WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Роль торгових шляхів в міграційних процесах ранніх слов’ян (друга половина I тис.) - Реферат

Роль торгових шляхів в міграційних процесах ранніх слов’ян (друга половина I тис.) - Реферат


Реферат на тему:
Роль торгових шляхів в міграційних процесах ранніх слов'ян (друга половина I тис.)
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………...................
Розділ І. Слов'янські міграційні процеси на Європейському континенті……………………………………………………..
Розділ ІІ. Східно-європейські торгові шляхи в період раннього Середньовіччя………………………………………………...
Розділ ІІІ. Прикарпатський регіон в системі міжнародних торгівельних відносин………………………………………..
Висновки…………………………………………………………………
Список використаних джерел та літератури…………………………..
Вступ.
Сучасні слов'янські народи мають багатогранну і історико-етнографічну основу. Дослідження проблеми міграції, пошук оптимальної формули вибору розвитку на етапі переходу до раннього середньовіччя (V - Х ст)складає основу бакалаврської роботи.
Актуальність проблеми полягає у поєднанні впливу торгових шляхів на слов'янську міграцію та еволюцію і становище країн Сх. Європи І тисячоліття. Зокрема, починаючи з V-VІ ст. являється персональним етапом в системі міграцій слов'янських народів (племен).
Вивчення причин, передумов, ходу та наслідків цього процесу може відповіді на запитання: Яку роль відігравали торгові шляхи в міграційних процесах ранніх слов'ян? Актуальність теми зумовлена також відсутністю досліджень по даній проблематиці. Адже ці процеси відбувались і на нашій етнічній території.
Об'єкт досліджень - взаємовідносини між слов'янськими етносами, висвітлення комплексу соціально-економічних та політичних передумов, що призвело до виникнення переселення на інші території, а також взаємовідносин між народностями та племенами первісно-общинного ладу на конкретному фактичному матеріалі.
Пердмет дослідження є зв'язком торгових шляхів з міграційними процесами в слов'янському світі, його характер, рушійні сили та завдання усього населення.
Хронологічні межі роботи датуються V-Х ст. , де верхня межа являється завершенням (осілістю слов'ян і асиміляцією на даних територіях), а нижня межа початком переселень слов'ян.
Мета дослідження - всебічне та об'єктивне висвітлення проблеми, комплексний науковий аналіз фактів, також поетапне висвітлення періодів міграцій слов'ян, що виникли в V - VІ ст. в силу об'єктивних причин.
Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:
- Слід вияснити, які саме причини, передумови стали першопоштовхом до виникнення міграційних процесів в слов'янському світі;
- Варто зазначити роль Візантійської імперії і торгових шляхів у цих процесах східно-слов'янських племен;
- Вплив "Варварського фактору" на соціально-економічну діяльність слов'ян.
Методологічною основою роботи є принципи науковості, об'єктивізму та історизму. Методи ретроспекції, узагальнення аналізу і синтезу однотипних факторів.
Історіографія і аналіз джерел
Джерельна база даної бакалаврської роботи є досить різноманітною. Насамперед потрібно відзначити джерельні матеріали к.Багринородного, Г.Боплан, П.Кесарійський [1, 3 ,8]. Вони містять досить багато інформації про події в слов'янському світі.
Робота ґрунтується на матеріалах вітчизняних та польських дослідників. Рівень статей і монографій частково дає змогу подати раціональне зерно у висвітленні міграційних процесів та аналізі торговельних шляхів. Хоча є ще проблеми у вивченні питання формування торгівельних відносин.
Є ряд праць які складають кістяк роботи , серед яких можна виділити наступні: В.В.Седова, І.П.Русанової [32, 31], радянського дослідника Пашуто І.В. [43]. Також історичні згадки М.С.Грушевського [21] та інших. В нашому дослідженні вперше для даної теми використано дані радянські і довоєнногї історіографії. Складність проблеми полягає у потребі аналізу різного роду узагальнень та малому обсязі об'єктивного фактичного матеріалу.
Наукова новизна роботи полягає в комплексному дослідженні ряду питань, що стосуються міграційних процесів і ролі торгівельних шляхів у ранньо-слов'янському світі.
