WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Імітаційне моделювання розвитку будівельного підприємства - Реферат

Імітаційне моделювання розвитку будівельного підприємства - Реферат

бути використаний для інвестування. Впродовж гри власний капітал може збільшуватись за рахунок накопичення нерозподіленого (реінвестованого) прибутку. Його розмір визначається як різниця між чистим прибутком і сплаченими дивідендами.
Довгострокові кредити комерційних банків. Для першого року гри умовно приймається, що граничний розмір залучення довгострокового кредиту має бути ? 30% від власного капіталу (статутного фонду) підприємства; кредитна ставка при цьому -- на 3 відсотки вище діючої на час проведення гри облікової ставки НБУ. У подальші роки, якщо сума кредиту не перевищує 30% власного капіталу (суми статутного фонду та нерозподіленого прибутку, що був накопичений підприємством в процесі гри) - кредитна ставка залишається без змін. Розмір кредиту, що перевищує 30% власного капіталу підприємства, надається під більш високий відсоток, що імітує прагнення банків зменшити свої кредитні ризики (див. табл.2). Сплатакредитних відсотків - наприкінці року; термін погашення кредиту - рівними частинами не пізніше кінця 5-ого року від його отримання.
Таблиця 2.
Визначення розміру кредитної ставки
Відношення суми кредиту до власного капіталу підприємства 30 % 31-35% 36-40% 41-45% 46-50% 51-55% > 55 %
Кредитна ставка Облікова ставка НБУ + 3% Додатково до попереднього значення - збільшення на (%)
1 2 4 4 5 5
Структура активів підприємства.
Необоротні активи складаються із реальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та нематеріальних активів. Умовно приймається, що сума інвестицій у оборотні активи (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська заборгованість) дорівнює 40% від розміру реальних інвестицій відповідного року.
Структура пасивів підприємства.
Власний капітал: статутний фонд (1100 тис.грн.) та нерозподілений прибуток (формується в процесі гри). Позиковий капітал: довгостроковий кредит та поточні пасиви (умовно у грі встановлюються у розмірі 50% від розміру оборотних активів). Вихідні дані використовуються при складанні прогнозного балансу підприємства.
Податкова ставка на прибуток - 25% (у відповідності із чинним в Україні податковим законодавством).
3. Операційна (виробнича) діяльність:
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) будівельних підприємств за рік (Y1) і річна собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Y2) плануються в залежності від показників складу балансу будівельного підприємства.
Y1 = 6865,52 + 0,18*X5 - 2,59* X1 + 1,204*X7+ 1,184*X3 + 1,526*X4 + +1,568*X6 + 173,79*X2;
Y2 = 22674,325 + 0,122*X5 - 2,698* X1 - 1,407*X4 + 1,275*X7 + 2,956*X6 - 0,455*X3 + 147,9*X2
Факторами, від яких залежить значення даних показників, є:
X1 - незавершене будівництво , тис.грн.
X2 - нематеріальні активи (первісна вартість), тис.грн.
X3 -основні засоби (залишкова вартість), тис.грн.
X4 - вартість машин, інструментів, обладнання, тис.грн.
X5 - оборотні активи, тис.грн.
X6 - кредиторська заборгованість, тис. грн.
X7 - дебіторська заборгованість, тис.грн.
Щорічний цикл охоплює такі етапи гри:
На першому етапі формується портфель інвестицій і джерел його фінансування. Процедура формування інвестиційного портфелю ітераційна. Сукупність інвестицій кожного року має бути збалансована з фінансовими ресурсами (власними та позиковими). До "портфеля" включають проекти з наведених переліків можливих реальних та довгострокових фінансових інвестицій. У першому ігровому році бажано сформувати інвестиційну програму на якомога більший період, тобто розробити інвестиційну стратегію підприємства. Надалі можна щорічно корегувати "портфель", ураховуючи фактичне надходження фінансових ресурсів.
На другому етапі оцінюється фактична результативність запланованих інвестицій. Ризик втрати частки від очікуваного доходу імітується за допомогою пакету карток. Наприкінці року оцінюється за кожним проектом фактично отриманий дохід і визначається його підсумковий розмір. Підсумковий розмір отриманого прибутку корегується у відповідності з коефіцієнтом диверсифікаційного ризику.
На третьому етапі формується прогнозна фінансова документація інвестиційної програми заради її фінансової експертизи. Для цього послідовно, по роках, складаються такі форми: "Прогноз фінансових результатів"; "Прогнозний баланс" та "Прогноз руху грошових коштів".
На четвертому етапі виконується економічна експертиза "інвестиційного портфелю", мета якої - впевнитись в економічній доцільності інвестування. Розраховуються для цього такі показники: термін окупності інвестицій; NPV (чиста теперішня вартість) при дисконтній ставці, яка відповідає рівню доходності при альтернативному використанні капіталу (у нашому прикладі - % - безризикове вкладання коштів у державні цінні папери) та IRR (внутрішня норма доходності)
На заключному етапі обговорюються підсумки гри. Особливу увагу слід звернути на, що різні результати були отримані через різну ефективність рішень, що приймалися гравцями, оскільки стартові умови та вихідні дані для всіх були однакові. За досвідом проведення гри, критеріальна сума балів лідера може на порядок перевищувати суму балів аутсайдера. Бажано, щоб кожне підприємство проаналізувало свою інвестиційну політику з огляду на фінансове забезпечення та зробило рекомендації щодо своєї поведінки на майбутнє.
Висновок: Ділові ігри є одним з ефективних методів підготовки спеціалістів, вони дають можливість придбати навички реального керівництва в обставинах, що наближені до реальних. Тому створення і впровадження в практику ділової гри ФІОРД є надзвичайно важливою і актуальною задачею.
Список літератури
1. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю. Економіка будівництва. Фінанси підприємств: Методичні вказівки до ділової гри ФІОРД - К.:КНУБА, 2007- 20с.
2. Колесова І.В. Застосування кейс-технологій у викладанні фінансових дисциплін. "Фінанси України" 2001, № 3. - С.18 - 24.
3. www. mbastrategy.com.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...