WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Маркетингова політика та її вплив на платоспроможність суб’єктів господарювання - Реферат

Маркетингова політика та її вплив на платоспроможність суб’єктів господарювання - Реферат

і активний процес.
Маркетинг - це соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і бажань людей і організацій шляхом забезпечення конкурентного обміну товарами і послугами, які становлять цінність для покупців
5. Мефферт Х. Сучасна, узагальнююча і одночасно широка інтерпретація маркетингу ототожнює маркетинг з будь-якою формою обміну між двома учасниками угоди.
Маркетинг - це зорієнтоване на ринок управління підприємством, яке полягає в плануванні, координації і контролі всієї діяльності підприємства, пов'язаної з діючими і потенційними ринками
6. Кулаков С.Н. Суть сучасного маркетингу - це підприємницька діяльність, що перетворює потреби покупця в доходи підприємства
7. Район У. Маркетинг може бути визначений як діяльність, за допомогою якої вивчають потреби, створення товарів і послуг, що задовольняють ці потреби, так як і формування, а звідси - розширення попиту на ці товари і послуги
Виходячи з цього, підприємства вивчають попит кінцевих споживачів на продукцію шляхом здійснення сучасного менеджменту, збуту, маркетингу, які, в свою чергу, зорієнтовані на застосування нових прогресивних технологій, інновацій. Саме останні сприяють підвищенню продуктивності праці і покращанню якості продукції на кожній стадії виробничого процесу.
Доцільно зазначити, що в останні роки зростає інтерес до маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження для кожного суб'єкта господарювання потрібні для того, щоб отримати правдиву інформацію, а саме: про ринок товарів або послуг, тенденції розвитку ринку, про споживачів цих товарів або послуг, про виведення нових товарів на ринок, як регламентувати даний товар тощо.
Традиційно маркетингові дослідження розподіляються на два методи: кількісні і якісні. Кількісні методи (методи інтерв'ю і прямі методи збору даних), як правило, базуються на екстраполяції виборної сукупності даного ринку. Таким чином, розробка вибірки повинна бути обґрунтованою.
Якісні методи (фокус-групи, глибинні інтерв'ю, спостереження) застосовуються для вивчення мотивації споживачів і проводяться на невеликих вибірках. Результатом таких методів є виявлення і вивчення глибинних почуттів споживачів, що дозволить досліднику зрозуміти їхні мотиви і поведінку.
У цілому ж маркетингові дослідження забезпечують конкурентоспроможний стан підприємства на ринку товарів, послуг із урахуванням стану внутрішнього і зовнішнього середовища. Саме маркетингові дослідження допомагають швидше адаптуватися підприємству до ринкових відносин, зважаючи на стан ринку і вимоги кінцевого споживача. Структурно маркетингові дослідження складаються з двох головних напрямів дослідження: характеристик ринку і внутрішніх потенційних можливостей підприємства. Усі результати маркетингових досліджень пов'язані із прийняттям правильних управлінських рішень щодо зменшення ризику підприємства та забезпечення потреб споживача.
Значення маркетингових досліджень у сучасних умовах підсилюються ще й тим, що зростає роль фактора невизначеності в організації та управління господарською діяльністю підприємства, підвищується змінність економічної і соціальної поведінки суб'єктів маркетингової системи.
Управлінці, які вдаються до маркетингових досліджень, повинні залучати висококваліфікованих фахівців, щоб отримати потрібну інформацію і за доступною ціною. Тому дуже важливим є знання технології проведення маркетингових досліджень, їхнє планування та вміле проведення інтерпретації отриманої інформації. Саме маркетингові дослідження використовуються для підвищення продуктивності підприємства та ефективного задоволення потреб кінцевого споживача. Маркетингові дослідження мають такі два головні напрями: дослідження характеристик ринку, дослідження внутрішньої діяльності і потенціальних можливостей підприємства, тобто його маркетингового потенціалу. Вважається, що маркетинговий потенціал являє собою сукупність маркетингових ресурсів і маркетингових можливостей підприємства, ефективне застосування яких забезпечує досягнення корпоративних цілей [4].
