WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Модернізація управлінської діяльності в сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників - Реферат

Модернізація управлінської діяльності в сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників - Реферат

певних обсягів фінансування складається перелік позапланових робіт із зазначенням "вартості" кожної роботи (тобто суми, яку отримає виконавець за виконання цієї роботи). Розподіл робіт із додаткового переліку між професорсько-викладацьким складом длявиконання позапланових робіт повинен здійснюватися на конкурсній основі. На основі регулярного аналізу змін внутрішніх і зовнішніх факторів, перспективних пріоритетів діяльності навчального закладу потрібно щорічно корегувати норми часу на виконання окремих видів робіт.
Оцінювання ефективності діяльності науково-педагогічних працівників пропонується проводити на підставі рейтингової системи - організаційно-методичної форми контролю на основі розрахунку індивідуального числового показника (рейтингу) залежно від результатів роботи. Основними завданнями оцінювання є контроль результатів виконання службових обов'язків на основі об'єктивних та обґрунтованих критеріїв, представлення науково-педагогічним працівникам зворотного зв'язку про рівень відповідності їх робочих показників вимогам, що ставляться, створення можливостей для самоконтролю та самооцінки, забезпечення керівництва навчального закладу інформацією про наявний стан кадрового потенціалу для прийняття обґрунтованих адміністративних рішень, визначення потреб працівників у навчанні та розвитку.
При розрахунку рейтингу вважаємо доцільним виокремлювати дві категорії показників - перша має на меті відображати обсяг конкретної роботи, яка виконується викладачем, і, в більшості випадків, може слугувати як основний показник при визначенні варіативної частини матеріального заохочення. Друга відображатиме потенційні та "брендоутворюючі" можли-вості науково-педагогічного працівника, які необхідно враховувати при розстановці кадрів, підвищенні їх кваліфікації, встановленні постійних надбавок до посадових окладів.
Розрахунок рейтингу повинен проводитись на підставі затвердженого вченою радою ВНЗ переліку показників і ступенів їх значущості шляхом заповнення індивідуальних оціночних листів науково-педагогічних працівників та оціночних листів кафедр. Абсолютний рейтинг відповідно визначається як сума добутків кількісних значень показників на відповідні ступені їх значущості. Відносні індивідуальні рейтинги науково-педагогічних працівників розраховуються шляхом нормування абсолютних індивідуальних рейтингів на середній рейтинг по ВНЗ та приведення їх до 100-бальної шкали. Оцінювання результативності роботи науково-педагогіч-них працівників проводиться залежно від чисельного значення відносного індивідуального рейтингу.
Доведення результатів рейтингового оцінювання до професорсько-викладацького складу ВНЗ є ефективним засобом організації зворотного зв'язку "адміністрація-співробітник". Результати рейтингу повинні враховуватися перш за все при розробці та впровадженні загальних програм підвищення кваліфікації кадрів та індивідуальних планів саморозвитку працівників.
Застосування системи рейтингових оцінок дозволить, з одного боку, відобразити індивідуальні здібності викладачів, а з іншого - збільшити змагальність при виконанні планових робіт, зробити оцінювання більш об'єктивним, систематичним і відкритим, розвинути самоконтроль та ініціативу працівників.
Нові методи управління та реорганізація бізнес-процесів у сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників повинні забезпечити одержання значного економічного ефекту від їх запровадження за рахунок підвищення прозорості діяльності працівників, їх виконавчої дисципліни та відповідальності за доручену роботу, покращання керованості персоналу шляхом організації ефективного зворотного зв'язку, створення умов для розвитку кадрового потенціалу, підвищення іміджу ВНЗ.
Реалізувати описаний алгоритм діяльності можна шляхом створення автоматизованої системи планування, обліку та оцінювання роботи професорсько-викладацького складу, що значно полегшить здійснення регулярного контролю за виконанням навчального навантаження та про-фесійними досягненнями викладачів.
Перспективним дослідженням у даному напрямі є подальше нарощування додаткових можливостей системи з оцінки персоналу на оцінювання якісних характеристик діяльності викладачів (наприклад, ефективність навчання студентів з конкретного предмета), їх кваліфікаційного потенціалу (володіння сучасними інформаційними технологіями, комунікаційні здібності, професійна підготовка, знання іноземної мови, принциповість, вимогливість та ін.). Актуальним питанням також є побудова моделі оцінки діяльності професорсько-викладацького складу на підставі зворотного зв'язку із працедавцями випускників, за до-помогою якої з'явиться можливість своєчасно виявляти причини і відповідальних за недостатній рівень підготовки та вживати відповідні заходи. Кінцевим результатом наукових досліджень у галузі управління ос-вітою повинна стати комплексна автоматизована система науково-технічного супроводження управлінських рішень з питань підбору, розстановки, планування та обліку роботи професорсько-викладацького складу, його матеріального стимулювання та підвищення кваліфікації.
Враховуючи нагальні потреби у проведенні прикладних наукових досліджень у сфері управління освітою, масштабність завдань із впровадження новацій на сучасному етапі розвитку, їх загальнонаціональне значення, той факт, що жодному окремо взятому ВНЗ здійснювати са-мотужки інноваційні проекти не під силу, автори пропонують створити на базі національних вищих навчальних закладів мережу науково-дослідних лабораторій для вирішення питань управління розвитком персоналу з єдиним центром, координуючим їх діяльність.
Література:
1. http://education.gov.ua/pls/edu/docs/common/higher_educ_ukr.html
2. http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Про використання коштів Державного бюджету України закладами освіти на підготовку спеціалістів за державним замовленням. Підготовлено департаментом контролю видатків на соціальну сферу та науку і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 26.12.2002 № 30-3. - К.: Рахункова палата України, 2003. - Випуск 2.
4. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2004 року № 49.
5. http://www.chemodan.com.ua/education/
6. http://www.azbukas.com/study.html
7. Вахрушев В. Принципы японского управления. - М: ФОЗБ, 1992.
8. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 року № 450.

 
 

Цікаве

Загрузка...