WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз тенденцій і перспектив розвитку світової цивільної авіації - Реферат

Аналіз тенденцій і перспектив розвитку світової цивільної авіації - Реферат

намагається вступити на ринок. Зростання кількості конкуруючих підприємств призводить до зниження загального рівня дохідності галузі і, відповідно, зниження доданої вартості в процесі індивідуального відтворення. Якби підприємства могли безперешкодно вступати в галузь, існував би ринок чистої конкуренції, проте вступ на ринок певних товарів ускладнений існуванням бар'єрів входу.
Вхід на ринок хліба та хлібобулочних виробів має певні особливості. Для нових великих підприємств він ускладнюється необхідністю залучення великих капітальних ресурсів на обладнання. Для малих підприємств цей бар'єр обійти простіше оскільки їм потрібні невеликі потужності. В той же час цей плюс виступає і мінусом: виникає інший бар'єр - вищі витрати виробництва (неможливість економії на масштабах так, як на великих підприємствах). Крім цього, одним із значних бар'єрів вступу в галузь виділяють різні організаційні форми обмеження конкуренції, в тому числі вертикальну і горизонтальну інтеграцію підприємств, які пов'язані єдиним виробничим процесом (наприклад, концерн "Хлібпром").
ІІ. Аналіз ринку основної сировини і матеріалів, які використовуються підприємствами галузі. Даний блок аналізу повинен включати основні характеристики ринку, загальний огляд основних суб'єктів ринку і їх вплив на діяльність підприємств галузі, що аналізується. Обсяг даної статті не дозволяє провести детальний аналіз за даним блоком. Зазначимо лише таке, що для підприємств-виробників хліба і хлібобулочних виробів основною сировиною для виробництва є борошно. В структурі споживання борошна в середньому 88% припадає на частку хлібопекарської промисловості. Ситуація на ринку даної продукції, а також ринку зерна постійно знаходиться під контролем держави. Особливої уваги потребує аналіз цін постачальників продукції і порівняння абсолютних і відносних значень (рис. 2) з цінами на продукцію підприємств галузі.
ІІІ. Аналіз ринку техніки та технологій. Цей блок може включати вивчення стану основних засобів в галузі, динаміку оновлення основних засобів, інвестиційну діяльність підприємств галузі (в основні засоби), а також аналіз ринку необхідної техніки та технологій для підприємств галузі (основні вітчизняні і зарубіжні виробники, посередники на ринку, цінова політика тощо). Що стосується хлібобулочної галузі, більшість аналітиків зазначає, що дана галузь виділяється значним моральним та фізичним зносом основних засобів. В той же час, не дивлячись на регулювання ринку державними органами та спадом фізичного випуску продукції, хлібний бізнес залишається доволі привабливим для великих гравців ринку, про що свідчить активне інвестування в розвиток та модернізацію потужностей, а також придбання хлібозаводів (див. табл. 1).
Рис. 2. Індекси цін виробників на хліб і хлібобулочні вироби та борошно пшеничне в Україні у 2002-2006 рр.
ІV. Аналіз ринку фінансових ресурсів (доступ до фінансових ресурсів).
Головним джерелом фінансування діяльності підприємств хлібобулочної галузі є власні фінансові ресурси. Крім того можуть використовуватися кредитні ресурси, вклади учасників акціонерних товариств, надходження від продажу акцій тощо. Державою здійснюється підтримка підприємств хлібопекарської промисловості при закупівлі обладнання вітчизняного виробництва для переробки сільськогосподарської продукції та будівництва і реконструкції виробничих об'єктів через механізми здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів [13] (згадувана вище Постанова КМУ від 21 лютого 2007 року № 259 "Про затвердження порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів", Постанова КМУ від 18 лютого 2004 року № 184 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2006 рік на здійснення фінансування підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів").
V. Аналіз ринку праці. Розглядаючи економіку окремої галузі, неможливо обійти стороною питання забезпечення підприємств галузі трудовими ресурсами. "Всі господарські операції зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди",- сказав відомий в усьому світі менеджер Лі Якокка. Даний етап аналізу виконується для виявлення рівня забезпеченості підприємств галузі трудовими ресурсами.
За даними Держкомстату середньорічна кількість найманих працівників хлібобулочної галузі склала 90,8 тис. осіб або 2,36% від кількості працюючих у промисловості. За 2006 рік показник плинності кадрів був на рівні 37,6%.
Така тенденція спостерігається в результаті дії двох основних факторів: важких умов праці і низького рівня її оплати. Темпи росту заробітної плати за останні 2-3 роки відстають від темпів росту заробітної плати в середньому по промисловості України (рис. 3).
Рис. 3. Порівняння динаміки середньомісячної заробітної плати в цілому по Україні та за окремими галузями промисловості за період 2002-2006 рр., (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Крім перелічених вище блоків аналізу, дослідження галузі повинно включати вивчення впливу держави. Для хлібобулочної галузі це може бути цінове регулювання, обмеження рентабельності, державні замовлення на продукцію, пільгове кредитування, про яке згадувалося вище, створення державних підприємств-монополістів чи інших структур для стабілізації ситуації на ринку продукції чи суміжних ринках (наприклад, ДАК "Хліб України").
Висновки. Хочемо відмітити, що в рамках однієї статті важко провести ґрунтовний аналіз окремої галузі. В той же час, ще раз слід наголосити на важливості даного етапу в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства. Подальшими напрямками дослідження можуть бути опрацювання загального переліку показників для аналізу галузі окремим підприємством, розробка методики аналізу для підприємств, які випускають диференційовану продукцію, окремого обговорення потребує інституціональний аналіз середовища галузі.
Список літератури
1. Грунин О., Грунин С. Экономическая безопасность организации. - СПб: Питер, 2002. - 160 с.
2. Жаліло Я.А. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації // Стратегія національної безпеки України вконтексті досвіду світової спільноти. - К.: Сантисанга, 2001. - с. 141-142.
3. Забродский В., Капустин Н. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы // Бизнес-информ. - 1999. - № 15-16. -
С. 35-37.
4. Нетяжук М.В. Економічний механізм регулювання розвитку хлібопекарної промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / М.В. Нетяжук; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. - К., 2005. - 18 с. - укp.
5. Пастернак-Таранущенко Г., Лобза Г. Економiчна безпека пiдприємства в умовах ринку //Вiсник Нацiональної АН України.-1994.-N7-8.-С.78-79.
6. Портер М. Е. Стратегiя конкуренцii: Методика аналiзу галузей i дiяльностi конкурентiв / Пер.з англ.: А.Олiйник, Р.Скiльський.- К.: Основи, 1998.- 390с.
7. Статистичний щорічник України за 2006 рік / За ред. О. Г. Осауленка. - Київ: Державний комітет статистики України, 2007. - 600 с.
8. Тарануха Ю.В. Предприятие и предпринимательство в трансформируемой экономике. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2003. - 368 с.
9. Хорунжий М.Й. Аграрна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 240 с.
10. www.apk-inform.com
11. www.minagro.gov.ua
12. www.niss.gov.ua
13. www.rada.gov.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...