WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Менеджмент персоналу в органах ДПС України - Реферат

Менеджмент персоналу в органах ДПС України - Реферат

найкраще досягається при тому рівні розумового розвитку, що дається вищою освітою [12, c. 99-100].
На сьогодні вирішенню подібних проблем може сприяти декілька варіантів управлінських рішень. Так, згідно з вимогами чинного законодавства України в органах ДПС створюється резерв персоналу, який використовується для майбутнього заміщення вакантних посад. Організаційно-методичне керівництво резервом персоналу здійснює управління персоналом органів ДПС України, а також контроль за ходом виконання річних планів членів кадрового резерву з таких питань, як дотримання графіків навчання або підвищення кваліфікації, активність у роботі різних семінарів, конференцій, проходження стажування, здійснення тимчасового заміщення на період відпустки державного службовця тощо [4, с. 10].
Взагалі, під резервом управлінських кадрів розуміють спеціально відібраний контингент працівників, який за своїми професійними, діловими та моральними якостями відповідає вимогам до працівників певного рангу державного службовця [5, c. 150].
Джерелом для резерву управлінських кадрів можуть бути:
- працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, мають організаторські здібності й необхідний досвід роботи, підвищили кваліфікацію, пройшли стажування або за результатами атестації рекомендовані для роботи на більш високих посадах;
- заступники керівників різних рангів;
- особи, рекомендовані конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву;
- молоді спеціалісти, які зарекомендували себе на практичній роботі;
- випускники вищих навчальних закладів, у тому числі ті, що зараховані на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів [2; 5, c. 150].
Одним із найважливіших напрямів у роботі з резервом кадрів є організація їх підготовки. Найбільш поширеними формами навчання у наш час є наступні: навчання за індивідуальними планами; навчання у, так названих, школах резерву; підвищення кваліфікації за професійними програмами у навчальних закладах 3-4 рівня акредитації та центрах підвищення кваліфікації; стажування на базі кращих органів ДПС або їх структурних підрозділів тощо.
Досвід держав із розвиненою економікою свідчить про те, що однією з ефективних форм навчання податківців є підвищення кваліфікації.
Для максимального наближення процесу підвищення кваліфікації працівників податкової служби до вимог практичної роботи та задоволення її потреб у кваліфікованих спеціалістах створена мережа закладів із підвищення кваліфікації: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної податкової служби Національної академії ДПС України (1996 р.), Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів для державної податкової служби (2000 р.) та Навчально-курсовий комбінат ДПА України (2000 р).
Перепідготовка та підвищення кваліфікації у згаданих закладах здійснюється за очною, заочною (дистанційною) або змішаною формами.
Основними видами підвищення кваліфікації працівників податкової служби є: навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації; тематичні короткострокові семінари; тематичні постійно діючі семінари; систематичне самостійне навчання.
Підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове вдосконалення та оновлення знань і умінь відповідної категорії слухачів та здійснюється не менше одного разу на п'ять років при зарахуванні до кадрового резерву, при призначенні на вищу посаду, перед черговою атестацією державного службовця, а для фахівців, вперше прийнятих на державну службу, - протягом першого року їх роботи.
Основними завданнями тематичних короткострокових семінарів є вивчення законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, наказів, інструкцій та інших нормативних документів ДПА України, а також досягнень теорії і практики управління, кращого досвіду роботи.
Тематичні постійно діючі семінари проводяться за програмами та планами, що розробляються на підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Науково-методичною радою при ДПА України, Департаментами та управліннями ДПА України [5, c. 151-153].
Систематичне самостійне навчання відбувається за рахунок постійного перегляду періодичних видань і оперативного вивчення змін до законодавчих та інших нормативних документів.
Не менш важливим, на нашу думку, напрямом менеджменту персоналу в органах ДПС, зокрема, є забезпечення службового пересування кадрів, що сприяє стабільності кадрового складу органів ДПС і, головне, підвищує ефективність їх діяльності [5, с. 148].
Ротація кадрів місцевих податкових органів широко застосовувалася фінансовими відомствами царської Росії на території України ще в далекому 1892 році. Так, набуваючи досвіду, вони переміщувалися з менш складних, переважно сільськогосподарських дільниць до промислових і, зрештою, великих міст. Лише робота на промислових міських дільницях давала шанс подальшого службового просування [12, c. 98].
На жаль, на сьогодні в органах ДПС України службове пересування персоналу майже не застосовується за винятком окремих випадків і то в межах одного міста.
Для вирішення цієї проблеми, на нашу думку, необхідно перш за все краще стимулювати персонал органів ДПС України.
На сьогодні застосовуються різні види стимулів, зокрема такі, як надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків. Тим державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Крім того, на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чиіндивідуальних жилих будинків державним службовцям, які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. За сумлінну працю державному службовцю при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад. Для морального та матеріального стимулювання, наприклад, у ДПА м. Києва запроваджуються конкурси "кращий податківець" тощо [2; 11, c. 6].
Наші дослідження показали, що в теперішніх умовах ринку праці цих та інших стимулів поки що недостатньо для ефективного здійснення службового пересування персоналу в органах ДПС України.
Досить важливим напрямом менеджменту персоналу в органах ДПС є організація діловодства, тобто робота з документами з питань персоналу.
З історії нам відомо, що початок кадрового діловодства покладено Міністерством Росії після введення в 1897 році посади помічника податкового інспектора, на якого припадали обов'язки з організації такого діловодства [12, c. 97].
На сьогодні до документації з особового складу в органах державної податкової служби належать: особисті заяви працівників, рапорти, контракти, подання, особові картки (типова форма № П-2), характеристики, накази з особового складу, особові справи, трудові книжки тощо.
При прийнятті на роботу в органи державної податкової служби від особи вимагаються такі документи: заява, особова картка (форма П-2ДС), копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспорт, військовий квиток (для військовозобов'язаних), довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, документи про надання пільг, декларації про доходи.
Усі прийняті рішення керівників ОДПС щодо прийняття на роботу, переведення працівників на інші посади, звільнення, надання відпусток, про заохочення, накладення стягнень тощо оформляються наказами з особового складу [9, c. 71-72 ].
Крім того, підписаний державним службовцем текст Присяги зберігається за місцем роботи і обов'язково робиться запис у його трудовій книжці

 
 

Цікаве

Загрузка...