WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Мотиваційний механізм трудової діяльності людини - Реферат

Мотиваційний механізм трудової діяльності людини - Реферат

навіть бізнесом в умовах ринкової економіки, відставатиме від рівня задоволення потреб багатих, у тому числі життєвими засобами першої необхідності.
І все-таки людина бідна і з середніми достатками має вирішувати такі проблеми, працюючи у колективах.
Вважаємо, що кожний працівник і трудові колективи підприємств повинні працювати та й взагалі забезпечувати своїжиттєві потреби за рахунок виробництва не стихійно, роз'єднано, а в конкретних умовах організовано й чітко сформувати свої поєднані потреби, тоді легше буде визначити методи та реалізувати засоби їх задоволення. Стосовно виробничих потреб підприємств, то зауважимо, що, на нашу думку, колективам їх слід формувати по фазах управління виробництвом (планування, організація, активізація та ін.), тоді можна налагодити господарський механізм, мобілізувати трудові ресурси, використати матеріальні та фінансові ресурси на більш повне та своєчасне їх задоволення. Цьому саме сприяє діяльність підприємств в умовах ринкової економіки.
Для успішного вирішення комплексу завдань з надбання (заробітку) працівниками засобів, необхідних для задоволення потреб у домашніх господарствах, на підприємствах повинні будуватися гнучкі механізми керування діяльністю колективів. Такі механізми повинні формуватися з урахуванням адаптивних підходів, що обґрунтовуються відповідно до теорій з мотивації до праці, теорій управління персоналом.
До принципових особливостей цих підходів, що повинні врахувати відмінність економічних відносин в Україні, належать, зокрема, створення мотиваційного механізму більш ефективної діяльності колективів, окремих їх членів, навіть в умовах низького рівня заробітної плати, затримки з її виплатою, відсутності суспільних фондів споживання.
Важливо враховувати і новизну у стосунках між найманими працівниками і роботодавцями, що вноситься новими політичними силами України через відповідні положення нормативно-правових актів.
Взагалі, цей механізм має також будуватися, враховуючи, що більшість працівників за умови росту стимулу підвищують свій трудовий вклад у виробництво для того, щоб покращити результативність виробництва й отримати усе більшу частку від зростаючих доходів підприємства, отже, мати ресурси для задоволення своїх потреб у зростаючих розмірах, з удосконаленням їх структури, на більш високому рівні. Правда, кожний працівник у відношенні до праці має свої особливості. Ці особливості своєрідно відбивають різні теорії з мотивації до праці.
Отже, мотиваційний механізм трудової діяльності людини - це надто складна структура, що включає психологічні, трудові, правові, соціальні, економічні, організаційні та іншого роду елементи управління, а також систему зв'язків між ними, що створюють динамічну структуру управління поведінкою людини як продуктивної сили виробництва, як споживача його продукту. Мотивації, як стимул до праці, що виконується з метою отримання частини її продукту, є основним елементом цього мотиваційного механізму.
Для управління трудовою діяльністю колективів пропонується запровадити мотиваційний моніторинг, який є актуальним для більшості підприємств, оскільки на сьогодні вивчення потреб, інтересів мотиваційної спрямованості персоналу здійснюється на Україні епізодично, вкрай поверхнево. За таких умов чинні на підприємствах системи матеріальної й нематеріальної мотивації приречені на низьку ефективність.
На нашу думку, слід визначити як наукову проблему створення теорії мотивації трудової діяльності людини. Серед наукових розробок має зайняти належне місце обґрунтування критеріїв, які б дозволили оцінювати вплив окремих елементів механізму на вибір людини у прикладанні своєї праці.
Література:
1. Закономерности развития непроизводственной сферы и повышение жизненного уровня / Козак В.Е., Новиков В.Н., Верховодова Л.Т. и др.; Отв. ред. В.Е Козак; АН УССР. Ин-т економики. - К.: Наукова думка, 1989. - 256 с.
2. Марцин В.С. Потребности, спрос, качество. - Львов: Изд-во при Львовском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1982. - 207 с.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.
4. Маркс. К., Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 12. - С. 718.
5. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 2. - С. 134.
6. Збарский М. Інтереси - рушійна сила соціального прогресу // Економіка України. - 1999. - № 7. - С. 58-66.
7. Воронцов Б.Н. Разумные потребности личности: сущность, критерии, пути формирования. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990.
8. Статистичний щорічник України за 2002 рік. - К.: Консультант, 2003. - 662 с.
9. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем./ Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 512 с.
10. Экономика и планирование потребностей и потребления // Межвузовский сборник. - М.: МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1984. - 162 с.
11. Шишов А.Л. Макроэкономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство "ЭКМОС", 1997. - 320 с.
12. Иванчук Н.В. Потребности социалистической личности. - М.: Мысль, 1986. - 192 с.
13. Юнь. О.М. Интенсификация экономики: Теория и практика планирования. - М.: Экономика, 1986. - 375 с.
14. Ру, Домінік, Сульє, Даніель. Управління: Пер. з франц. - К.: Основи, 1995. - 442 с.
15. Пелих О. Мотиваційний механізм ефективного управління // Економіст, 1999. - № 11. - Листопад. - С. 59-60.
16. Основи економічної теорії./ За ред. проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль, МП "Тарнакс", 1993. - 686 с.
17. Вітлінський В. В. Економіка людини та нова парадигма оцінки базових економічних показників і міри ризику // Фінанси України. - 1999. - № 8. - С 12-17.
18. Основи економічної теорії:політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко, В.П. Нестернко, О.О Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Вища шк. - Знання, 1997. - 743 с.
19. Экономика семьи: [Сб. ст. 1] / Отв. ред. Ю.Н. Нетйосин. - Рига: Зинатне, 1998. - 166 с.
20. Рябоконь В. П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку. - Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 10-16.
21. Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 3-9.
22. Закон України "Про оплату праці".
23. Инструментарий экономической науки и практики / А.М. Румянцев, Е.Г. Яковенко, С.И. Янаев. - М.: Знание, 1985. - 304 с.
24. Дедекаєв В., Нестеренко Г. Альтернативний вибір економічних теорій щодо реформування системи оподаткування // Науковий вісник Національної академії ДПС України. - 2004. - № 4. - С. 5-9.
25. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2002. - 514 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...