WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економіка праці (шпаргалки) - Реферат

Економіка праці (шпаргалки) - Реферат

соц., політичні, екон. та ін. ф-ри. Залежно від співвідношення попиту й пропозиції розрізняють 3 типи кон'юнктури ринку праці:
а) трудодефіцитна - якщо попит > пропозицію, це було характерно для нашої країни в останні роки радянської влади;
б) трудонадлишкова - якщо пропозиція > попит, що характерно для сучасної української (і не лише української) ек-ки;
в) рівноважна - коли попит = пропозиції, що є теоретичним ідеалом, до якого треба прямувати, але якого неможливо досягти.
Пропозиція праці визначається чисельністю населення взагалі й чисельністю працездатного населення, середньою к-тю роб. годин за відповідний період, к-ним складом і структурою населення, рівнем його кваліфікації. Попит на роб. силу відображає потребу ек-ки в певній к-ті працівників на кожний даний момент. Загальний попит кількісно повинен дорівнювати чисельності зайнятих + наявні вакансії.
12. Сутність і форми прояву вітчизняного ринку праці.
13. Структура ринку праці.
Класифікація ринків праці відбувається за наст. критеріями:
1) просторова сфера:
- держ.,
- обласний,
- міський,
- районний,
- регіональний,
- сільський,
- ринки праці мегаполісів,
- міжнародний,
- міждерж. регіонів (європейський, латиноамерик., середньо аз., країн СНД);
2) часові параметри:
- перспективний,
- прогнозний,
- поточний;
3) ступінь еластичності:
- гнучкий,
- жорсткий;
4) ступінь інтегрованості;
5) ступінь стійкості й урегульованості;
6) сегментація за проф., кваліфікаційними й соц. групами:
- ринки здебільшого фіз. праці,
- ринки здебільшого розумової праці тощо;
7) за соц.-демографічними показниками.
14. Механізм і особливості функціонування ринку праці.
15. Якість робочої сили як первісна умова розвитку ринку праці.
Якість роб. сили - узагальнююча хар-ка розвитку роб. сили, що дозволяє забезпечити адекватну якість індивідуальної та колективної праці на основі використання нових та новітніх технологій, нац. форм організації вир-ва та виробничих процесів. Взаємопов'язаними компонентами якості роб. сили є:
1) проф. знання - визначаються рівнем розвитку людини, що базується на її розумових здібностях, досвіді, освіті, необхідних для виконання конкретного виробничого завдання. Сюди входять зокрема здібності думати й розмірковувати, знання про способи дії й можливості застосування необхідних для виконання роботи методів, процесів і засобів вир-ва або засобів праці, їх вірний вибір, досвід використання або ставлення до них, знання виробничих зв'язків та співвідношень;
2) вправність (уміння, навички) - визначаються фіз. даними людини, необхідними для виконання виробничого завдання. Вправність заснована на постановці в тренуванні, спритності, досвіді й умінні пристосуватися. Вона виявляється в швидкості, упевненості та точності рухів людини;
3) компетентність - рівень загальної та проф. підготовки, що дозволяє адекватно реагувати на вимоги конкретного робочого місця чи виконуваної роботи, які постійно змінюються. Компетентність людини залежить від її ставлення до своєї роботи, досвіду, старання та вміння поповнювати свої знання;
4) відповідальність - визначається добросовісністю, надійністю, ретельністю, що необхідні для виконання різних виробничих завдань без шкоди для людей і мат. збитків, а також світоглядом, достатнім для того, щоб не допустити виникнення перешкод та порушень у виробничому процесі та структурній організації. Форми відповідальності:
- за власну роботу;
- за роботу інших;
- за безпеку інших;
5) особистісні хар-ки - фіз. дані, розумові здібності, спец. схильності, інтереси та хар-р особи (адаптивність, мотивованість, проф. орієнтованість, проф. придатність та інноваційність).
16. Інфраструктура ринку праці.
Інфраструктура ринку праці - держ. установи, недерж. структури сприяння зайнятості, кадрові служби підпр-в і фірм, громадські організації й фонди тощо, які забезпечують найефективнішу взаємодію між попитом і пропозицією на ринку праці.
17. Сегментація ринку праці.
Сегментація ринку праці - поділ робочих місць і працівників за об'єднуючими ознаками на відносно стійкі й замкнуті сектори, що обмежують мобільність роб. сили своїми кордонами. Основними сегментами ринку є 2 його частини: первинний і вторинний ринок праці.
Первинний ринок праці - та його частина, що хар-ся стабільним рівнем зайнятості працівників; високим рівнем оплати праці; можливістю проф. зростання; використання прогресивних технологій і сис-м управління тощо.
Вторинний ринок праці - та його частина, якій властиві висока плинність кадрів і нестабільна зайнятість; низький рівень оплати праці; відсутність можливості проф. зростання й підвищення кваліфікації; наявність відсталої техніки, примітивні трудомісткі технології тощо.
Крім того, сегментація ринку праці передбачає його поділ на внутрішній і зовнішній.
Внутрішній ринок праці - сис-ма соц.-трудових відносин, обмежених рамками одного підпр-ва, усередині якого встановлення ціни роб. сили та її розміщення здійснюється за амін. правилами та процедурами. Даний ринок визначається наявністю й складом працівників на підпр-ві, їх рухом і причинами переміщення, рівнем зайнятості, ступенем використання обладнання, наявністю вільних місць.
Зовнішній ринок праці - сис-ма соц.-трудових відносин між працездатними та непрацездатними працівниками в масштабах країни, регіону, галузі. Він припускає первинний розподіл працівників за сферами прикладання праці та їх рух між підпр-вами. Зовнішній ринок праці в значній мірі реалізується через плинність кадрів, він забезпечує рух працівників з одних підпр-в на інші й породжує безробіття.
18. Ф-ції ринку праці.
Сис-ма відносин на ринку праці складається з 3-х основних компонентів: відносини між найманими працівниками та працедавцями; відносини між суб'єктами ринку праці та їх представниками (профспілки, асоціації працедавців, служби зайнятості); відносини між суб'єктами ринку праці й державою. Наявність і взаємодія всіх ел-тів ринку праці необхідні для його ф-ціонування. Ринок праці виконує ряд ф-цій:
- організовує зустріч працедавців і найманих працівників;
- забезпечує конкуренцію на ринку праці між працедавцями й між найманими працівниками;
- установлює рівноважні ставки з/п;
- сприяє вирішенню питань зайнятості населення;
- здійснює соц. підтримку безробітних.
Основна ф-ція ринку праці полягає в забезпеченні через сферу обігу перерозподілу роб. сили в нац. госп-ві між глузями та сферами вир-ва й забезпеченні роботою незайнятого населення.
19. Ринок праці України: аналіз, прогнози, перспективи.
Екон. зростання 2000-2005 рр. практично не позначилося на змінах у зайнятості населення: загальна чисельність зайнятих збільшилася на 573,2 тис. осіб (2,8%), тоді як ВВП за цей період зріс на 41,1% (у постійних цінах). Рівень зайнятості населення працездатного віку впродовж тривалого часу становить 65,5%. У міських поселеннях їх к-ть навіть скоротилася. Це зумовлено низькою ефективністю значної частини роб. місць і необхідністю їх заміни, низьким рівнем оплати праці й, відповідно, відсутністю попиту на такі роб .місця.
Найбільша чисельність зайнятих

 
 

Цікаве

Загрузка...