WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Звіт про проходження економічної практики - Реферат

Звіт про проходження економічної практики - Реферат

Складання звітності. Види звітності на підприємстві. Склад і зміст річної звітності, періодичної звітності. Інвентаризація статей балансу, його складання за певний період.
Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою одержання користувачем узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства, а також змінах у його фінансовому стані за звітний період, в установленій формі для прийняття цим користувачем визначених ділових рішень. Фінансові звіти є складовою частиною фінансової звітності. Фінансові звіти мають за мету забезпечити загальні інформаційні потреби широкого кола користувачів. Повний набір фінанс. звітів містить баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни у фінанс.стані підприємства, примітки та ін.звіти і пояснюв.матеріал, дод.таблиці, як правило. Фінансові звіти є доступними, публікуються один раз на рік і підлягають аудиторській перевірці з наданням відповідного звіту.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства становить не менше 12 місяців, але і не більше 15 місяців. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього року. Квартальну та річну фінансову звітність підприємства зобов'язані подавати органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам відповідно до установлених документів. Відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, валютні фондові біржі, інвестиційні фонди, кредитні спілки, страхові компанії та ін. установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність шляхом публікації у періодичних виданнях. Фінансова звітність складається: балансу, звіту про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.
Визнання статей балансу. Активи відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду і звіті про фінансові результати. Зобов'язання відображаються у балансі, його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни. Між статтями Активу і Пасиву існує взаємозв'язок. Кожна стаття балансу має свої джерела фінансування. Джерелами фінансування довгострокових активів є власний капітал і довгострокові позикові кошти. Але не виключається формування довгострокових активів і за рахунок кредитів банку.
У процесі діяльності для збереження фінансової стійкості й відповідно взаємозв'язку статей балансу необхідно постійно контролювати зміни у складі і структурі активів підприємства.
5. Ознайомитись з організацією фінансової служби підприємства, функції відділу. Права і обов'язки керівника фінансової групи.
Фінанси підприємства - це економічні відносини, які пов'язані з урахуванням грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення. Грошові кошти на підприємстві спочатку формуються в процесі утворення статутного фонду. у подальшому вони інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення та розвитку виробництва. Саме так підприємства дістають можливість виробляти та збувати продукцію, одержувати доходи.
Фінансова діяльність спрямована на вирішення таких питань:
1) фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;
2) пошук резервів для збільшення доходів, підвищення рентабельності;
3) виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктом господарювання, банками;
4) контроль за ефективним цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.
Фінансова робота на підприємстві здійснюється за такими напрямками:
- прогнозування і планування;
- аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності;
- оперативна і поточна фінансово-економічна робота.
Фінансове прогнозування і планування є найважливішою ділянкою фінансової роботи підприємства тому, що (вона) на цій стадії визначається загальна потреба в грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності. Метою складання фінансового плану є визначення фінансового капіталу, результатів і ресурсів на підставі прогнозування.
Фінансовий менеджмент - це система раціонального управління процесами фінансування господарської діяльності комерційних структур. Суб'єктами управління є фінансова дирекція та її відділи, а також фінансові менеджери. Керуюча підсистема виробляє і реалізує мету фінансового менеджменту. Основними функціями є: відтворення, регулююча, контролююча - контроль за використання фінансових ресурсів.
6. Облік цінних паперів, розрахунки векселями, нарахування в виплата дивідендів.
Цінний папір - це грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики і визначає стосунки між собою, що випустила цей документ, і його власником. Цінні папері являють собою засвідчене право володіння грошовими документами, що визначає відносини між юридичною особою, що випустила ці документи від свого імені, та їх власником, і передбачають як правило виплату доходів у вигляді дивідендів відповідно до внесеної суми на розвиток виробництва, а також передавання грошових прав ін. особам. до цінних паперів належать акції, облігації, зобов'язання Державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папері, національні лотереї.
Акція - це цінний папір без визначення строку обігу, який посвідчує внесення визначеного паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на участь в управління ним і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства. На акції вказана її номінальна вартість, а продажна ціна називається її курсом. Справедлива вартість цінних паперів є поточна ринкова вартість на фондову ринку, за відсутності такої оцінки - експертна оцінка.
Облігації - це цінні папері, що засвідчують внесення її власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну власність у передбаченій в ній термін зі сплатою фіксованого відсотка. Акціонерним товариством випускаються облігації на суму, що не перевищує 25% установочного капіталу. Сплата відсотківпо облігаціях здійснюється щорічно. Витрати, пов'язані зі сплатою банку винагороди за зберігання та перепродаж цінних паперів, відображають на Дт рахунка 95 "фінансові витрати". Бухгалтерський облік бланків акцій і облігацій підприємства ведуть на позабалансовому рахунку №08 "Бланки суворого обліку" за номінальною вартістю.
Вексель - це цінний папір, що засвідчує безумовний грошовий обов'язок векселедавця до настання терміну

 
 

Цікаве

Загрузка...