WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методологічні засади вдосконалення економічного механізму зростання податкових надходжень - Реферат

Методологічні засади вдосконалення економічного механізму зростання податкових надходжень - Реферат


Реферат на тему:
Методологічні засади вдосконалення економічного механізму зростання податкових надходжень
Збільшення обсягів податкових надходжень у державний бюджет - основна передумова соціально-економічного зростання держави. Це дуже складна, багатогранна проблема, вирішення якої пов'язане з реформуванням державної промислової, фінансово-кредитної, бюджетної, податкової політики, із гармонізацією процесів ринкового і державного регулювання на макро- та мікроекономічному рівнях, з успішною адаптацією господарства до ринкових відносин. Вона вимагає широкого підходу до комплексного дослідження економіки суб'єктів господарювання із акцентуванням уваги на активізації їх податкової діяльності. Саме тому основний акцент при цьому було зроблено на проблемі збільшення податкових надходжень від суб'єктів оподаткування як складовій основної проблеми розширеного відтворення виробництва - підвищення прибутковості та конкурентоспроможності його базової ланки - підприємства (фірми).
Для комплексного її вирішення авторами було визначено кілька концептуальних методологічних моментів дослідження. По-перше, економічний механізм збільшення обсягів податкових надходжень від суб'єктів господарювання (далі - СГ) розглядається як похідна категорія від економічного механізму підприємства в цілому при умові його вдосконалення. По-друге, ключовим моментом у забезпеченні останнього є покращання стану внутрішнього середовища СГ і його зв'язків та стосунків із зовнішнім. До того ж останнє розглядається на двох концептуально вагомих рівнях: національному і глобальному. По-третє, при обґрунтуванні стратегії задіяння економічного механізму збільшення податкових надходжень від суб'єктів господарювання важливою є її суб'єктно-індивідуалізована визначеність. Це зумовлено індивідуальною своєрідністю кожного СГ в її якісних і кількісних вимірах. По-четверте, збільшення податкових надходжень від суб'єктів господарювання без зростання їх податкового навантаження вимагає розширення бази їх оподаткування. По-п'яте, таке розширення можливе при задіянні ефективної політики розвитку підприємства у всіх її основних напрямах.
Важливим для змістовної цілеспрямованості дослідження та його структуризації є висвітлення сутності самого поняття "економічний механізм збільшення податкових надходжень від СГ". Це поняття є похідним від наукової категорії загальної економічної теорії - "економічний механізм". Воно характеризує економічні аспекти функціонування і розвитку будь-якого процесу чи явища як складових економічної системи країни. Під економічним механізмом у найбільш загальному його тлумаченні розуміється система засобів, прийомів, дій щодо забезпечення функціонування тих чи інших економічних об'єктів і розвитку відповідних економічних відносин. У контексті даної проблеми говориться в першу чергу про економічний механізм функціонування СГ. Такий механізм являє собою систему певних методів, засобів і прийомів, спрямованих на забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. Слід зазначити, що саме від ефективного функціонування на інноваційних засадах будь-якого СГ залежить підвищення продуктивності праці, зростання обсягів виробництва, а значить, і розширення бази його оподаткування. Вважаємо, що саме це дозволяє збільшити податкоспроможність будь-якого підприємства без зростання податкового навантаження на нього.
У спеціальній літературі визначенню сутності поняття "економічний механізм підприємства" ще не приділяється достатньої уваги. У той же час ґрунтовне його розкриття, чітка ідентифікація та розуміння змісту дуже важливі для забезпечення економічної безпеки підприємства, розробки стратегії його розвитку та обґрунтування політики її реалізації, ствердження позицій на внутрішньому та успішне просування на зовнішні ринки, активне виконання його бюджетозабезпечуючої функції. Звичайно, залежно від типу суб'єктів господарювання, їх галузевої спрямованості та "відомчої" приналежності змінюється і сутність економічного механізму їх функціону-вання та вдосконалення. У той же час, при всій багатобарвності підприємств (фірм), їх функціонального та масштабно-інноваційного різноманіття, диференціації орієнтирів їх розміщення, ресурсо-, енерго-, працемісткості та рентабельності основні засади вдосконалення механізмів їх функціонування в умовах побудови ліберальної економіки є спільними. До них можна віднести:
1) підвищення адаптаційного потенціалу СГ;
2) задіяння збалансованої багатоаспектної політики підприємства з пріоритетами інноваційно-маркетингового характеру;
3) реалізацію їх економічної діагностики;
4) нарощування матеріально-технічного і фінансового капіталу СГ та підвищення інтелектуального рівня його людського капіталу;
5) укріплення позицій підприємств на внутрішньому та зовнішніх ринках з урахуванням загострення конкурентних відносин.
Все це повинно сприяти підвищенню його інвестиційної привабливості, економічної активності в конкурентному середовищі, адаптації до ринкових умов господарювання та успішному виконанню його функцій. Враховуючи важливість останнього положення, вважаємо за необхідне детальніше зупинитися на визначенні цього наукового поняття та його змістовній структуризації. Адже вся практика становлення і розвитку суспільного виробництва свідчить, що його ефективність безпосередньо залежить від таких чотирьох моментів, які пов'язані з суб'єктами господарювання:
1) успішна адаптації СГ до еволюціонуючого зовнішнього середовища;
2) забезпечення розширеного відтворення економічного потенціалу суб'єкта господарювання на інноваційній основі;
3) ефективне виконання функцій управління;
4) успішне виконання функцій самого СГ.
Нам здається принциповим акент на чіткому розподілі функцій СГ на управлінські та "підприємницькі". Саме тому важко погодитись із тією переважною увагою, яка в останній час приділяється у спеціальній літературі із проблематики економіки підприємства функціям управління. Адже для більш чіткого їх виконання дуже важливе визначення і глибоке розуміння основних функцій самого підприємства як суб'єкта господарювання. Формально визначення цих понять досить близькі. Їх розрізняють у першу чергу як види діяльності: управлінської та виробничо-підприємницької.
Так, під функціями управління розуміються спеціалізовані види управлінської діяльності, що характеризуються однотипністю і цільовою спрямованістю та об'єднують планування, організацію, регулювання, облік, контроль і мотивацію до праці. Від чіткості виконання цих функцій залежить не тільки досконалість організаційних структур управління та його ефективність (так би мовити "мистецтво для мистецтв"). Це важливо для вдосконалення діяльності самого суб'єкта господарювання, його прибутковості тощо. У свою чергу, ефективність управління СГ базується на масштабному та коректному задіянні таких засобів і механізмів, які спрямовані на забезпечення основної місії конкретного СГ, його функцій тацілей.
Щодо функцій суб'єктів господарювання, то їх визначають по-різному, зокрема як спеціалізовані види фінансово-господарської діяльності СГ, спрямовані на виробництво конкурентоспроможної продукції (послуг). У літературі немає єдиної думки щодо їх змісту та класифікації. Погляди на сутність цього поняття перетерпіли суттєву

 
 

Цікаве

Загрузка...