WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вплив зовнішньої торгівлі на соціально-економічний розвиток України - Реферат

Вплив зовнішньої торгівлі на соціально-економічний розвиток України - Реферат

відбувається у випадку, коли рівень дохідності вкладів у банківські депозити та цінні папери вищий ніж за кордоном. Але необхідно враховувати і інфляційний чинник відсоткової ставки. Згідно з ефектом Фішера, зростання номінальної відсоткової ставки в результаті зростання реальної відсоткової ставки призводить до зростання курсу національної валюти . Зростання номінальної відсоткової ставки в результаті зростання очікуваних темпів інфляції є причиною падіння курсу національної валюти. Тобто в довгостроковій перспективі зміна рівня обмінного курсу дорівнює різниці відсоткових ставок між двома країнами (rн - ri) та різниці очікуваних темпів інфляції в цих країнах (ін - іі)
ОКt+1 - ОКt
= rн - ri = -
ОКt
де ОКt - обмінний курс у поточному році;
ОКt+1 - обмінний курс в майбутньому (форвардний курс);
rн - відсоткова ставка в даній країні;
rі - відсоткова ставка в іноземній країні;
- очікувані темпи інфляції в даній країні;
- очікувані темпи інфляції в іноземній країні.
Чинники, які визначають реальний валютний курс, умовно діляться на дві групи. До тих, що знецінюють національну валюту, належать: дефіцит платіжного балансу, загальний рівень цін, інфляційні очікування, імпорт товарів і послуг, експортні тарифи і квоти, грошова маса в країні. Зростанню курсу національної валюти сприяють: зростання ВВП, реальна відсоткова ставка в країні, експорт товарів і послуг, імпортні тарифи і квоти. Оскільки в практиці українського курсоутворення не враховується динаміка вищезазначених чинників, а незалежно плаваючий валютний курс визначається лише на основі співвідношення попиту і пропозиції на валюту на валютному ринку, це призводить до валютної нестабільності та макроекономічної розбалансованості економіки під впливом короткотер-мінових (спекулятивних) чинників. Валютна інтервенція, яка має на меті обмеження динаміки курсу національної валюти, ефективна лише при тимчасовій незбалансованості розрахунків і не може протистояти глобальній незбалансованості.
Більш ефективним, на нашу думку, є керований плаваючий валютний курс (managed floating exchange rate), при встановленні якого центральний банк бере до уваги такі макроекономічні показники, як стан платіжного балансу, обсяги міжнародних резервів, рівень інфляції тощо. При коригуванні валютного курсу враховується стратегія економічного розвитку держави. Для сучасного стану економіки України найбільш ефективною є політика помірної девальвації гривні для підтримки цінової конкурентоспроможності економіки, стимулювання експорту, обмеження некритичного імпорту, залучення іноземного капіталу, обмеження боргової залежності та покращання стану платіжного балансу, що є особливо актуальним в умовах високої відкритості економіки. В економічній політиці України необхідно змінити сам підхід до проблеми взаємодії економіки України та світового господарства. В основу економічної політики, на нашу думку, потрібно покласти "експортоорієнтовану" ідеологію. Ті чи інші економічні новації повинні оцінюватися саме з погляду сприяння експорту. За певних умов можна користуватися навіть заходами протекціоністського характеру. Так, на думку ряду експертів, важливим висновком, який повинна зробити Україна, є відстоювання необхідності тимчасового протекціонізму там, де швидка та необґрунтована лібералізація торгівлі може призвести до швидкої втрати потужностей та гальмування росту платіжного балансу .
Стратегія інтеграції України до світового ринку передбачає під-вищення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків. Основними її напрямами є: в першу чергу, структурна перебудова економіки, при-скорений розвиток високотехнологічних галузей та наукомісткої продукції; в умовах обмеженості внутрішніх фінансових ресурсів, залучення закордонних інвестицій та допомоги, при ефективному їх використанні та спрямовуванні на розвиток експортного потенціалу і стратегічно важливих галузей національної економіки, які б забезпечили вихід українських експортерів на світовий ринок; проведення тактики "експортного прориву", яка передбачає в умовах обмеженості ресурсів нарощування експорту невеликої групи конкурентоспроможних товарів; диверсифікація виробництва, оновлення продукції - це ще один стратегічно важливий напрям розвитку, що дає можливість національній економіці адекватно реагувати на зміну міжнародної економічної кон'юнктури; оскільки більший вплив на динаміку ВВП справляє експорт товарів із високим вмістом доданої вартості та низькою імпортоємністю, сприяти формуванню даної структури експорту; удосконалення структури імпорту, надання переваги технологічному та такому, що стимулював би інноваційні процеси в країні; з метою покращання стану платіжного балансу, скорочення імпорту товарів непершорядного значення та розвиток імпортозамінюваних виробництв.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во"Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...