WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Розподіл і перерозподіл доходів (індивідуальна робота) - Реферат

Розподіл і перерозподіл доходів (індивідуальна робота) - Реферат

Міністерство освіти і науки України
Коломийський політехнічний коледж
Циклова комісія
обліково-економічних
дисциплін
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Розподіл і
перерозподіл доходів"
Виконала:
студентка групи Б-32
Копайгоренко Олена
Перевірила:
викладач
Медведюк Н. М.
Коломия, 2000 р.
План
1. Загальна характеристика розподілу доходів.
2. Проблема нерівності розподілу доходів і їх перерозподіл.
3. Споживання як кінцевий результат розподілу.
Література:
1. Ковальчук В.М. "Загальна теорія економіки" (теоретична економіка). - Тернопіль: ТАНГ - "Астон", 1998. - С.224-231.
2. Ватаманюк З., Панчишин С. "Економіка". - Київ: "Либідь", 1999.
3. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. - Київ, 1997.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ:
1. розподіл;
2. загальна теорія корисності;
3. гранична одиниця факторів (гранична їх продуктивність);
4. зумовленість;
5. функціональний розподіл доходу;
6. соціальні доходи;
7. валовий дохід;
8. середній дохід;
9. граничний дохід;
10. закон складної дохідності;
11. ефект масштабу;
12. заробітна плата;
13. рента;
14. прибуток;
15. процент;
16. індивідуальний розподіл;
17. національний дохід;
18. валовий дохід домашніх господарств;
19. доходи приватних осіб;
20. трансферти;
21. нерівність в доходах;
22. перерозподіл доходів;
23. соціальна справедливість;
24. крива Лоренца;
25. коефіцієнт Джині;
26. споживання;
27. кінцеві доходи;
28. рівень добробуту;
29. рівень бідності;
30. бюджет сім'ї;
31. межа бідності;
32. структура споживання сімей;
33. закон Енгеля.
1. Створений у економіці продукт розподіляється.
Розподіл можна визначити як процес визначення частини виробленого продукту для окремих суб'єктів економічної системи чи виробничих факторів.
Розподіл здійснюється через ринки виробничих ресурсів і товарів та послуг. Ринок ресурсів розподіляє доходи на фактори виробництва, а також засоби виробництва як частини виробленого продукту. Споживчий ринок розподіляє предмети особистого споживання, визначаючи і частку виробників (фірм) у доходах. Розподіл здійснюється насамперед на ґрунті відносин власності - по власності на виробничі ресурси.
Розрізняють економічні і соціальні функції розподілу. Економічна функція проявляється у впливі розподілу на національну економіку через систему потреб, інтересів, стимулів. Соціальна функція розподілу спрямована на задоволення і розвиток соціальних потреб.
Перші теорії розподілу з'явились у 18 столітті. Зокрема, поняття "розподіл" використовував Ф.Кене у своїй праці "Економічна таблиця" (1758 р.). Про розподіл багатства писав і А.Тюрго, інший французький теоретик 18 століття. Теорія розподілу пройшла значну еволюцію.
Концепція розподілу класичної англійської школи (А.Сміт, Д.Рікардо, Дж.С.Міль) тісно пов'язує проблему розподілу з теорією вартості. Сміт вважав, що вартість будь-якого продукту складається із заробітної плати, земельної ренти і прибутку - трьох первинних джерел будь-якого доходу, а загальний річний продукт праці кожної країни повинен розподілятись між її громадянами у формах заробітної плати за працю, прибутку на капітал чи ренти за їх землю. Рікардо поставив проблеми розподілу у центр економічних досліджень, він стверджував: головне завдання теорії - визначити закони, що управляють розподілом. Розподіл, на його думку, визначає частки власників землі і капіталу, а також найманих працівників у продукті суспільного виробництва. Міль намагався сформулювати закони розподілу, ґрунтуючись на рікардіанських уявленнях.
Марксистська теорія розподілу також опирається на теорію трудової вартості, але доповнюється вченням про додаткову вартість і експлуатацію. Додаткова вартість, створена додатковою працею найманих працівників (необхідна праця відтворює вартість їх робочої сили і втілюється у заробітній платі), привласнюється капіталістами, які виконують різні функції у суспільному виробництві у цілому, і у зв'язку з цим розпадається на прибуток, процент, торговельний прибуток і ренту.
