WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Конкурентоспроможність підприємства - Реферат

Конкурентоспроможність підприємства - Реферат

вимоги світо-вого ринку, реалізація яких збільшує добробут країни та окремих його громадян.
Увиразнюючи зв'язок рівнів конкурентоспроможності між собою, мож-на стверджувати, що конкурентоспроможність економіки країни - це сумарна конкурентоспроможність її підприємств.
Науковці дають різні визначення конкурентоспроможності підприємст-ва, які показують та характеризують різні сторони об'єкта, що вивчається.
До цього часу в економічній літературі відсутнє загальноприйняте визначення конкурентоспроможності підприємства. Основними факторами, що зумовлюють можливість багатьох його трактувань, є різні позиції вчених, нечітке визначення об'єкта дослідження, ототожнення поняття конкуренто-спроможності підприємства з конкурентоспроможністю продукції. Різні авторські позиції обумовлені тим, що конкурентоспроможність підприємства розглядається на різних рівнях - регіональному, національному та світовому ринку. Крім того, відсутній системний підхід до вивчення конкуренто-спроможності: різні її рівні досліджуються окремо один від одного, не досить повно розглянуто питання взаємозв'язку між ними.
Дана конкурентоспроможність підприємства означає можливість випе-реджати інших при досягненні поставленої мети у боротьбі за укріплення позицій на внутрішньому та зовнішньому ринку.
Головна мета, заради якої існує та працює підприємство, - це гене-рування у довгостроковому періоді постійного потоку прибутків для влас-ників (акціонерів) підприємства. З цих позицій конкурентоспроможність під-приємства - можливість ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку, що забезпечується всім комплексом засобів підприємства.
В економічному словнику конкурентоспроможність підприємства визначаються як його здатність здійснювати діяльність в умовах ринкових відносин, отримуючи прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення, виробництва, стимулювання та підтримки працівників на високому якісному рівні.
Якщо брати до уваги, що на товарних ринках постійно йде конкурентна боротьба, змінюються умови, з'являються нові товари, зникають старі, то з цієї позиції під конкурентоспроможністю підприємства розуміють як реальну, так і потенційну можливість підприємства проектувати, виготовляти та збувати в тих чи інших конкретних умовах това-ри, що користуються більш пріоритетним попитом у споживачів, ніж товари конкурентів.
Необхідно зазначити, що однією з важливих рис конкурентоспро-можності підприємства є її відносність. Конкурентоспроможність не є внут-рішньою якістю підприємства. Вона може бути виявлена та оцінена тільки в рамках групи підприємств, що належать до однієї галузі, чи підприємств, що випускають продукцію, схожу за властивостями. Конкурентоспроможність можна виявити тільки порівнюючи ці підприємства в межах країни, чи у світовому масштабі. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства - поняття відносне: одне й теж підприємство на вітчизняному ринку може бути визначено конкурентоспроможним, а в межах світового ринку - ні. З цієї позиції таку конкурентоспроможність можна визначити як відносну харак-теристику, що показує відмінність процесу розвитку даного підприємства від підприємства конкурента, як за мірою задоволення своєю продукцією чи послугами конкретної суспільної потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності. Основний зміст поняття конкурентоспроможності підприємства полягає в тому, що вона характеризує можливості та динаміку пристосування підприємства до умов конкуренції, що постійно змінюється.
У деяких публікаціях наводиться змішане поняття конкурентоспро-можності товару та підприємства, у зв'язку з цим потрібно зазначити, що характеристика конкурентоспроможності підприємства має декілька суттєвих відмінностей від такої ж характеристики товару, а саме:
- перша принципова відмінність полягає в тому, що конкурентоспро-можність підприємства, яка відображає відмінність даного виробника від конкурентів, має місце тривалий проміжок часу. Конкурентоспроможність товару, у свою чергу, визначається незначними з економічного погляду проміжками часу - місяць, тиждень, день. Це пов'язано з тим, що підпри-ємство зайняте виробництвом і реалізацією різних виробів, асортимент яких обновлюється, і для виявлення суттєвих відмінностей від конкурентів на відповідному товарному ринку повинен пройти хоча б один цикл оновлення продукції, тобто поява на ринку нових товарів;
- друга принципова відмінність полягає в тому, що оцінку діяльності підприємства дає не тільки споживач, а і сам підприємець. Споживач оцінює товар виходячи з його споживчої якості та вартості і для нього не важливо, скільки це коштувало підприємцю.
Підприємець, у свою чергу, вирішує, чи вигідно у визначених масштабах та умовах займатися виробництвом даних товарів.
Таким чином, конкурентоспроможність підприємства - це особлива зона, в якій у певних межах та за певних умов збігаються інтереси виробників та споживачів.
Виходячи зі сказаного можна стверджувати, що конкурентоспроможність підприємства - це реальна та потенційна спроможність підприємства проектувати, виготовляти та збувати в тих чи інших конкретних умовах продукцію, яка користується більш пріоритетним попитом у споживачів при умові ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку.
У даному визначені підкреслюється основна ідея конкурентоспро-можності - поєднання інтересів споживачів (потрібна продукція з необхід-ними споживчими властивостями, за оптимальною ціною) та виробників (прибуткова реалізація своєї діяльності при створені продукції). Також враховано те, що для забезпечення конкурентоспроможності підприємства необхідно ефективно діяти на всіх етапах життєвого циклу продукції (про-ектування, виготовлення, збут), підтримувати та покращувати свої здібності, ресурси, щоб це було можливо не тільки сьогодні але й у майбутньому. Наголошується, що сенс дослідження таоцінки конкурентоспроможності підприємства є за наявності ринкових умов.
Конкурентоспроможність підприємства не являє собою тільки внутріш-ню його якість (тобто залежить не тільки від самого підприємства), тому що підприємство функціонує в системі макро- та мікросередовища, що сфор-мувалося в межах тієї чи іншої галузі, країни. Тому пошук джерел конку-рентоспроможності також потрібно здійснювати поза підприємством.
Література:
1. Білоблоцький Д.М. Маркетингові стратегії підприємства мобільного зв'язку: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01/ Київський національний торговельно-економічний університет. - К., 2003. - 222 с.
2. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. - К.: Вильямс, 2000.- 677 с.
3. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - СПб: Питер, 2000. - 320 с.
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 704 с.
5. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрями розвитку: Монографія. - К.:КНЕУ, 2001. - 227 с.
6. Портер Майкл Э. Конкуренция: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 496 с.
7. Райан Б. Стратегический учет для руководителя: Пер. с англ. / Под. ред. В.А. Микрюкова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 616 с.
8. Райс Эл, Траут Дж. Маркетинговые войны. - СПб.: ПИТЕР, 2000. - 255 с.
9. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Исскуство разработки и реализации стратегии. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 578 с.
10. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навчальний посібник. - К: КНЕУ, 1999. - 384 с.
11. Шкода Т.Н. Потенціал організації - основа її конкурентоспроможності // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. - Випуск 7. - К.: НАУ, 2004. - 200 с. - С. 97-100.
12. Bowman E. Epistemology, Corporate Strategy and Academe, Sloan Management Review. - 1974.
13. Hofer C., Schendel D. Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing Co. - 1978.

 
 

Цікаве

Загрузка...