WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Роль держави в процесі становлення середнього класу в Україні - Реферат

Роль держави в процесі становлення середнього класу в Україні - Реферат

пенсія дорівнює 106 грн., що становить 34 % законодавчо встановленого прожиткового мінімуму.
Незважаючи на позитивні тенденції щодо зменшення загальної суми заборгованості із виплат заробітної плати, за даними Держкомстату України станом на 10 серпня 2001 року її розмір становив 3,9 млрд грн., причому 71 % цієї суми припадало на підприємства промисловості та сільського господарства, де працює більше 40 % зайнятих у галузях економіки.
Сума заробітної плати, виданої зайнятим у галузях економіки у вигляді продукції, склала в 2000 р. - 3,5 млрд грн. (11,2 % нарахованого до виплати фонду оплати праці), а за 7 місяців 2001року - 1,425 млрд грн., з них 814 млн грн. припадає на сільське господарство. Лише протягом липня 2001 року в рахунок заробітної плати видано продукції на 365,6 млн грн., що в 1,9 раза перевищує обсяги зазначених виплат в червні 2001р. і становить 10,8 % фонду нарахованого до виплат фонду заробітної плати.
3. Згладжування надмірної поляризації доходів населення, яка має тенденцію до зростання та негативно впливає на сприйняття дійсності середніми прошарками населення.
За даними Держкомстату України, протягом 2000 р. зросла диференціація населення за рівнем добробуту. Співвідношення сукупних витрат 10 % найбільш та найменш забезпеченого населення становило 6,7 раза (у 1999 році - 6,2 раза). Найбільш заможні 20 % населення робили 38,6 % усіх сукупних витрат. За оцінками фахівців, з урахуванням "тіньового" сектора економіки реальні значення вищенаведених показників майже на порядок вищі3.
4. Вдосконалення правової бази та інститутів капіталізації заощаджень населення. Як зазначалося вище, однією з економічних функцій середнього класу є сприяння здоровому інвестиційному клімату в країні за рахунок підтримання високого споживчого попиту та капіталізації заощаджень населення. Високий рівень інфляції, серія банкрутств великих банків та фінансових пірамід підірвали довіру населення до національних фінансових інститутів та державних цінних паперів. Внаслідок цього домінуючий обсяг заощаджень населення зосереджується в валюті або готівці, гальмуючи їхній приплив на ринки капіталів. За даними Держкомстату України, у 2000 р. відбулося скорочення приросту заощаджень у вкладах та коштів, спрямованих на придбання цінних паперів на 1,4 %. Їхня питома вага складала 6,3 % від загальних грошових витрат населення. Водночас, приріст заощаджень населення у формі готівки за 2000 р. збільшився порівняно з 1999 р. у 1,3 раза і становив 3,2 млрд гривень.
5. Орієнтація розвитку споживчого ринку та ринку послуг (в особливості освітніх та охорони здоров'я) на потреби та фінансові можливості середніх прошарків населення шляхом інвестування ринкових та інфраструктурних секторів, клієнтами яких є представники середніх класів.
6. Збереження та вдосконалення кваліфікаційних та інтелектуальних характеристик зайнятого населення, погіршення яких обумовлене зростанням еміграції високоосвічених та висококваліфікованих кадрів; наявним рівнем безробіття, особливо довготривалого; згортанням системи підвищення професійного рівня та перекваліфікації кадрів, падінням престижу висококваліфікованої, складної праці, згортанням системи профтехосвіти.
За даними Держкомстату України, лише у 2000 р. з країни виїхали 151 доктор і кандидат наук (на 11 % більше, ніж у 1999 р.). Усього ж протягом 1995-2000 рр. Україну залишили 270 докторів і 640 кандидатів наук, чверть з яких - перспективні фахівці молодші 40 років і третина - у віці 41-50 років. Протягом 1998-2000 рр. усталеними темпами зростають обсяги трудової еміграції, в тому числі й висококваліфікованих спеціалістів. За період з 1998 року чисельність громадян України, які тимчасово працювали за кордоном, зросла на 28 % і в 2000 році становила 33,7 тисяч осіб. Це супроводжувалося зростанням серед трудових мігрантів питомої ваги осіб з вищою та професійно-технічною освітою, яка збільшилась з 73,4 % у 1998 році до 79,1 % у 2000 році.
У 2000 році питома вага осіб з вищою, базовою вищою та професійно-технічною освітою серед зареєстрованих безробітних складала 64 %, з них
7,4 % закінчили відповідні навчальні заклади протягом року. Протягом останніх чотирьох років спостерігається збільшення у складі безробітних кількості осіб, які не мають роботи тривалий час: якщо на 1 січня 1996 р. частка таких безробітних становила 14,8 %, то на 1 січня 2001 р. - вже 33,3 %.
7. Підвищення рівня духовних і моральних цінностей інституту сім'ї, зміцнення її ролі в житті суспільства в якості емоційно-психологічного стабілізатора, для підтримки соціальних та моральних норм, морального клімату в суспільстві та формуванні базових цінностей, притаманних середньому класу. В умовах погіршення економічного становища більшості населення великого значення набуває економічна роль сім'ї. В сучасних умовах за рахунок перерозподілу коштів в рамках сімейного бюджету безпосередньо здійснюється соціальний захист значної частки непрацездатного населення.
Падіння рівня добробуту населення та зростання психологічного навантаження на людину під впливом трансформаційних змін, що відбуваються в суспільстві, негативно відображається на стійкості інституту сім'ї. Протягом 2000 р. кількість зареєстрованих розлучень збільшилась на 21,5 тис., при цьому кількість зареєстрованих шлюбів зменшилась на 70,4 тис. В цілому в 2000 р. на тисячу населення припадало 5,5 шлюбу і 4 розлучення.
Класифікуючи населення України з точки зору адаптації до транформаційних змін, що відбуваються у суспільстві, умовно можна виділити три групи. Першу складають ті, хто легко адаптувалися до змін та досяг відповідного рівня добробуту (біля 10 % населення). Другу - хто не лише не намагаються адаптуватися, але й не бачить свого місця в новому суспільстві (біля 15 %). За даними "Стратегії подолання бідності", затвердженої Указом Президента України від 15 серпня 2001 року Ў 637, представники цієї групи відносяться до категорії вкрай бідних. Третю, найбільшу групу складає частка населення, яка намагається пристосуватися до ринкових реформ, але інколи не в змозі виробити достатньо стійких моделей своєї соціально-економічної поведінки. Від того, ряди якої із перших двох перерахованих груп поповнить цей прошарок населення, залежатиме не лише результат економічних та соціальних реформ, але й доля суспільства в цілому.

 
 

Цікаве

Загрузка...