WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Моделювання вибору стратегії розвитку пасажирського терміналу аеропорту - Реферат

Моделювання вибору стратегії розвитку пасажирського терміналу аеропорту - Реферат

дані про ймовірність вимоги на послугу, вартість 1 години обслуговування, вартість 1 години простою пасажира в черзі, середній час обслуговування, дисперсію потоку вимог та часу обслуговування. Моделювання роботи терміналу проводилося при загальному потоці заявок на обслуговування в інтервалі 30-120 заявок з кроком 10 одиниць.
Таблиця 1.
Вихідні дані для моделювання
Вид послуги Ймовір-ність вимоги на послугу Ймовір-ність
повтору Вартість 1 год. обслугову-вання Вартість простою 1 год. в черзі, грн. Дисперсія часу обслуго-вування Середній час обслуго-вування Диспер-
сія
потоку вимог
Авіакаси 0,08 0 20,6 5,9 0,01 0,08 30
Реєстрація 0,31 0 4 5,9 0,01 0,03 10
Кафе 0,33 0,05 6,5 5,9 0,01 0,04 30
Обмін валют 0,11 0,01 36 5,9 0,01 0,08 30
Магазин сувенірів 0,02 0 11 5,9 0,01 0,1 1
Авіадовідка 0,15 0,2 3,6 5,9 0,01 0,04 30
Крім того в результаті моделювання є можливість визначити витрати взагалі всієї системи з усіма видами послуг, загальні витрати приведені на рис.2.
Рис. 2. Загальні витрати від простою
Як видно з рис. 2 оптимальна пропускна спроможність терміналу складає 82 клієнти.
В табл. 2 подано змодельовані дані для всіх шести розглянутих послуг.
Таблиця 2.
Змодельовані дані для розглянутих послуг
Вид послуги Альфа Про-пускна спромо-жність Середня черга заявок Час очіку-вання черги Середні збитки від черги Потік вимог з враху-ванням повтору Потік вимог без враху-вання повтору Серед-ні збитки від прос-
тою Час очіку-вання обслу-говую-чого
Авіакаси 0,77 12,5 0 0 0 6 6 5,1 0,25
Реєстрація 1,13 33,33 7,44 0,24 1,44 42 42 1,15 0,04
Кафе 1,58 25 16,65 0,68 4 40,32 38,4 0,43 0,07
Обмін валют 1,06 12,5 0 0 0 9,696 9,6 7,39 0,21
Магазин сувенірів 0,24 10 0,59 0,06 0,36 10,8 10,8 0,15 0,01
Авіадовідка 0,72 25 0 0 0 18,72 15,6 0,8 0,22
В результаті моделювання отримано також дані щодо роботи всього терміналу. Пропускна спроможність терміналу складає 92,6 чол./год. Потік з врахуванням повтору складає 21,26 вимог. Середня черга заявок складає 4,11 вимог, час очiкування пасажирів в черзі - 0,3 год., середні збитки від черги пасажирів - 5,8 грн./год., середні збитки від простою обслуговуючого посту - 14 грн./год., час очiкування обслуговуючого посту - 0,13 год.
Прогнозні оцінки перевезень пасажирів за двома варіантами розвитку економіки (ймовірному та оптимістичному) та експертним оцінкам до 2020 року (тис. пас.) містяться в табл. 3 [8].
Таблиця 3.
Прогнозні оцінки перевезень пасажирів до 2020 року (тис. пас.)
Назва
аеропорту Роки
2010 2015 2020
І варіант прогнозу II варіант прогнозу Експер-
тні оцінки І варіант прогнозу
II варіант прогнозу Експер-тні оцінки І варіант прогнозу
II варіант прогнозу Експер-
тні оцінки
Київ
(Жуляни) 250
346
250
283
544
290
355
857
360
Як видно з табл. 3 прогнозу перевезень з аеропорту "Київ" (Жуляни) кількість перевезених пасажирів повинна зростати. Враховуючи також дані, отримані в результаті моделювання, можна зробити висновок, що . Таким чином, необхідно обрати за стратегію подальшого розвитку терміналу модернізацію, яка полягає у створенні сучасних умов обслуговування пасажирів, а саме: сучасний ремонт пасажирського терміналу та технологічне оновлення пунктів обслуговування (впровадження сучасних онформаційних технологій та засобів телекомунікацій).
