WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вплив зовнішньої торгівлі на соціально-економічний розвиток України - Реферат

Вплив зовнішньої торгівлі на соціально-економічний розвиток України - Реферат


Реферат на тему:
Вплив зовнішньої торгівлі на соціально-економічний розвиток України
Оскільки Україна сьогодні є частиною світового господарства, не-обхідно чітко усвідомлювати, що інтегрування її в сучасні цивілізаційні процеси у ролі повноправного їх учасника може відбуватися лише за умови вибору чітко визначеної науково обґрунтованої стратегії розвитку.
З переходом до ринку відкритість економіки України зросла. Відпо-відно збільшився вплив зовнішніх факторів - на динаміку сукупного попиту та сукупної пропозиції. Особлива увага приділяється такому структурному елементу загальної теорії рівноваги, як зовнішня торгівля.
Аналізом відносин з іншим світом збагатив Вальрасову версію загальної рівноваги Дж. М. Кейнс, завдяки якому тотожність сукупного попиту та сукупної пропозиції, або рівноваги між виробленим та ре-алізованим ВВП набула наступного вигляду:
У = С + І + Q + NX,
де У - вироблений ВВП,
С - споживчі витрати,
І - інвестиційний попит,
Q - державні витрати,
NX - чистий експорт (NX= X - ІМ),
Х - експорт,
ІМ - імпорт.
Сукупний попит являє собою величину обсягу продукції, яку спо-живають макроекономічні суб'єкти при певному рівні цін і збільшується на величину попиту закордону, якщо експорт перевищує імпорт. І, навпаки, внутрішній попит зменшується, якщо імпорт перевищує експорт. Тому при визначенні стратегії зовнішньоекономічного розвитку необхідно чітко усвідомити особливості взаємозв'язку між зовнішнім економічним середовищем та внутрішніми соціально-економічними процесами. Такий аналіз повинен складатися з двох частин - визначення основних тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України та характеристики її впливу на соціально-економічний розвиток країни і на сукупний попит та пропозицію зокрема.
У теорії макроекономіки експорт і імпорт розглядаються окремо, оскільки вони по-різному впливають на динаміку ВВП. Величина експорту збільшує внутрішній попит (як проміжний, так і кінцевий). Імпорт - це та величина, на яку збільшується внутрішня пропозиція товарів та послуг.
Вважається, що експорт безпосередньо не залежить від ВВП країни, а визначається попитом на світовому ринку (за умови достатності внутрішніх резервів). Величина імпорту, навпаки, визначається динамікою внутрішнього попиту: чим більший ВВП, тим більший імпорт. Разом із збільшенням внутрішнього виробництва готової продукції зростає залежність від імпортної сировини, устаткування, матеріалів, енергоносіїв. Зростання купівельної спроможності населення також сприяє збільшенню попиту на імпортні товари. І навпаки, зменшення ВВП, означає зменшення попиту на імпорт. Така залежність дійсна лише для відкритої ринкової економіки. Планові економіки, в силу свого політичного устрою, не можуть використовувати переваги зовнішньої торгівлі. Загальна закономірність полягає в тому, що при зростанні ВВП і незмінному експорті, чистий експорт має тенденцію до скорочення. Навіть якщо спочатку чистий експорт мав позитивне сальдо, то з зростанням ВВП і, відповідно, імпорту, він може бути від'ємною величиною, за умови незмінної величини експорту. На певному етапі це призводить до стримування зростання ВВП. При падінні ВВП чистий експорт має тенденцію до зростання, тим самим стримуючи загальне падіння національного продукту. Падіння виробництва та скорочення платоспроможного попиту населення зменшує внутрішній попит на товари як виробничого, так і кінцевого призначення. При незмінності попиту зовнішніх ринків, скорочення імпорту веде до зростання чистого експорту.
