WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Прямі іноземні інвестиції та чинники інвестиційного процесу: статистичний аналіз взаємозв’язків в умовах перехідної економіки України - Реферат

Прямі іноземні інвестиції та чинники інвестиційного процесу: статистичний аналіз взаємозв’язків в умовах перехідної економіки України - Реферат

виробництва. З іншого боку, можливе й витіснення внутрішніми інвестиціями іноземних, оскільки учасники інвестиційної діяльності звертаються до іноземних інвесторів, у тому числі, й через брак національних заощаджень. Наприклад, як зазначається [6], залучення та використання іноземних інвестицій, насамперед ПІІ, тісно пов'язане із ліквідацією гострого інвестиційного голоду.
Оскільки у статистичних джерелах обсяги ПІІ подані у дол. США за поточними цінами, то вони перераховані в українські гривні за середнім обмінним курсом та приведені до значень у базових цінах з використанням індексу цін виробників промислової продукції.
Таблиця 1
Динаміка досліджуваних показників
Квар-тал ПІІ, млн. грн. ІСЦ Темп інфляції,% Ставка відсотка Ставка LIBOR Валютний курс, грн./дол. Імпорт, млн. грн. Приватне спожив., млн. грн. Валові інвестиції, млн. грн.
2000:1 635.0398 1.102128 - 47.90000 7.682109 5.464000 16602.79 22116.65 4424.126
2000:2 1013.239 1.076776 -2.327147 33.10000 8.968562 5.378000 18831.84 20485.96 4289.721
2000:3 1153.527 1.024974 -4.930414 40.20000 9.584329 5.475000 12538.74 21570.47 2100.138
2000:4 18.87562 1.034345 0.910113 40.00000 9.913960 5.443000 17786.14 22963.41 4719.922
2001:1 449.4603 1.027217 -0.691517 33.80000 9.138415 5.421000 15159.14 22875.56 4846.073
2001:2 1255.703 1.025174 -0.199085 30.40000 8.947814 5.381000 15973.99 19796.05 5847.697
2001:3 268.4148 0.984960 -4.001660 27.60000 8.839287 5.215000 15443.42 21927.66 4514.931
2001:4 835.1241 1.023122 3.801298 35.80000 8.160294 5.159000 16922.88 20925.12 4452.792
2002:1 297.9823 0.988890 -3.403091 27.60000 8.714355 5.322000 13318.19 21518.62 2443.506
2002:2 194.5123 0.992760 0.390584 22.40000 9.162010 5.336000 14414.26 19921.46 5348.581
2002:3 271.1597 0.985000 -0.784730 20.50000 8.817389 5.332000 14880.53 22279.25 5286.234
2002:4 808.7149 1.028246 4.296808 16.70000 8.774672 5.338000 16404.27 19732.94 2663.233
2003:1 679.4913 1.037453 0.891423 18.00000 8.696149 5.335000 13439.11 18364.56 2187.612
2003:2 1146.825 1.008007 -2.879356 16.40000 8.647210 5.331000 15725.23 19897.74 5964.803
2003:3 36.98846 0.987910 -2.013879 17.20000 8.797065 5.330000 17235.49 23434.28 4745.869
2003:4 1036.196 1.047731 5.879055 19.20000 8.945524 5.332000 19127.60 21691.85 4013.307
2004:1 - 1.022128 -2.474015 17.20000 8.792867 5.330000 13887.10 - -
Застосування економетричних методів для визначення характеру та величини впливу певних чинників на інвестиційний процес полягає у побудові багатофакторної регресійної моделі, де результативною ознакою (ендогенною, пояснюваною або залежною змінною) виступатимуть обсяги іноземних інвестицій, а факторними ознаками (екзогенними, пояснюючими або незалежними змінними) - досліджувані чинники інвестиційного процесу. Виходячи з якісного аналізу характеру цього процесу, можна специфікувати модель як лінійну за параметрами.
Оскільки застосування тесту Дікі-Фуллера до початкових даних засвідчило можливу нестаціонарність деяких рядів, то для її усунення у досліджуваних рядах було виділено трендові та сезонні компоненти.
Зокрема, побудова допоміжних регресійних рівнянь виявила наявність квадратичного тренду у рядах обсягів ПІІ (рис. 1), ставки відсотка за банківськими кредитами, обсягів імпорту, приватного внутрішнього споживання та внутрішніх інвестицій, тоді як у рядах індексів споживчих цін та обмінного валютного курсу тренд виявився статистично незначимим.
Перевірка аналогічним чином сезонності виявила наявність сезонних коливань у рядах обсягів імпорту, приватного внутрішнього споживання та валових внутрішніх інвестицій , тоді як ряди індексів споживчих цін, обмінного валютного курсу, обсягів ПІІ, ставки LIBOR і ставки за банківськими кредитами статистично значимої сезонності не виявили.
Результати застосування тесту Дікі-Фуллера до вихідних рядів, очищених від тренду та сезонності, не дозволяють відхилити нуль-гіпотезу про відсутність нестаціонарності. Отже, отримані ряди можна вважати стаціонарними та використати для побудови регресійного рівняння звичайний метод найменших квадратів.
