WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Міжнародна міграція робочої сили - Курсова робота

Міжнародна міграція робочої сили - Курсова робота

роботодавця за отриманою професієк з метою підвищення свого професійного чи кваліфікаційного рівня) - див таблицю.
Основна частина українських трудових емігрантів влаштовується з, кордоном на робочі місця, які не потребують спеціальної підготовки та про фесійного навчання, незважаючи на те, що це люди з достатньо високин рівнем освіти: до 50 % - мають вищу освіту, а понад 30 % - професійно-технічну підготовку.
Еміграція для багатьох людей та їхніх сімей є способом виживання, оскільки вони не можуть знайти роботу у своєму регіоні чи в межах країни не тільки за фахом, але й будь-яку. Має значення і той факт, що навіть на найбільш низькокваліфікованих і непрестижних роботах за кордоном трудові мігранти отримують у кілька разів вищу зарплату, ніж вони могли б заробити вдома. У Чехії, наприклад, протягом року працюють близько 0,5 млн громадян України, які зайняті головним чином у будівництві, легкій промисловості, сільському та домашньому господарстві. Потреба в робочій силі з України тут зумовлена ще й тим, що дуже значним є відплив чеських громадян на роботу до Німеччини.
Економічні та професійні мотиви еміграції полягають у незадоволенні спеціалістів не тільки матеріальним становищем, а й своїм статусом у суспільстві, низьким соціальним престижем, тим, що наша слабка матеріально-технічна та інформаційна база не дає змоги реалізувати їхні творчі можливості.
Як і раніше, у складі емігрантів домінують чоловіки. У 2002 р. серед українських громадян, які тимчасово працювали за кордоном, чоловіки становили 88 %. а жінки - 12 %1.
Що стосується вікової характеристики, то найвищий рівень міграційної активності зафіксований серед осіб 28-40 років. У 2002 р. їх частка в загалькін чисельності емігрантів дорівнювала 47,5 %. Якщо до них додати осіб від 18 до 28 років, то виявиться, що понад 70% українців, працюючих за кордоном, - молодші за 40 років. Отже, вітчизняний ринок праці постійно втрачає найактивнішу й найконкурентоспроможнішу частину трудового потенціалу країни.
ВИСНОВКИ
Світовий (міжнародний) ринок праці - це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Ці відносини склалися у зв'язку з нерівномірністю розміщення робочої сили по країнах світу та відмінностями в її відтворенні на національному рівні. В умовах глобалізації виробництва, зростання взаємозалежності в сучасному світі національні ринки праці дедалі більше втрачають свою замкненість та відокремленість. Між ними виникають транснаціональні потоки робочої сили, котрі набирають постійного, систематичного характеру. Таким чином, поряд з міжнародним ринком товарів, послуг і капіталів значних масштабів набуває тепер і міжнародний ринок робочої сили, який являє собою не просто суму національних ринків, а систему, що базується на їхніх взаємозв'язках та взаємодоповненнях.
Міжнародні міграційні процеси потребують регулювання з боку держав, що беруть участь в обміні трудовими ресурсами. Контролю і регулюванню підлягають соціальний, віковий та професійний склад мігрантів, рівень в'їзду та виїзду іноземних трудящих. Функції міждержавного та внутрішньодержавного розподілу робочої сили, регулювання обсягу та структури міграційних потоків дедалі більшою мірою виконують міністерства праці, внутрішніх та закордонних справ, а також спеціально створені державні та мщдержавні органи. Згідно з прийнятою в міжнародних відносинах практикою країни, які обмінюються робочою силою, визнають пріоритет норм міжнародного права над національним законодавством.
Вихід у 90-ті роки на міжнародну арену України як самостійного суб'єкта міжнародних відносин природно актуалізував питання її оптимального залучення до процесу міжнародної міграції - складової загальноінтеграційного процесу. Це не зовсім нове для України явище, оскільки українці здавна були одним з наймобільніших народів Європи, що розселялися - коли добровільно, коли примусово - як у межах свого континенту, так і поза ним, але нинішня ситуація в цій сфері має свої характерні особливості й складнощі, породжені сукупністю як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.
Зі здобуттям Україною незалежності, демократизацією суспільного жиг-тя було усунуто характерні для тоталітарного суспільства обмеження щодо реалізації права людини на вільне пересування і вибір місця проживання. Зростання відкритості українського суспільства неминуче приводить до дедалі ширшої інтеграції країни в процеси міжнародної міграції.
Сучасна еміграція з України - це п'ята у вітчизняній історії хвиля масо-вого виїзду різних категорій населення в пошуках засобів існування за кордон на постійне чи тимчасове проживання. У 80-ті роки, крім етнічних емігрантів, за межі України виїжджали переважно представники творчої інтелігенції - вчені, музиканти, артисти, художники. На початку 90-х років обсяги еміграції зростали за рахунок високоосвічених та кваліфікованих фахівців зі знанням іноземних мов та комп'ютерної техніки. Паралельно з цим розширилась і географія виїзду: якщо раніше це були 2-3 найрозвинутіші країни, то тепер наші співвітчизники працюють по всьому світові.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. - М., 1999.
2. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. - 2-ге вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2003.
3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - Київ: Знання - Прес, 2000.
4. Кудров В.М. Мировая экономика. - Москва: БЕК, 2000.
5. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Г.М. Міжнародний маркетинг. - К.: КНТЕУ, 2000.
6. Майкл Бурда, Чарльз Виплош. Макроекономіка (Європейський контекст) (переклад з англійської). - К.: Основи, 2000.
7. Международные экономические отношения / Под ред. В. Е.Рыбалкина. - М., 1998.
8. Международные экономические отношения / Под ред. Е. Ф. Жукова и др.. - Москва, Изд."Юнити-Дана" 2000.
9. Мировая экономика / Под ред. И.П. Николаевой, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мировая экономика / Под ред. Л. Тарасовича. - СПб: Питер, 2001.
11. Мировая экономика, экономика зарубежных стран / Под ред. проф. В. П. Колесова и проф. М. Н. Осьмовои. - Москва: Флинта, 2000.
12. Міжнародні економічні відносини / Під ред. А. С. Філіпенко та інші. - Київ: Либідь, 1994.
13. Пузакова Е. П. Международные экономические отношения. - Ростов-на-Дону: Изд. центр "МарТ", 2000.
14. Ромсінюк М. Міграція населення України: національні пріорітети та регіональна диференціація механізму реглювання // Економіка України. - 1999. - №9. - С. 39.
15. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. - К.: Либідь, 1999.
16. Світова економіка / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2003.
17. Соколенке С.И. Современные мировые рынки и Украина. - К.: Демос, 1995.
18. Україна і світове господарство / За ред. С. В. Головко. - К.: Либідь, 2002.
19. Экономическая теория / Под ред. В. Д. Камаева. - М., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...