Наступним кроком обрається оптимальний варіант фінансування розвитку міжнародного аеропорту "Київ":
Варіант 1. Перенесення аеропорту на іншу ділянку. Необхідним є залучення кредитних ресурсів для будівництва нового аеропорту під забезпечення найбільш ліквідним активом комунального підприємства, земельною ділянкою 265,7 га на якому зараз розташовується аеропорт "Київ".
Варіант 2. Модернізація аеропорту власними силами комунального підприємства і за рахунок залучення кредитних коштів під гарантії КМДА.
Варіант 3. Збільшення вартості комунального активу шляхом проведення 1-го етапу модернізації аеропорту за рахунок коштів з міського бюджету. Потім - реструктуризація комунального підприємства в акціонерне товариство, залучення інвестора і наступна модернізація аеропорту за рахунок інвестицій відповідно до розподілених часток: місто - 51%, інвестор - 49% акцій підприємства.
Аналізуючи запропоновані варіанти можна зробити наступні висновки (табл. 4).
Таблиця 4.
Порівняння варіантів фінансування розвитку аеропорту
Статті Одиниця виміру Варіант 1. Варіант 2. Варіант 3.
Перенесення аеропорту Комунальне підприємство Створення АТ
Загальний обсяг інвестицій у проект тис. дол. США 2 580 000,0 19 779,8 29 943,0
Доля міста в підприємстві % 100 100 51
Надходження від реалізації проекту тис. дол. США 24 665,0 6 665,0 940 331,0
Прибуток від реалізації проекту тис. дол. США Прибутку немає 24 128,0 910 388
Строк окупності інвестицій рік. 137 60 3,5
Термін реалізації проекту рік. не окупається 120 14
Критерій ефективності і-ої стратегії розвитку пасажирського терміналу
-
1,87
30,4
Найбільш привабливим для міста є третій варіант, оскільки він гарантує недоторканність корпоративних прав міста в акціонерному товаристві "Міжнародний аеропорт "Київ" і є найбільш прибутковим. За 14 років місто має можливість одержати в бюджет близько 460 млн. дол. США за результатами (тільки від профільної діяльності) діяльності підприємства.
Висновки
Отримана модель дозволяє здійснити обгрунтований вибір оптимальної стратегії подальшого розвитку пасажирського терміналу аеропорту. За допомогою запропонованою моделі можливо побудувати так роботу пасажирського терміналу, щоб найкращим чином задовольнити потреби пасажирів і досягти найбільш ефективного функціонування терміналу. Впровадження розробленої моделі здійснено в аеропорту "Київ" (Жуляни). В результаті досліджень виявлено, що пасажирський термінал потребує модернізації. Найбільш привабливими шляхами фінансування виявилася зміна форми власності комунального підприємства із залученням зовнішнього інвестора і наступна модернізація аеропорту, яка потребує інвестицій обсягом 29943 тис.дол. США, в тому числі 4 356,4 тис. дол. США для модернізації пасажирського терміналу, які окупляться через 3,5 роки за рахунок нових надходжень.
Список літератури
1. Евстифеев В.С. Особенности выбора стратегии функционирования аэропортов Украины // Проблеми інформатизації та управління. Зб. наук. пр.: Вип. 5. - К.: НАУ, 2002. - С. 66 - 71.
2. Паламарчук Ю.А. Стратегії функціонування пасажирського терміналу аеропорту// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 214: В 4 т. Том 1. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. - С.11-17.
3. Чернікова О. М. Вибір стратегії розвитку аеропортів цивільної авіації України. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. - К.: НАУ, 2000. - 18 с.
4. Садловська І. Методичні рекомендації з формування стратегії розвитку авіатранспортних підприємств// Відомості міністерства транспорту та зв'язку України. - 2005. - №6. - С.12 - 14.
5. Садловська І.П. Формування стратегії економічного розвитку авіатранспортних підприємств: Автореферат дис. канд екон.наук: 08.07.04. - К.: НАУ, 2004. - 19 с.
6. Ложачевська О.М. Управління функціонуванням та розвитком транспортного комплексу регіону: Монографія. - К.: НАУ, 2002. - 248 с.
7. Ложачевська О.М., Кравченко В.Г. Методи прогнозування економічного об'єкта та їх застосування для вибору стратегії розвитку змішаного вантажного термінала // Стратегія розвитку України. - 2004. - №3 - 4. - С.612- 617.
8. Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины. Монография.- К.: Издательство "Феникс", 2004. - 667 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...