Таким чином, можна зробити висновок, що оскільки імпорт - вилучення агрегатного попиту, то збільшення за його рахунок внутрішньої пропозиції є позитивним явищем за умови перевищення внутрішнього попиту над пропозицією і він сприяє насиченню внутрішнього ринку і зниженню цін. В умовах недостатнього сукупного попиту, збільшення імпорту веде до занепаду національного виробництва.
Структура імпорту також впливає на динаміку національного виробництва. "Позитивним" вважається імпорт, який стимулює інвестиційні процеси і сприяє модернізації національної економіки. Це, в першу чергу, наукове устаткування, технології у вигляді патентів, ліцензій, ноу-хау. Неефективність структури українського імпорту визначається наявністю в ньому товарів, які в достатній кількості виробляються або можуть вироблятися в Україні. Це продукція машинобудування, а також товари народного вжитку, продукти і сировина для їх виробництва. Ірраціональність імпортної структури проявляється в її енергомісткості. Найбільшу питому вагу в імпортних закупках займає паливно-енергетична продукція - 38,6 % від загальних обсягів імпорту товарів та послуг (див. табл. 1).
Негативний вплив імпорту на динаміку ВВП може бути компенсований динамікою експорту. При високому рівні безробіття та недовикористанні виробничих потужностей, що характерно для депресійного стану економіки, збільшення чистого експорту веде до розширення сукупного попиту і, відповідно, до зростання реального обсягу національного виробництва і зайнятості при сталих цінах. Так, постійне падіння виробництва та скорочення платоспроможності населення значно зменшили попит внутрішнього ринку України на товари як виробничого, так і кінцевого призначення. Попит зовнішніх ринків до кризи 1998 року, навпаки, постійно зростав, і навіть його скорочення в період світової фінансово-економічної кризи 1998-1999 рр. мало тимчасовий характер.
Таблиця 1
Імпорт паливно-енергетичної продукції
№ з/п Назва
товарів за
ТН ЗЕД 1996 1997 1998 1999 2000
млн.
дол.
США в % до загал. обсягу імпорту млн.
дол.
США в % до загал. обсягу
імпорту млн.
дол.
США в % до загал. обсягу
імпорту млн.
дол.
США в % до загал.
обсягу
імпорту млн.
дол.
США в % до загал.
обсягу імпорту
1 Газ природний
5707,4
30,35
4988,4
26,90
3523,8
21,88
3255,7
25,12
3323,9
21,70
2 Нафта сира 1868,8 9,94 1788,6 9,64 1054,6 6,55 884,4 6,82 1055,5 6,89
3 Продукти переробки нафти
1925,4
10,24
2401,5
12,95
801,7
4,98
815,6
6,29
1270,3
8,29
4 Вугілля кам'яне, брикети
468,3
2,49
353,0
1,90
371,0
2,30
207,1
1,60
262,3
1,71
5 Всього: паливно-енергетична продукція
9969,9
53,01
9531,5
51,39
5751,1
35,71
5162,8
39,84
5912,0
38,60
6 Загальний обсяг імпорту
18807,9
Х
18546,3
Х
16106,5
Х
12959,3
Х
15316,8
Х
Сьогодні зростання експорту відбувається за рахунок попиту закордону на продукцію металургійної галузі та сільського господарства. Тому недостатність внутрішнього попиту компенсувалась попитом ззовні. У сучасних умовах близько 40 % трудових ресурсів задіяно у виробництві експортної продукції.
Отже, зовнішня торгівля є одним із вагомих стабілізуючих факторів національної економіки. В умовах економічного спаду за рахунок експорту товарів і послуг компенсується недостатність сукупного попиту.
На відміну від імпорту, який, як зазначалось вище, залежить від динаміки внутрішнього попиту, експорт (при достатніх ресурсах) визна-чається попитом зовнішніх ринків і залежить від динаміки економік зарубіжних країн. Якщо зарубіжні економіки знаходяться на підйомі і їх ВВП зростає, відповідно зростатиме й попит на товари і послуги ззовні. І, навпаки, спад в економіці зарубіжних країн негативно впливає і на експорт України. Так, різке погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках під дією фінансово-економічної кризи 1998-1999 років спричинило скорочення попиту на основні товари українського експорту.
Динаміка чистого експорту спрацьовує як компенсаційний механізм в умовах підйомів і спадів національної економіки. Так, при зростанні ВВП збільшується потреба в імпортній сировині, енергоносіях, обладнанні,

 
 

Цікаве

Загрузка...