WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка впливу професійного рівня управлінського персоналу на розвиток будівельного підприємства - Реферат

Оцінка впливу професійного рівня управлінського персоналу на розвиток будівельного підприємства - Реферат

0,5 - зв'язок помірний. Тобто фактори X7, X3, X13 мають недостатній зв'язок, щоб розглядатись далі, тому вони відкидаються.
Шляхом покрокових розрахунків, створено рівняння множинної регресії. Поступово до рівняння залучалися фактори у напрямку спадання їх впливу на функціональний показник. Фактор X5 має обернено пропорційний вплив на функціональний показник. Тому є сенс обрати рівняння регресії саме на кроці сім.
Створене рівняння має вигляд:
Y1 = 0,393+0,050X8+0,029X9 + 0,015Х1 + 0,0127Х12 + (1.1)
+0,042Х4 + 0,015Х6 + 0,001Х2
Коефіцієнт кореляції, який показує тісноту зв'язку між факторами на даному кроці, складає 0,5645. Відповідний коефіцієнт детермінації R2 =0,3187 (31,87%), тобто поза врахованими факторами впливу на Y залишився вплив факторів, що забезпечують решту 66,67%. Для кількісної оцінки впливу на індекс змін фінансового результату сукупності так званих "м'яких факторів", до яких належить і досліджуваний нами професійний рівень менеджменту будівельних підприємств, отримане значення R2 цілком прийнятне.
Рівняння не є повністю ідентифікованим, тобто знак коло фактору Х4 не відповідає економічному змісту модельованого явища, але з достатньою точністю показує, що рівень управлінського персоналу все таки має вплив на результат діяльності будівельних підприємств. Для статистичної оцінки точності рівняння зв'язку використовується середня похибка апроксимації - Е (%) - середнє відносне лінійне відхилення Y розрахункового від Y фактичного у відсотках до Y фактичного. Чим менш теоретична лінія регресії (що розрахована за рівнянням) відхиляється від фактичної (емпіричної), тим менша середня похибка апроксимації - Е (%). В статочному варіанті моделі вона дорівнює 16,54 %. Враховуючи, що в економічних розрахунках припускається погрішність 10 - 20% [1], можна зробити висновок, що досліджуване рівняння зв'язку досить точно описує залежності, які вивчалися.
Впровадження результатів дослідження в практичну діяльність:
Так як рівняння 1.1 враховує в своєму складі тільки 31% факторів, які діють на фінансовий результат будівельного підприємства, то використання його в практичному менеджменті досить проблематично. Тому на основі наведеної моделі впливу професійного рівня менеджменту будівельного підприємства на фінансові результати діяльності, за тією ж методикою, для корпорації "А….-Холдинг" розроблене багатофакторне рівняння регресії, що застосовується в практичній діяльності корпорації і базується на внутрішніх даних. Воно відрізняється від попереднього тим, що перелік показників, які впливають на фінансовий результат будівельного підприємства розширений за рахунок так званих "виробничих" факторів: збільшення обсягу продаж, чистого грошового потоку і т.д.
В праці [6], для моделювання фінансового результату від звичайної діяльності нами застосовувались показники грошового потоку. Охоплені створеною моделлю фактори складають біля 96% від всієї їх сукупності, яка діє на результат. Нами були застосовані такі показники: чистий грошовий потік, власний оборотний капітал, чистий грошовий потік від операційної діяльності, фінансові інвестиції, середньорічна тривалість фінансового циклу, відношення грошового потоку від операційної діяльності до позикового капіталу. Висока точність досить значний зв'язок дозволили нам застосувати деякі з названих показників для створення результуючої моделі управління розвитком будівельного підприємства.
Фактори, які були включені в модель:
а) описують вплив управлінського персоналу на результат діяльності:
X8 - зміна суми витрат, пов'язаних з придбання патентів, ліцензій, ноу-хау, авторських та інших прав, патентів, свідоцтв, тис.грн.;
X9 - зміна суми адміністративних витрат до попереднього періоду, тис.грн.;
X12 - приріст кількості управлінців у віці 30 - 50 років порівняно з попереднім періодом, чол.;
X4 - приріст кількості управлінців управлінців, що підвищували кваліфікацію в поточному періоді; чол.
б) виробничі фактори:
X14 - відношення грошового потоку від операційної діяльності до інвестицій; %
X15 - індекс збільшення виручки від реалізації продукції ;
X16 - збільшення сукупного грошового потоку; %
X17 - грошовий потік від операційної діяльності; % до попереднього періоду
X18 - відношення грошового потоку від операційної діяльності до позикового капіталу;%
Результатний показник: Y2 - индекс фінансового результату від звичайної діяльності.
Рівняння має вигляд:
Yx = -11,042 + 37,02 X15 + 0,38X19 + 0,73 X8 + 0,276 X18 + 0,101 Х17 + 0,032 Х14 + 0,572 Х4 + 0,048 Х9 + 0,222 Х12
Коефіцієнт кореляції R = 0,97 (коефіцієнт детермінації R2 = 0,95), середня похибка апроксимації Е = 6,54 %.
Застосувавши створене рівняння для розподілу коштів, призначених на розвиток корпорації, було вирішено збільшити адміністративні витрати, витрати корпорації на придбання сучасних інформаційних технологій, нематеріальних активів. Прийняте рішення щодо навчання п'яти управлінців: двох - на курсах МВА в м.Києві, трьох - на курсах підвищення кваліфікації. Проведений тренінг "Управління будівельним підприємством в умовах зростання" для менеджерів корпорації, що створений на основі ділової гри ФІОРД (Фінансова, Інвестиційна, Операційна та Рентабельна Діяльність підприємства). В результаті навчання 7 чоловік підвищили кваліфікацію.
В результаті проведених заходів, фактичний індекс фінансового результату,порівняно з плановим збільшився на 9,4%.
Вихідні дані, розраховані за внутрішньофірмовою інформацією, яка надана відділом кадрів корпорації та з форм № 1 - 5 бухгалтерської звітності, наведені у таблиці 3.
Yx = -11,042 + 37,02 X15 + 0,38X16 + 0,073 X8 + 0,276 X18 + 0,101 Х17 + 0,032 Х14 + 0,0572 Х4 + 0,048 Х9 + 0,222 Х12 = -11,042 + 37,02 *1,3 + 0,38*111 + 0,73*26 + 0,276*52 + 0,101*124 + 0,032 *80 + 0,0572*12 + 0,048*30 = 136
Таким чином, розрахований за рівнянням індекс фінансового результату відрізняється від фактичного значення на:
100 - 124/136х 100 = 8,82%; похибка в межах Е (%)
Створене рівняння доцільно використовувати для управління розвитком будівельних підприємств. Вплив професійного рівня управлінців потрібно досліджувати, використовуючи більшу кількість вихідних даних, можливо доповнюючи створене рівняння новими показниками факторами, що дозволить краще описати їх взаємозв'язок з результуючим показником.
Таблиця 3
Фактичне значення показників моделі за даними корпорації за перше півріччя 2007 р.