Результати побудови регресійного рівняння (табл. 2) свідчать про значимість на рівні 0,03 за критерієм Ст'юдента лише показників темпів інфляції з випередженням у три квартали (змінна DLOG(_ICS(3))*100) та обсягів приватного внутрішнього споживання з випередженням у два квартали (змінна _SPP(2)). Потрібно відмітити, що лише ці значення випереджень (2 та 3 квартали) для зазначених змінних є статистично значимими.
Таблиця 2
Результати побудови проміжного регресійного рівняння
Dependent Variable: _PII
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 2000:1 2003:2
Included observations: 14 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DLOG(_ICS(3))*100 -146.3743 49.95036 -2.930396 0.0263
_SPP(2) 0.264548 0.086870 3.045319 0.0226
_IMP -0.063809 0.068338 -0.933732 0.3865
_LIB -375.7382 213.5821 -1.759221 0.1290
_OVK 144.8942 1344.638 0.107757 0.9177
_VI -0.015128 0.087769 -0.172356 0.8688
_CBR -13.75144 21.32143 -0.644958 0.5428
C -866.9626 6176.030 -0.140375 0.8930
R-squared 0.692001 Mean dependent var 644.8621
Adjusted R-squared 0.332670 S.D. dependent var 403.6779
S.E. of regression 329.7657 Akaike info criterion 14.73020
Sum squared resid 652472.3 Schwarz criterion 15.09538
Log likelihood -95.11141 F-statistic 1.925801
Durbin-Watson stat 3.212495 Prob(F-statistic) 0.221248
Остаточне рівняння моделі було побудовано шляхом послідовного вилучення пояснюючих змінних, не значимих за критерієм t-статистики Ст'юдента (результат наведений в табл. 3).
Таблиця 3
Результати побудови кінцевого регресійного рівняння
Dependent Variable: _PII
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 2000:1 2003:2
Included observations: 14 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DLOG(_ICS(3))*100 -96.57083 36.81419 -2.623196 0.0237
_SPP(2) 0.229179 0.074214 3.088075 0.0103
C -4217.264 1576.554 -2.674989 0.0216
R-squared 0.486071 Mean dependent var 644.8621
Adjusted R-squared 0.392630 S.D. dependent var 403.6779
S.E. of regression 314.6021 Akaike info criterion 14.52790
Sum squared resid 1088720. Schwarz criterion 14.66484
Log likelihood -98.69533 F-statistic 5.201876
Durbin-Watson stat 2.760766 Prob(F-statistic) 0.025702
Таким чином, було отримане наступне регресійне рівняння:
NFIt = -96,57082551TIt+3 + 0,2291786762PDCt+2 - С,
де:
NFIt - обсяги ПІІ у поточному кварталі, млн. грн.;
TIt+3 - темпи інфляції через три квартали, %;
PDCt+2 - обсяги приватного внутрішнього споживання через два квартали, млн. грн.;
С - константа, млн. грн. (4217,26388).
Оскільки для перевірки наявності автокореляції у залишках регресії тестом Дарбіна-Уотсона скористатись неможливо (значення DW-статистики потрапляє у зону невизначеності), то був використаний тест Бреуша-Годфрі, який засвідчив відсутність залишкової автокореляції. Для перевірки моделі на гетероскедастичність був застосований тест Уайта, результати якого дозволяють зробити висновок про її відсутність. У побудованій моделі також виконується припущення регресійного аналізу про нормальний розподіл залишків. Таким чином, за результатами проведених тестів побудовану модель можна вважати адекватною.
Економічна інтерпретація результатів проведеного моделювання буде викладена в окремій статті.
Список літератури
1. Вахненко Т. Теоретичні засади регулювання міждержавного ринку капіталів // Економіка України. - 2001. - №8. - с.12-21.
2. Оспищев В., Антоненко Т., Пруненко Д., Лук'янченкова В., Уткін О., Жилякова О. Фактори, що впливають на іноземні інвестиції // Економіка України. - 2002. - №4. - с.35-40.
3. Сухоруков А. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів // Економіка України. - 2002. - №8. - с.26-34.
4. Економічна статистика: Щомісячне видання Міжнародного центру перспективних досліджень. - К.: МЦПД, 2000-2004. - №№1-43.
5. Статистичний щорічник України за 2002 рік / За ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2003. - 663 с.
6. Комаров В. Інвестиції в СНД // Економіка України. - 2003. - №2. - с. 74-82.
7. Золотарьов А., Кузькін Є., Волик І. Фактори зростання ефективності інвестицій у промисловості // Економіка України. - 2000. - №12. - с.31-36.

 
 

Цікаве

Загрузка...