WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка впливу професійного рівня управлінського персоналу на розвиток будівельного підприємства - Реферат

Оцінка впливу професійного рівня управлінського персоналу на розвиток будівельного підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка впливу професійного рівня управлінського персоналу на розвиток будівельного підприємства
Досягнення економічного зростання будь-якого підприємства в значній мірі залежить від здатності команди управлінців виявляти численні фактори, які впливають на бізнес, оцінювати спрямованість (позитивну чи негативну) і вагомість впливу цих факторів та адекватно на них реагувати. При цьому, розробка заходів, спрямованих на максимально повне використання можливостей підприємства, повинна бути забезпеченою сучасним апаратом, що дозволить всебічно обґрунтовувати прийняття рішень в умовах зростання. В управлінні будівельними підприємствами України застосовується велика кількість сучасних методів і методик, без яких успішне функціонування компанії в ринковому середовищі є якщо не неможливим, то проблематичним. Загалом проблемам управління виробничою діяльністю, оцінки і вибору шляхів інвестування, залучення фінансових ресурсів будівельного підприємства присвячена значна кількість досліджень іноземних та вітчизняних вчених.
Сьогодні перемогу у конкурентній боротьбі важко забезпечити тільки матеріальними ресурсами компанії, основу її стратегічних переваг формує передусім інтелектуальна складова бізнесу. Важливу роль в цьому процесі відіграє управлінський персонал. Його вплив на функціонування, розвиток і, навіть, на саме існування підприємства важко переоцінити. Адже професійний рівень управлінців, оснащеність робочого місця, навички, здібності і, навіть, вік персоналу впливають на результати діяльності, а отже і на темпи росту підприємства. Цей вплив зазначають багато вчених і підприємців практиків, але його дуже важко виміряти і описати, а тим більше розрахувати кількісно.
В декількох роботах професійний рівень управлінського персоналу підприємств, а саме, рівень кваліфікації [5] і готовності до змін [4], враховується за допомогою експертних методів в інтегральних показниках стійкості підприємства і можливості інвестування. Кількісний вплив даних показників на можливість розвитку будівельного підприємства на даний час не досліджений.
Тому ціллю даної статті є дослідження впливу управлінського персоналу на фінансовий результат діяльності будівельного підприємства. Показниками, що мають вплив на результати діяльності будівельного підприємства, обрано ті, які, на наш погляд, найкраще характеризують професійний рівень управлінського персоналу. В модель включені фактори, що прямо пов'язані з якісною характеристикою управлінців, це і участь у наукових семінарах, рівень знання іноземних мов, стаж роботи на підприємстві. Також, аналізується група показників, що діють опосередковано. Це - зміна адміністративних витрат відносно до попереднього періоду, витрати на інформаційні технології, вартість нематеріальних активів. На наш погляд, ця група факторів є дуже важливою, так як дає змогу отримати уявлення про забезпеченість управлінського персоналу засобами, за допомогою яких створюються умови для роботи.
Функціональним показником (Y1) обрано індекс змін фінансових результатів від операційної діяльності відносно попереднього півріччя;
Показники - фактори:
X1 - частка витрат на технічні засоби сучасних інформаційних технологій (ІТ) у сукупних затратах на основні засоби, долі од.;
X2 - зміна витрат на технічні засоби ІТ у звітному періоді порівняно з попереднім, тис.грн.;
X3 - кількість управлінців, що приймала участь у наукових семінарах, конференціях, виставках тощо, чол.;
X4 - приріст кількості управлінців, що підвищували кваліфікацію в звітному періоді порівняно з минулим, чол.;
X5 - зміна первісної вартості нематеріальних активів у звітному періоді порівняно з попереднім, тис.грн.;
X6 - зростання кількості управлінців зі стажем роботи на даному підприємстві 5 - 10 років, чол.;
X7 - кількість управлінців спеціальності "Менеджмент організацій",чол.;
X8 - зміна суми витрат, пов'язаних з придбання патентів, ліцензій, ноу - хау, авторських та інших прав, патентів, свідоцтв, тис.грн.;
