WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Автоматизація моделювання за допомогою транслятора автоматних моделей - Реферат

Автоматизація моделювання за допомогою транслятора автоматних моделей - Реферат

звiтностi, що складається щомiсяця.
2. Пiд доходом пiдприємстварозумiтимемо всi грошовi потоки, з якими мало справу пiдприємство (виплата заробітної плати, виручка вiд реалiзацiї продукцiї, виплата штрафiв i отримання дотацiй тощо) за вирахуванням амортизацiї.
3. Грошовi надходження пiдприємства за одиницю часу є випадковою величиною, iнформацiя про розподiл якої знаходиться за допомогою даних, отриманих пiсля аудиторських перевiрок пiдприємства.
4. Заробітна плата робiтникам також є випадковою величиною. Це пов'язано з постiйним рухом на ринку працi. Але в загальному випадку можна замiсть цiєї випадкової величини обирати деяке середнє значення.
5. Приватне пiдприємство платить не повну частку нарахованих податкiв, а лише деяку її частину. Ця частка є випадковою величиною, що може набувати значення реалiзацiї однiєї з двох незалежних мiж собою випадкових величин, залежно вiд порiвняння сумарної податкової ставки i деякого значення, при якому пiдприємець згоден платити бiльше. Детальніше цей механiзм буде розглянуто нижче. Завдяки цьому припущенню можна буде спробувати реально вiдобразити психологiю людини щодо сплати податкiв.
6. Вважається, що у випадковi промiжки часу на приватному пiдприємствi вiдбуваються аудиторськi перевiрки з боку податкової полiцiї, пiсля яких на пiдприємство накладається штраф у певному розмiрi, що є випадковою величиною. При цьому величина штрафу не залежить вiд величини несплачених податкiв, а також корупцiї у податкових органах.
7. Розглянемо два види податкiв, що сплачують пiдприємства: прямi i непрямi. До них входить сума всiх прямих i непрямих податкiв, якi сплачує це пiдприємство. Iз заробітної плати стягуватимуться лише прямi податки i вiдрахування та внески до рiзних позабюджетних фондiв, що впливають на особистий дохід працiвника.
Побудова iмовiрнiсно-автоматної моделi. Модель складається з 49 автоматiв. З них 31 складають основну частину системи, а iншi 18 є iндикатором. Пiд iндикатором розумiтимемо групу допомiжних автоматiв, необхiдних для визначення певних характеристик системи, в тому числi i невипадкових. При цьому автомати цiєї групи не впливають на функцiонування основної частини системи i носять лише iнформативний характер для користувача моделi.
Надамо станам автоматiв системи конкретного значення:
a1(t) - час вiд моменту t, що залишився приватному пiдприємству до сплати податкiв;
b1(t) - час вiд моменту t, що залишився державному пiдприємству до сплати податкiв;
a2(t) - час вiд моменту t, що залишився до виплати заробітної плати робiтникам приватного пiдприємства;
b2(t) - час вiд моменту t, що залишився до виплати заробітної плати робiтникам державного пiдприємства;
a3(t) - випадкова величина 1 - кiлькiсть грошових надходжень на момент часу t до приватного пiдприємства;
b3(t) - випадкова величина 2 - кiлькiсть грошових надходжень на момент часу t до державного пiдприємства;
a4(t) - загальний дохід приватного пiдприємства за останнiй податковий перiод з урахуванням виплати заробітної плати й аудиторських штрафiв;
b4(t) - загальний дохід державного пiдприємства за останнiй податковий перiод з урахуванням виплати заробітної плати й отримання дотацiй;
a5(t) - випадкова величина 3 - заробітна плата робiтникам приватного пiдприємства;
b5(t) - випадкова величина 4 - заробітна плата робiтникам державного пiдприємства;
a6(t) - час, вiд моменту t до наступної аудиторської перевiрки;
a7(t) - випадкова величина 5 - значення штрафу, що був накладений на приватне пiдприємство в результатi аудиторської перевiрки;
ki(t) ( ) - значення коефiцiєнта ki на момент часу t: значенням є реалiзацiя однiєї з двох випадкових величин i1 i i2 : M i1 = kimax > M i2 = kimin;
ci(t) - значення процентної ставки iP на момент часу t ( );
di(t) - значення процентної ставки iG на момент часу t ( );
s(t) - час вiд моменту t, що залишився до кiнця поточного бюджетного року;
p1(t) - податковi надходження в поточному бюджетному роцi на час t;
l1(t) - величина виплаченої заробітної плати робiтникам державного підприємства протягом поточного податкового періоду;
l2(t) - випадкова величина 1 - витрати бюджету на одиницю автоматного часу;
l3(t) - необхідна частина податків (NTP) на момент часу t;
l4(t) - випадкова величина 2 - інші податкові надходження (ATS) на одиницю автоматного часу;
l5(t) - величина виплачених протягом поточного бюджетного року вiдрахувань i внескiв до позабюджетних фондiв.
Опис iндикаторiв:
r1(t) - значення приросту ЧВП на момент часу t поточного бюджетного року;
r2(t) - значення приросту НД на момент часу t поточного бюджетного року;
r3(t) - значення приросту ОД на момент часу t поточного бюджетного року;
r4(t) - значення приросту "тiньової економiки" на момент часу t поточного бюджетного року;
u1(t) - кiлькiсть бюджетних рокiв вiд початку функцiонування системи;
ui+1(t) - середнє значення процентної ставки iP на час t ( );
ui+5(t) - середнє значення процентної ставки iG на час t ( );
u10(t) - середнє значення ЧВП на момент часу t;
u11(t) - середнє значення НД на момент часу t;
u12(t) - середнє значення ОД на момент часу t;
u13(t) - середнє значення грошей "тiньової економiки" на момент часу t;
u14(t) - середнє значення податкових надходжень на момент часу t.
Аналiз результатiв. Якщо змінювати дані цiєї моделi, можна отримати декiлька таких рiзних сценарiїв:
1) випадок, коли у ролi пiдприємства виступає пiдприємець, який працює сам на себе, - для цього необхідно зробити значення заробітної плати нульовим;
2) випадок, коли дiє єдиний податок (для цього потрібно зробити один з видiв податкiв додатнiм, а iншi - нульовими, а для того, щоб відбувалось регулювання, - тiльки одного виду податок);
3) можна розглянути сценарiй, коли приватне пiдприємство чесно сплачує податки (коефiцiєнти ki = 1), або пiдприємство iнодi фiнансується спонсором - випадкова величина 5 < 0;
4) випадок, коли державне пiдприємство не отримує дотацiй: R = 0;
5) випадок, коли податки змiнюються разом з податковими перiодами B = НСД(TG, TP).
Розглянемо, як можна побудувати задану модель за допомогою системи ТАМ, та проаналізуємо результати, отримані на конкретних даних моделі.
На малюнку зображено форму, яку необхідно заповнити для введення випадкової величини в модель. У цьому випадку було обрано випадкову величину 1, що має розподіл Пуассона.
Проаналізуємо деякі умовні дані і розглянемо поведінку розробленої системи у часі. Період моделювання системи прирівняємо 32 моментам автоматного часу, що відповідає 2 бюджетним рокам. Отримаємо наступну таблицю

 
 

Цікаве

Загрузка...