - С 12-17.
18. Основи економічної теорії : політекономічний аспект : Підручник / Климко Г.Н., Нестернко В.П., Каніщенко О.О. та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Вища шк. - Знання, 1997. - 743 с.
19. Экономика семьи: Сб. ст. 1 / Отв. ред. Ю.Н. Нетйосин. - Рига: Зинатне, 1998. - 166 с.
20. Рябоконь В.П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 10-16.
21. Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 3-9.
22. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: Міністерство праці та соціальної політики України / Відп. редактор О.П. Толстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2000.- 1022 с.
23. Инструментарий экономической науки и практики / А.М. Румянцев, Е.Г. Яковенко, С.И. Янаев. - М.: Знание, 1985. - 304 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...