WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний зміст і структура формування місцевих бюджетів - Реферат

Економічний зміст і структура формування місцевих бюджетів - Реферат

виконавчі органи влади отримують легітимне право на розпорядження певними фондами грошових ресурсів. По-друге, це план (кошторис) видатків і доходів відповідного місцевого органу влади чисамоврядування. По-третє, це економічна категорія [5, с. 119].
Усі визначення, про які йшлося вище, як правило, торкаються його форми. Адже за формою бюджет - це план доходів і видатків відповідних органів влади, який має юридичну силу, тобто одночасно є правовим актом. На нашу думку, у визначенні бюджету, зокрема місцевих бюджетів, необхідно відобразити його сутність як економічної категорії. А наведене в економічній літературі визначення бюджету як фонду грошових засобів недостатньо розкриває його економічний зміст.
С.І. Юрій [6, с. 6] вважає, що економічний зміст бюджету не може бути визначений однозначно, його суть проявляється, в першу чергу, в процесах, що формують, використовують кошти централізованого загальнодержавного фонду фінансових ресурсів.
Місцеві бюджети є важливим інструментом макроекономічного регулювання. Поряд з державним бюджетом, місцеві бюджети забезпечують процес розширеного відтворення. За допомогою певних важелів місцевими органами влади, відповідно до їх компетенції, забирається частина коштів у виробничих, інших структурах, населення у вигляді податків, зборів, платежів та акумулюється у місцевих бюджетах. З іншого боку, ресурси місцевих бюджеті спрямовуються на утримання установ соціально-культурної сфери та охорони здоров'я, підприємств житлово-комунального господарства, виплати соціальних допомог, тобто місцеві фінанси відіграють основну роль у забезпеченні потреби населення у соціальних послугах. Відбувається процес накопичення фінансових ресурсів місцевих бюджетів та їх розподілу і використання на різні сфери діяльності. Крім того, місцеві бюджети виступають інструментом міжтериторіального перерозподілу виробленого валового внутрішнього продукту. З метою фінансового вирівнювання та усунення розбіжностей рівнів соціально-економічного розвитку територій функціонують фінансові відносини між державним і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами різних рівнів. Такі відносини мають форму дотацій, субсидій, субвенцій; коштів у вигляді взаєморозрахунків. Отже, в місцевих бюджетах зосереджуються не лише фінансові ресурси даного регіону. Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування можуть отримувати до місцевого бюджету відповідного рівня грошові засоби з бюджетів іншого рівня (державного або місцевих) або передавати грошові засоби даного бюджету до інших ланок бюджетної системи.
На нашу думку, за економічною сутністю місцеві бюджети відображають процес накопичення та використання місцевими органами влади фінансових ресурсів і міжбюджетні відносини з їх розподілу.
У сучасних нормативних документах, що визначають правові засади функціонування місцевих бюджетів, подається їх визначення тільки за формою або складом. Проте слід зазначити, що і в нормативних документах немає єдиної думки щодо визначення сутності терміна "місцеві бюджети".
Так, у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 [7] місцевий бюджет визначено як план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.
У свою чергу, під місцевим самоврядуванням слід розуміти гарантоване державою право та реальну здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України [7]. Територіальні громади формуються з жителів сіл, селищ, міст або добровільних об'єднань жителів кількох сіл. Отже, у Законі "Про місцеве самоврядування в Україні" ототожнюються поняття "місцеві бюджети" і "бюджети місцевого самоврядування" (рис.1).
О. Кириленко [2, с.121] зазначає, що Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" відносить до місцевих бюджетів лише бюджети територіальних громад, а саме - міські (районні у містах), селищні та сільські бюджети.
Таке визначення складу місцевих бюджетів науковець вважає правильним із погляду побудови державного устрою країни, розподілу повноважень між рівнями влади. Точнішим буде визначення міських, селищних і сільських бюджетів як бюджетів територіальних громад.
Рис. 1. Визначення бюджету за різними нормативними актами
Література:
1. Родионова В.М. Государственный бюджет СРСР и его роль в сбалансированном развитии экономики. - М.: Фиансы и статистика, 1985. - 143с.
2. Кириленко О.П. Місцеві бюджети (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000. - 384 с.
3. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч.посібник.- К.: Вища шк., 1997. - 383 с.
4. Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні. - Дніпропетровськ: Пороги, 1995. - 256 с.
5. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 487 с.
6. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України. - 2001. - № 10. - С.3-10.
7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня.
8. Про бюджетну систему України: Закон України від 29.06.1995 // Голос України. - 1995. - 18 липня.
9. Бюджетний кодекс України від 21.06.2000 № 2542-ІІІ.
10. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2004. - 140 с.
11. Вишняков С.В. Місцеві бюджети // Фінанси України. - 2001. - № 10. - С. 11-16.
12. Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Техніка, 2002. - 644 с.
13. Бюджет України за 2000 рік: Статистичний збірник. - К.: Управління зведеного аналізу Мінфіну України виконання бюджету та фінансово-економічної статистики, 2001. - 317 с.
14. Про Державний бюджет України на 1998 рік: Закон України від 30.12.1997 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 22 січня.
15. Про Державний бюджет на 1999 рік: Закон України від 31.12.1998 // Урядовий кур'єр. - 1999. - 28 січня.
16. Про Державний бюджет на 2000 рік: Закон України від 17.02.2000 // Українська інвестиційна газета. - 2000. - № 10.
17. Кульчицький М.І. Місцеві бюджети і механізм їх формування // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 98-104.
18. Луніна І. Податкові повноваження місцевих органів влади // Економіст. - 2001. - № 2. - С. 37-39.
19. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень бюджетного кодексу України. Навчальний посібник / Мельник С.І., Щербина І.Ф., Хансен Дж., Терес В.М., Лідс С. та ін. - К.: Міленіум, 2002. - 276 с.
20. Про затвердження Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами: Постанова КМУ від 05.09.2001 № 1195.

 
 

Цікаве

Загрузка...