WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств лісової галузі - Реферат

Моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств лісової галузі - Реферат

України досягло високого ступеня інтенсифікації. У той же час постійно збільшується потреба в деревині та інших лісових ресурсах, що вимагає від лісової галузі розширеного відтворення, використання інтенсивних факторів росту. Для того, щоб ліси всебічно і раціонально використовувались в інтересах держави і народу, необхідно залишити державну форму власності на ліси, у той же час провести ряд реформ, одним з етапів яких є формування спеціального лісового бюджету, основи фінансової системи, яка б забезпечувала відтворення лісових ресурсів.
Фінансування лісового господарства повинне залишитись бюджетним, а держава як власник лісів повинна отримувати такий лісовий дохід, який би перевищував витрати на ведення лісового господарства. Існуюча система формування лісового доходу не може вирішити ці завдання. Основу лісового доходу складає плата за деревину, так звана попнева плата, тобто плата за ліс на пні (той, що росте). Ця плата береться тільки за стиглий ліс, який відводиться під рубки головного користування. Але ж більше половини всієї заготовленої деревини отримується від рубок, пов'язаних із веденням лісового господарства, і відпускається державою безкоштовно, тобто плата в бюджет за користування ним не надходить. Існуюча система оцінки лісу на пні залишається незмінною більше, ніж півсторіччя, і має ряд суттєвих недоліків. Запас деревини на кожній відведеній для рубки ділянці лісу, що росте, визначається з допомогою сортиментних таблиць, допустима похибка яких становить 10 %. Віднесення дерев до ділових або дров'яних базується на суб'єктивних факторах. Такси (ціни) на деревину залежать від категорії (товста, середня, дрібна) ділової деревини, а також віддалі до найближчої залізничної станції. Вони не враховують фактичної вартості деревини і не дозволяють покрити всі витрати, пов'язані з веденням лісового господарства.
Реформування системи сплати до бюджету плати за ліс, що росте, повинне базуватись на фактичній оцінці вартості кожної ділянки лісу, відведеної як для рубки головного користування, так і для інших суцільних рубок. Частина ділянок повинна закріплятись за користувачами шляхом продажу через аукціон.
При встановленні вартості ділянки необхідно враховувати такі основні фактори: загальну масу деревини, якість деревини та доступність до ділянки. Вичерпна лісівнича характеристика кожного виділу лісу міститься в банку лісового фонду України. Розроблена і впроваджена у виробництво система актуалізації об'ємних показників, що базується на використанні математичних моделей росту насаджень і щорічної таксації тільки тих ділянок, де проводились заходи, пов'язані з веденням лісового господарства або відбулось пошкодження лісу шкідниками, пожежами, стихійними явищами тощо. Інформація з банку даних лісового фонду може бути використана для визначення об'ємних і якісних показників.
Актуальним залишається питання ціноутворення на ліс, що росте. До його вирішення можна підійти різними шляхами, але це повинен бути системний підхід, реалізація якого неможлива без побудови комплексу економіко-математичних моделей. Механізм розрахунку нормативів повинен створити можливість використання їх як для окремого об'єкта, так і для групи однорідних об'єктів.
Початкова ціна ділянки повинна бути привабливою для потенційних покупців і в той же час не бути нижчою за прибуток, який могло б отримати державне лісогосподарське підприємство, реалізувавши зрубаний ліс у круглому виді.
Ринкові ціни на всі сортименти круглої деревини відомі. Витрати на заготівлю продукції можна розрахувати за моделлю:
де I - множина технологічних операцій;
i - номер технологічної операції, ;
J - множина статей витрат;
j - номер статті витрат, ;
R - множина видів продукції;
r - номер виду продукції, ;
- величина витрат на i-ту технологічну операцію за j-ою статтею витрат для r-ого виду продукції.
Різницю між можливою виручкою та плановими витратами на заготівлю деревини можна прийняти за початкову ціну ділянки лісу, що росте.
Крім того, лісогосподарське підприємство отримує додатковий прибуток від переробки зрубаної деревини:
де r - індекс видів продукції;
Vy - ціна продукції r-го виду;
Sy - собівартість продукції r-го виду;
Gy - обсяг виробництва продукції r-го виду.
Для ефективного управління процесами виробництва необхідно мати механізм прогнозування собівартості продукції.
Управління лісовим господарством в умовах ринкових відносин вимагає нового підходу до переробки інформації і планування. Прийняття управлінських рішень неможливе без імітації виробничих процесів з використанням обчислювальної техніки.
Великий обсяг номенклатури продукції, отриманої в результаті переробки деревини, а також різноманітність технологічних процесів вимагають створення доступної для спеціалістів технології імітаційного моделювання виробничих процесів.
Імітаційні моделі дозволяють здійснити вибір оптимальної технології виробництва багатопрофільних підприємств і визначити з їх допомогою витрати трудових ресурсів, ресурсів машин і агрегатів за кожною технологічною операцією для виробництва одиниці продукції і в цілому на одиницю продукції, а також собівартість виконання кожної технологічної операції і повні витрати на одиницю продукції.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М.Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...