WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економіка праці (шпаргалки) - Реферат

Економіка праці (шпаргалки) - Реферат

внутрішня, що відображає зміну людьми місця проживання в межах однієї країни;
3) соц. рух - виявляється у зміні освітньої, проф., національної та ін. структур населення;
4) екон. рух - пов'язаний зі зміною трудової активності населення, що призводить до відповідного збільшення або зменшення рес-сів для праці.
6. Мета й основні причини створення МОП.
Структура МОП:
МОП створена в 1919 р. за задумом пром. розвинутих країн для вирішення їх загальних проблем.
Стратегічні цілі ф-ціонування МОП:
1) просування й запровадження в дію основних прав і принципів у сфері соц.-трудових відносин;
2) створення значних можливостей для соц. незахищених верств населення з урахуванням ґендерних особливостей з метою досягнення ефективної зайнятості;
3) розширення диверсифікації сис-ми соц. захисту;
4) зміцнення трипартизму й соц. діалогу.
Основні завдання МОП:
1) розробка міжн. політики й програм, спрямованих на вирішення соц.-трудових проблем;
2) створення й прийняття міжн. трудових норм;
3) допомога країнам-учасницям у вирішенні соц.-трудових проблем;
4) розробка програм щодо поліпшення техніки безпеки;
5) боротьба з бідністю, за покращення життєвого рівня працюючих;
6) розвиток соц. забезпечення.
Пріоритети в роботі МОП:
1) підтримка процесу демократизації;
2) продовження боротьби з бідністю;
3) захист трудових і громадянських прав працівників.
Проблеми діяльності МОП:
а) практичне втілення роботи МОП;
б) створення планів роботи та їх реалізація;
в) структура організації та її основні органи;
г) диспропорції в рівні соц.-екон. розвитку держав.
7. Трудовий потенціал сусп-ва. Проблеми реалізації трудової активності населення.
Трудовий потенціал - інтегральна оцінка к-них і якісних хар-к екон. активного населення.
На рівні сусп-ва труд. потенціал характеризується такими показниками, як здоров'я, рівень освіти, організованість, творчій потенціал та активність, моральність тощо.
Здоров'я населення країни характеризується середньою тривалістю життя, часткою інвалідів, смертністю за різними віковими групами залежно від різних причин, розміром і часткою витрат на охорону здоров'я тощо.
Моральність сусп-ва визначається його релігійністю, ставленням до соц. напруги, злочинності тощо.
Творчий потенціал і активність проявляються темпами науково-технічного прогресу в країні, доходами від авторських прав, к-тю патентів міжн. премій тощо.
Організованість оцінюється якістю й стабільністю з-нодавства, обов'язковістю дотримання з-нів і угод, стабільністю політичної ситуації, якістю доріг і громадського транспорту тощо.
Рівень освіти характеризується середньою к-тю років навчання в розрахунку на одну людину, часткою витрат на освіту в держ. бюджеті, доступністю різних рівнів освіти тощо.
Сучасний стан трудового потенціалу варто характеризувати як критичний. Наразі поглиблюються негативні тенденції, що проявляються зокрема у звуженні демографічної бази відтворення трудового потенціалу через зниження народжуваності, збільшення смертності, скорочення тривалості життя, погіршення статево-вікової структури й розширення масштабів його депопуляції.
Крім того, демографічна криза загострюється кризою міграційних процесів, що проявляється у збільшенні к-ті вимушених мігрантів і біженців у загальній к-ті мігрантів.
За оцінками українських демографів, основні тенденції несприятливої демографічної ситуації збережуться до 2010 р.
Кризове становище ек-ки обмежує можливості переходу країни до якісного екон. зростання й до реалізації інноваційної моделі екон. розвитку.
Щодо вартості робочої сили, то варто відмітити, що співставлення з міжн. показниками вартості роб. сили на 1 годину підтверджує її знецінення в Україні. Так у нашій країні вартість роб. сили складає 45 ?/год., у Німеччині - 25$/год., у Японії - 16,5$/год., у США - 15,5$/год., у В.Британії - 13, у Франції - 15,5, у П.Кореї - 7,5, у Мексиці - 3$/год.
8. Особливості ф-ціонування ринку праці в сучаних умовах.
Ринок праці - сфера ринкових відносин, де формуються попит і пропозиція на працю, забезпечується розподіл праці й визначаються ціни на різноманітні види трудової діяльності.
Формування ринку праці в Україні здійснюється сьогодні в умовах кризового стану ек-ки, неефективної її структури, значної залежності від кооперованих зв'язків, у першу чергу від забезпечення енергоносіями. Усе це негативно впливає на сучасний ринок праці України, якому властиві такі ознаки:
- перевищення пропозиції робочої сили над попитом;
- низька ціна роб. сили, що не відповідає її вартості;
- низький рівень зайнятості у сфері сусп. вир-ва, зростання прихованого безробіття;
- існування значних регіональних диспропорцій між наявністю й потребою в роб. сили;
- низька проф. й особливо територіальна мобільність труд. рес-сів;
- еміграція висококваліфікованої роб. сили.
9. Ринок праці й трудові відносини. Регулювання трудових відносин на основі сис-ми колективних договорів.
Ринок праці - 1) сис-ма сусп. відносин, пов'язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею й продажем; 2) екон. простір - сфера працевлаштування, де взаємодіють продавець і покупець специфічного товару - праці; 3) механізм, що забезпечує узгодження цін та умов праці між роботодавцем і найманими працівниками.
Колективний договір - будь-яка письмова угода про умови праці та найму, що укладається з одного боку підприємцем, групою підприємців або однією чи декількома організаціями підприємців і з іншого боку однією або декількома представницькими організаціями трудящих.
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соц.-екон. відносин, зокрема це можуть бути зміни в організації вир-ва й праці, забезпечення продуктивної зайнятості, нормування й оплати праці, установлення форм і норм оплати праці, враховуючи доплати, надбавки, премії; також установлення гарантій, компенсацій, пільг; участь трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні прибутку підпр-ва, режим роботи, тривалість роб. часу й відпочинку, забезпечення житлово-побутового, медичного обслуговування, а також гарантій діяльності профспілок.
Укладанню колективного договору передують колективні переговори, які можуть розпочатися за пропозицією будь-якої з двох сторін не пізніше, ніж 3 місяці до закінчення терміну дії попереднього колективного договору.
10. Мобільність на ринку праці.
11. Попит і пропозиція на ринку праці.
Ринок праці - соц.-екон. категорія, що включає в себе історично сформований специфічний сусп. механізм, щореалізує певний комплекс соц.-трудових відносин, сприяє встановленню й дотриманню балансу інтересів між працівниками, підприємцями й державою. Таким механізмом є модель попиту й пропозиції робочої сили.
Співвідношення попиту й пропозиції становлять кон'юнктуру ринку праці. Вона залежить від багатьох чинників, серед яких основними є загальний стан ек-ки; галузева структура народного госп-ва; рівень науково-технічного розвитку країни; рівень життя населення; стан соц. і виробничої інфраструктури. Крім цього, на кон'юнктуру впливають демографічні, етнічні,

 
 

Цікаве

Загрузка...