Структура роботи становить вступ, три розділи, висновок, та список використаних джерел та літератури.
Список використаних джерел та літератури
Джерела
1. Багрянордний К. Об управление империи. - М.:Наука, 1991, - 732с.
2. Ганл Я. Хроніка. - М.: АМСССР, 1961.
3. Гійом Лева сер де Боплан Опис України.- К., 1990. с.45-46.
4. Гійом де Рубук Путешествие в восточные страни. - М., 1987. - с.85.
5. Києво-Печерський Патерик. - К., 1986. - с.10.
6. Йордан О. Происхождение и деянии готов - М.: Наука, 1991. - 367 с.
7. Ліопис Руський / Переклад Маховця Л.Є. /. - К. Либідь, 1989. - 782 с.
8. Прокопій Кесарійський. Тайная война // Весник древній исории. - 1983. №4 (5). - с.113-118.
9. Повесть временных лет. - К., 1989. - 245 с.
10. Слово о полку Ігоревім. - К.: Радянська школа, 1989.
Монографії та статі
11. Археологические студии. - К.. 1994. - 170 с.
12. Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині ранньослов'янського і древньоруського періодів. - К.: Наукова думка, 1982. - 18 с.
13. Баран В.Д. Походження слов'ян. - К.Наукова думка., 1991. - 139 с.
14. Банасурі Є.А., Пеняк С.І. Закарпаття - земля слов'янська. - Ужгород: Карпати, 1976. - 348 с.
15. Бернякович К.В. Археологічні дослідження в Закарпатській області, 1948 року // Археологічні пам'ятки УРСР. - 1952. - Т.4. -179 с.
16. Брайчевський М.Ю. Словене в Подунавье и на Балканах в VІ - VІІІ вв. - М.:Наука, 1991. - 174 с.
17. Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах (ХV - ХІХ ст.). - К.: Наукова думка, 1991 - 256 с.
18. Грабовецький В.В. Нарис історії Прикарпаття в 6Т. - Івано-Франківськ, 1995. - Т.1
19. Грот К.Л. Из истории Угрии и славянства в ХІІ веку (1141 - 1173). - Варшава, 1983. - 315 с.
20. Грушевський М.С. Історія України-Руси в 10 Т. - 2Т. - К.: Наукова думка, 1991, - Т.1-2.
21. .Древняя история Верхнего Полися. - Львов: Свит, 1991, - 48 с.
22. Зубрицький Д. История древнего Галическо-Русского княжества в 2 частях. - Львов. 1952. - 180 с.
23. Иглон Э. Повесь временных лет о венграх - Редколегія, 1963, - 104 с.
24. Исторические Угро-Русских. Унгварь, 1874, тет радь 1, - 153 с.
25. Костик М. Історія княжого Галича. - Галич, 2001. - 88 с.
26. Королюк В.Д. Западные словене и Киевская Русь в Х - ХI веках. - М.Наука. 1964. - 268 с.
27. Ключевський В.О. Курс русской истории. - Ч.І. - М.: Вища школа, 1987. - 285 с.
28. Лучкой М. Історія карпатських русинів. - Ужгород, 1999. - Т.1-2.
29. Населення Прикарпаття і Волині за добу розладу первісно-общинного ладу та в давньоруський час. - К.: Наукова думка, 1976. - 219 с..
30. Магаметов Б.В. Черняховская культура Семеро-Западного Причерноморья. - К.Наукова думка, 1987 - 772 с.
31. Русанова И. Славянские древности VІ - VІІІ вв. - М.: Наукова думка, 1976. - 215 с.
32. Седов В.В. Происхождение и религия исория словян. - М.: Наука, 1979 - 185 с.
33. Серодонин С.М. Историческая шгеография. - 1916 - 215 с.
34. Стицин А.А. Торговые пути Киевской Руси - СПб., 150 с.
35. Славяне на Днесре и Дунае. - К.: Наукова думка, 197. - 250 с.
36. Третяков П.Н. о следам древних славянских племен. - Ленінград: 1982. - 180 с.
Наукові статті.
37. Баран В.Д. Проблеми походження слов'ян: нове у вивченні // Пам'ятки України, 1986. - №1. - с.12-14.
38. Гельмонд Словянская хроника // Советское словяноведение. - 1973 . - №8. - с.23-25.
39. Гавритухин И.О. Начало великого словянского расселения на Юг и Запад // Археологические студии. - 1994. - №5. - с.72-85.
40. Зубар В.М. Античний світ Північного Причорномор'я . - К.: Либідь, 199. - с.323.
41. Королюк В.Д. Перемещение словян в Подунавье и на Балканы // Советское славяноведение. - 1976. - №6. - с.53-64.
42. Орлай И. История о карпато-русах // Северный весник 1987. - №1. - с.158-172.
43. Новосельцев А.П., Пошуто В.Т. Внешняя политика Древне й Руси // Исория СССР. - 1967. - №3. - с.88-108.
44. Петрушевич А. Обор важнейших политических и церковних происшествий в Галцком княжесве // Галицький исторический зборник. - Львов. 1978. - №2. - с.188.
45. Бернякович К.В. Археологічні дослідження в Закарпатській області // Археологічні пам'ятки УРСР. - №4. с.179.
46. Русанова И. Где искать древних словян 1978. - №6. - с.29-31.

 
 

Цікаве

Загрузка...