Маржиналістська концепція розподілу є частиною загальної теорії корисності. Тут використовується 2 основних поняття: граничної продуктив-ності і зумовленості.
Гранична одиниця виробничих факторів або гранична їх продуктивність, - це та одиниця, що виробляє гранично найменшу цінність, тобто має найнижчу граничну корисність. У процесі виробництва використовується певна комбінація усіх факторів виробництва. Зумовленість (імпліцитність) - це прийняття рішень підприємцем, які визначають частку участі окремого фактора у виробництві, змінюють комбінацію використання усіх факторів у сукупності. За конкурентних умов фірма прагне так комбінувати фактори виробництва, щоб оцінка їх граничної продуктивності дорівнювала сумі винагороди, належної кожній окремій одиниці факторів. Ця залежність відображається такою рівністю:
ціна = граничним витратам = сумі винагороди граничних факторів виробництва = сумі граничних продуктивних вартостей факторів.
Ціна у ринковій економіці є двигуном розподілу факторів виробництва і гарантією використання цих факторів у найбільш продуктивних галузях через регулювання попиту і пропозиції факторів.
Диспути економістів 18-19 століть зосереджувалися навколо проблеми, яку нині називають функціональним розподілом доходу, тобто його розподілом між факторами виробництва.
Сучасна теорія розподілу включає аналіз так званих соціальних доходів, тобто доходів, наданих економічним суб'єктом незалежно від їх складу у створення валового національного продукту. Держава через податкову систему вилучає частку винагород за використання факторів у державний бюджет, а потім розподіляє ці ресурси через витрати на соціальні потреби.
Довгий час теорія розподілу мала лише мікроекономічний аспект, сьогодні вона все більше здобуває макроекономічну спрямованість. Тому в сучасній економічній теорії розрізняються 2 види доходу:
1) дохід на мікрорівні (від праці по найму, від підприємницької діяльності, від власності);
2) дохід на макрорівні (національний доход).
Класифікація доходів може відбуватися за різними критеріями. За суб'єктами привласнення виділяють такі доходи:
- доходи домашніх господарств (населення);
- доходи фірм;
- доходи держави;
- доходи нації (національний доход).
Сукупність цих доходів визначає максимальний попит в економіці.
В залежності від величини одержаного доходу розрізняють:
- номінальний дохід (загальна сума одержаний грошей);
- чистий дохід (залишок після виплати податків);
- реальний дохід (чистий дохід з поправкою на рівень цін).
При аналізі доходів підприємництва використовують такі поняття:
" валовий дохід (грошова виручка від реалізації продукту). Він дорівнює ціні продукту(Р), помноженій на кількість реалізованого товару (Q):
R = P · Q
" середній дохід (валовий дохід в розрахунку на одиницю виробленого продукту):
AR = R / Q
Середній дохід дорівнює ринковій ціні одиниці товару.
" граничний дохід (приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукту):
MR = ?R / ?Q.
Визначення валового граничного доходу має принципове значення у зв'язку із дією закону спадної дохідності, суть якого полягає у тому, що додаткові витрати одного фактора виробництва за незмінності кількості інших дають все менший обсяг додаткової продукції і, відповідно, валового доходу.
Втім, за однакового і одночасного зростання усіх виробничих факторів випуск продукції і валовий дохід підприємства зростає у тій же мірі або навіть більшій в порівнянні із зростанням кількості факторів виробництва. Це пояснюється зростанням доходності на основі збільшення масштабів виробництва - так званим ефектом масштабу, який зумовлений спеціалізацією трудових операцій і управлінських функцій, ефективним застосуванням новітньої техніки і технології. Економія

 
 

Цікаве

Загрузка...