X9 - зміна суми адміністративних витрат порівняно з попереднім періодом, тис.грн.;
X10 - зміна кількості управлінців, що мають наукові ступені, навчаються заочно в аспірантурі чи докторантурі, мають публікації за фахом, чол.;
X11 - зміна витрат на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів порівняно з попереднім періодом, тис.грн.;
X12 - приріст кількості управлінців у віці 30 - 50 років порівняно з попереднім періодом, чол.;
X13 - кількість управлінців, що вільно володіють іноземними мовами (мовою) порівняно з попереднім періодом, чол.;
Об'єкти спостережень - 14 загальнобудівельних підприємств, що працюють на території України, які відносяться до галузі (виду діяльності) "Будівництво" (за ЗКГНГ 61110), і вид діяльності яких за КВЕД 45.21.1 "Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)". Всі досліджувані підприємства також мають однакову форму власності - ВАТ (відкриті акціонерні товариства) і виконують порівнянні річні обсяги робіт. В періоді, за який аналізувалися данні всі досліджувані будівельні підприємства розвивалися (річний індекс збільшення власного капіталу (рядок 380 форми №1) за досліджуваний період складав від 1,1 до 1,6)
Первісні дані були зібрані по півріччях за 2004, 2005, 2006 роки , тобто за 6 півріч. Загальна кількість спостережень дорівнює 53, що відповідає вимогам до кількості спостережень при кореляційному аналізі (не менш ніж у 6 - 8 разів перевищувати кількість досліджуваних факторів)[1].
Статистична характеристика цих даних наведена в таблиці 1. Як видно з даної таблиці всі досліджувані фактори мають досить значні показники варіації ( від 24 до 152%).
Фактори X10 (зміна кількості управлінців, що мають наукові ступені, навчаються заочно в аспірантурі чи докторантурі, мають публікації за фахом), X11 (зміна витрат на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів порівняно з попереднім періодом) мають варіацію, що більше прийнятного значення [1]. Тому вони виключаються з подальших розрахунків.
Фактор X13, має варіацію 34 %, але його залишено серед вихідних даних, що використовуються, з метою подальшого аналізу.
Таблиця 1
Статистична характеристика вихідної інформації.
Фактор Середнє арифметичне
значення Середнє квадратичне
відхилення Варіація,
%
Y 1,2395 0,301303746 24,308%
X1 8,373157 2,592716406 30,965%
X2 45,01 15,04077721 33,417%
X3 3,45 1,099042646 31,856%
X4 2,2 0,695852374 31,630%
X5 117,75 38,57033903 32,756%
X6 5,55 1,761428846 31,737%
X7 1,6 0,50262469 31,414%
X8 8,474 2,180242382 25,729%
X9 10,21 3,296047074 32,283%
X10 0,45000 0,686332741 152,518%
X11 0,887 0,436361752 49,195%
X12 8,25 2,712058841 32,873%
X13 0,9 0,307793506 34,199%
Ранжирування факторів у напрямку спадання їх значущості за рівнем коефіцієнту частинної кореляції наведено у табл.2. Дані цієї таблиці свідчать, що найвпливовішими факторами з розглянутої їх сукупності є зростання витрат на придбання ноу-хау, патентів, ліцензій, зростання частки витрат на інформаційні технології, зростання адміністративних витрат.
Таблиця 2
Ранжирування факторів X1-X13.
Y Коефіцієнт частинної кореляції Індекс змін фінансового результату до попереднього року
X8 0,3635008 зростання витрат на ноу -хау, патенти, ліцензії;
X9 0,2717738 збільшення адміністративних витрат;
X1 0,2704791 зростання частки витрат на інформаційні технології в витратах на основні засоби;
X12 0,1481130 збільшення кількості управлінців у віці 30 -50 років;
X4 0,121707 збільшення кількості управлінців, що підвищували кваліфікацію в поточному півріччі;
X6 0,1196549 збільшення кількості управлінців зі стажем роботи 5 -10 років;
X2 0,1054759 зростання витрат на інформаційні технології (ІТ)
X5 -0,102011 зростання вартості нематеріальних активів;
X7 -0,071709 кількість фахівців спеціальності МО
X3 -0,067369 кількість управлінців, що приймають участь у виставках, презентаціях, семінарах і т.д.
X13 0,0585091 збільшення кількості фахівців, що вільно володіють іноземними мовами (мовою);
Найменш впливовими виявилися фактори участі у семінарах та виставках, а також вільне володіння іноземними мовами.
За [2] при коефіцієнті кореляції r від 0,1 до 0,3 між факторами існує слабкий зв'язок, а при r від 0,3 до

 
 

Цікаве

Загрузка...