пп Показники Позна- чення Значення
План Факт
1 2 3 4 5
1 зміна фінансового результату від звичайної діяльності до попереднього періоду, % Y 116 124
2 збільшення адміністративних витрат X9 20 30
3 збільшення витрат на придбання патентів, ліцензій, ноу-хау, авторських та інших прав, патентів, свідоцтв X8 22 26
4 збільшення кількості управлінців, що підвищували кваліфікацію в поточному періоді X4 6 12
5 зростання кількості управлінців у віці 30 - 50 років X12 0 0
6 індекс збільшення виручки від реалізації продукції X15 1 1,3
7 сукупний грошовий потік, % X16 111 111
8 грошовий потік від операційної діяльності, % X17 124 124
9 відношення грошового потоку від операційної діяльності до позикового капіталу X18 50 52
10 відношення грошового потоку від операційної діяльності до інвестицій X14 80 80
Список літератури
1. Міхельс В.О., Шилюк П.С., Гойко А.Ф., Бондар В.П. Економіко - математичні методи та моделі у будівництві. - К.: Міленіум, 2006. - 380 с.
2. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики. - К.: Знання, 2006. - 239с.
3. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю. Вплив грошового потоку на фінансові результати діяльності будівельних організацій.// Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. № 1 (10) 2006.- К. - С.88 - 94.
4. Єремейчук Р.А. Формування механізму управління стійким розвитком підприємства: автореф. дис. к. е. н..: ХНЕУ - Х., 2005. - 20 с.
5. Хоанг Фианг Лан. Оцінка ефективності капіталовкладень в розвиток підрядних будівельних організацій: автореф. дис. к.е.н: КНУБА- К., 2002. - 20 с.
6. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю. Вплив грошового потоку на фінансові результати діяльності будівельних організацій. Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. № 1 (10) 2006.- К. - C.88 - 94.

 
 

Цікаве

Загрузка...