WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Показники оцінки рівня реалізації національних інтересів - Реферат

Показники оцінки рівня реалізації національних інтересів - Реферат

прогнозування і соціально-економічного планування. Теорія безпеки має практичне значення, тільки якщо вона обмежено включає у свою структуру комплекс характеристик, що описують граничні стани об'єкта.
При визначенні кількісних параметрів граничних значень індикаторів реалізації національних інтересів важливо правильно вибрати індикатор для розрахунку. Головним національним пріоритетом країни в галузі економіки є підвищення добробуту народу. Цей індикатор і повинен стати вихідним при розрахунках граничного значення величини ВВП і ряду інших зв'язаних з ним показників.
Про соціальний стан населення свідчать три основні індикатори: частка населення з доходами нижче прожитковогомінімуму; співвідношення доходів 10 % найбільш і 10 % найменш забезпеченого населення; співвідношення середньодушового доходу і прожиткового мінімуму. Відповідно до світової практики небезпека соціальних конфліктів мінімальна, якщо частка населення, що живе нижче прожиткового мінімуму, складає 7-10 %, а розрив між доходами багатих і бідних не перевищує 10 разів.
Скажімо, аналітичні розрахунки граничного значення ВВП у поточних цінах 2002 р. з урахуванням індексів-дефляторів показали, що обсяг ВВП повинен бути майже вдвічі більшим, ніж за прогнозованим і реальним бюджетом 2003 р. Саме такий його обсяг дозволив би скоротити частку населення, що живе нижче прожиткового мінімуму, з 30-35 до 7 %, зменшити розрив у доходах між багатими і бідними з 14,7 до 8 разів і забезпечити середній доход у 3,5 раза вище прожиткового мінімуму.
У процесі розробки переліку граничних значень індикаторів реалізації національних інтересів деякими вченими ставилося питання про включення в нього спеціального індексу, що характеризує розвиток людського потенціалу. Це широко застосовуваний починаючи з 1990 р. структурами ООН індекс людського розвитку. Він визнаний сьогодні найбільш точним, узагальнюючим показником соціального прогресу, безпеки особистості і розвитку соціальної сфери.
Цей індекс являє собою синтетичний показник за визначений період, похідний від наступних параметрів: очікуваної тривалості життя (зокрема для чоловіків і жінок); питомої частки освічених серед дорослого населення; питомої частки початкової, середньої і вищої освіти у відповідній віковій групі; рівня добробуту, вимірюваного як ВВП на душу населення (у доларах, за паритетом купівельної спроможності). Однак в Україні поки що немає достатнього досвіду і напрацьованої статистичної бази для розрахунку кількісного параметра граничного значення за цим показником.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України практичні і прогнозні кількісні параметри багатьох названих індикаторів виявляються значно гіршими за встановлені граничні значенння системи реалізації національних інтересів.
Одна зі сфер застосування граничних значень таких індикаторів - проведення експертизи найважливіших нормативних актів і урядових рішень у галузі економіки з позиції реалізації національних інтересів. Для цього необхідно, щоб державні і регіональні органи державної влади при внесенні проектів нормативних актів і урядових рішень, що підлягають експертизі з позиції реалізації національних інтересів, надавали обґрунтування того, що в результаті прийняття даного проекту співвідношення показників соціально-економічного розвитку України з граничними значеннями індикаторів не зміняться на гірше. Експертизу з позиції реалізації національних інтересів повинні проходити найважливіші законопроекти з економічних питань, внесені на розгляд Верховної Ради України, а також постанови Кабінету Міністрів, на регіональному рівні - відповідні документи, прийняті виконавчими органами.
Що стосується рівня конкурентоспроможності держави як визначального чинника національних інтересів, то він відображає фактичний рівень її комплексного (економічного, соціального, політичного, духовного) розвитку у порівнянні з оптимальним рівнем. З методичної точки зору для окремих показників найкращими доцільно прийняти не максимальні, а оптимальні рівні (наприклад, для частки людей з вищою освітою тощо).
Як показує досвід країн з розвинутою ринковою економікою, напрямки державного регулювання реалізації національних інтересів включають регулювання ціноутворення, державний контроль за цінами і тарифами натуральних монополій, заходи впливу на формування цін на вітчизняну продукцію, нормування спеціального фонду державної компенсації, створюваного за рахунок бюджетних відрахувань і спеціального податку, який стягується з підприємства-монополіста.
На нашу думку, можна сформулювати систему показників, спроможну оцінити рівень забезпечення реалізації національних інтересів з точки зору конкурентоспроможності. Такі показники повинні характеризувати всі сторони ринкової ситуації: умови пропозиції товару, ціни, ефективність виробництва, ринкову конкурентоспроможність і фінансову безпеку підприємств.
Показники конкурентоспроможності об'єднуються в три групи: 1. Показники, що характеризують тип і структуру ринку, стан конкуренції, її види, поява нових конкурентів, склад конкурентного середовища. 2. Показники, що характеризують конкурентоспроможність продукції, товарів, послуг. 3. Показники, що характеризують конкурентоспроможність і ринкову фінансову стабільність підприємств, суб'єктів господарювання.
До показників першої групи варто віднести кількість і склад підприємств і інших господарюючих суб'єктів, які пропонують на ринку даний вид товару; обсяг продукції, товарів, пропонованих на ринку, у тому числі в розрахунку на одного суб'єкта; питома вага пропонованої підприємством продукції в загальному обсязі її продажів на ринку; кількість покупців даного виду товарів, розмір покупок на одного покупця; відстань між конкурентами-продавцями, між продавцем і покупцем.
До другої групи показників, що характеризують конкурентоспроможність товаровиробників, варто віднести: собівартість одиниці продукції; витрати праці на одиницю продукції; ціну, прибуток і рентабельність продажів.
Основними показниками, що характеризують конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів, є показники третьої групи, які дають оцінку ліквідності або здатності вчасно погашати свої зобов'язання і ринкової фінансової стабільності.
Сюди є доцільним включити показники:
1.Коефіцієнт

 
 

Цікаве

Загрузка...