Маркетинговий потенціал підприємства являє собою комплекс маркетингових заходів, спрямованих на досягнення підприємством конкурентних переваг. До такого комплексу відносять маркетингову інформаційну систему, планування маркетингу, маркетинговий інструментарій (сегментація ринку, вибір і визначення цілей, позиціювання), управління комплексом маркетингмікс, контроль маркетингу тощо.
Маркетингові можливості є кількісною оцінкою рівня маркетингового потенціалу підприємства, що спрямований на удосконалення управління маркетинговою діяльністю для того, щоб досягнути ефективності в його господарсько-фінансовій діяльності.
Маркетингові можливості оцінюються за допомогою проведення таких видів аналізів, як ситуаційний аналіз, експертні оцінки, STEP-аналіз, SWOT-аналіз, GAP-аналіз та інші.
Усі результати маркетингових досліджень призначено для прийняття керівництвом правильних управлінських рішень щодо підвищення виробничо-господарської активності підприємства для того, щоб кінцевий практичний результат (прибуток) дозволив суб'єкту господарювання працювати над інноваційним розвитком (далі - СГ), розширеним відтворенням його виробництва і при цьому задовольняти потреби споживача.
На маркетингову діяльність значною мірою спирається виробничо-господарська активність підприємства. Такі дослідження зумовлюють виробничі досягнення СГ, основними критеріями яких є показники: продуктивність праці, фондовіддача, оборотність виробничих запасів, оборотність власного капіталу, оборотність засобів у розрахунках: співвідношення виручки від продажу продукції до обсягу дебіторської заборгованості, а також показники оцінки дохідності підприємства, коефіцієнт прибутковості власного капіталу, операційна рентабельність продажу, рентабельність основної діяльності, коефіцієнт прибутковості активів та інші показники.
Низький рівень цих показників свідчить про нестійке положення підприємства на ринку і попереджає потенційних інвесторів і кредиторів про недоцільність партнерства з ними.
Отже, виробничо-господарська діяльність підприємства, що базується на систематичних і достовірних результатах маркетингових досліджень, є ефективною і має найменший ризик при її виконанні.
У сучасних умовах розвитку проведення маркетинговихдосліджень ускладнюють такі проблеми:
- політична нестабільність і недосконалість правової бази в Україні;
- несформованість конкурентного середовища;
- недостатність часу для їхнього проведення;
- відсутність необхідних ресурсів (персоналу, матеріального, технічного забезпечення, бюджетних коштів) та інформаційного забезпечення.
Водночас, як зазначалося вище, маркетингові дослідження є важливою передумовою підвищення прибутковості та конкурентоспроможності СГ, а значить і національної економіки в цілому.
На початку 90-х років ХХ століття розпочався процес глобалізації маркетингу. У 1992 р. в Австралії відбулася міжнародна конференція з глобального маркетингу, яка проголосила: "Маркетинг означає бізнес", "Маркетинг - це все". У розвиток маркетингу як науки, мистецтва і філософії внесли значний вклад зарубіжні і вітчизняні фахівці: Б. Берман, М. Брук, Г.Багієв, А. Войчак, А. Вайман, Х. Гренросс, Д. Гарст, С. Гаркавенко, Є.Голубкова, І. Герчікова., П. Дракер, П. Зав'ялов, Ф. Котлер, П. Катеора, У.Кретов, Ж. Ламблен, Т. Левіт, Х. Мефферт, Дж. Еванс, В.Є. Хруцький, А.Павленко та інші.
Автори Г.Л. Багієв, В.М. Тарасевич, Х. Анн вважають, що маркетинг у сучасних умовах повинен виступати як сукупність факторів росту продуктивної діяльності підприємства (фірми) і розширенно розглядають його сутність, а саме:
-

 
 

Цікаве

Загрузка...