WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Форми державного управління економікою - Реферат

Форми державного управління економікою - Реферат

категорією.
Оскільки процес - це послідовна зміна явищ, то він має циклічний, відносно замкнений характер і складається з ряду елементів, які ще називають функціями, стадіями, етапами тощо
[21, с.233; 22, с.206-207]. При цьому визначення ключових понять наведено неповно.
Необхідно зауважити, що державне управління та процес державного управління - єдине ціле. Ігнорування цього факту (нема управління без процесу управління; процес поза управлінням - явище безпредметне) призводить до безпідставного теоретизування.
Під процесом державного управління пропонується розуміти сукупність послідовних дій суб'єктауправлінських відносин щодо практичної реалізації цілеспрямованого упорядкованого впливу на об'єкт управління, а також відповідний зворотний зв'язок між об'єктом та суб'єктом. Процес управління являє собою форму реалізації керуючого впливу, який має прямий та зворотний характер. Процес державного управління побудований у вигляді певних послідовних стадій і має циклічний характер. Циклічність означає певну послідовність та зміну стадій. Звідси - доцільним є розгляд понять "стадія", "цикл".
Стадія визначається як певна ступінь, період, етап у розвитку чогось. Вона має якісні особливості [20, с.1259]. Звідси - стадію управління можливо визначити як певну ступінь, період, етап розвитку управління.
Цикл являє собою сукупність явищ, процесів. Він складає кругообіг протягом певного періоду часу [20, с.1467]. Цикл управління - сукупність явищ, процесів управління.
Можливо виділити такі стадії процесу державного управління:
а) підготовка до прийняття управлінського рішення;
б) прийняття управлінського рішення;
в) виконання управлінського рішення;
г) контроль виконання управлінського рішення;
д) корегування у випадку незадовільного виконання управлінського рішення.
Циклічність державного управління постає у тому, що після отримання звітної інформації щодо виконання управлінського рішення стадії процесу управління повторюються. Процес управління має два аспекти: організаційний та функціональний. Організаційний аспект складається із стадій процесу управління. Функції процесу управління виражають функціональний аспект.
Процес державного управління здійснюється з метою досягнення запланованих результатів шляхом прийняття управлінських рішень.
Управлінське рішення має низку наукових визначень. Спільним для усіх визначень є те, що рішення має владний, обов'язковий характер. Тобто воно зобов'язує, забороняє, управомочує, адже воно є актом органу управління або керівника
[23, с.33; 24, с.88; 21, с.236; 22, с.208]. Крім того, рішення - обов'язкове до виконання встановлення суспільно необхідної дії або поведінки, завжди спрямоване на майбутнє, на досягнення певних цілей [25, с.7-8]. Філософія, зі свого боку, визначає рішення як процес та результат вибору цілі та способу дій
[26, с.583].
Багатоманітність визначень поняття "управлінського рішення" зумовлює необхідність виділення його ознак:
- має виконавчий, вольовий характер;
- є формою виразу цілеспрямованого керуючого впливу суб'єкту державного управління на його об'єкт;
- управлінське рішення має обов'язковий або рекомендуючий для об'єкта управління характер;
- управлінське рішення - це дія, за допомогою якої вирішується проблема управління;
- носить усвідомлений характер;
- управлінське рішення приймається з врахуванням існуючого зворотного зв'язку.
Відповідно до цих ознак, управлінське рішення можливо визначити як акт суб'єкта управління. Воно має усвідомлено-вольовий характер, приймається з врахуванням існуючого зворотного зв'язку і спрямоване на практичне здійснення цілеспрямованого упорядковуючого впливу на об'єкт державного управління.
У визначенні управлінського рішення прийнятого за умов тоталітарного державного режиму, основний наголос робився саме на вольовому характері. Відсутніми були усвідомлений характер та врахування зворотного зв'язку.
Існує багато критеріїв класифікації управлінських рішень. Їх детальний аналіз наведений Ю.М.Козловим, Є.С.Фроловим. З нашої точки зору, найбільш оптимальною є класифікація за суб'єктно-об'єктною ознакою. Інші критерії - час дії, ступінь категоричності, цільове призначення, зміст, форма - залежать від характеру впливу суб'єкту на об'єкти і постають вторинними.
За суб'єктною ознакою у державному управлінні можливо виділити рішення, які приймаються органами державної влади та управління, державною або громадською організацією, окремою посадовою особою. Якщо критерієм виступає об'єкт управління, то виділяють управлінські рішення, прийняті щодо держави, суспільства в цілому, окремої громади, особистості, певної сфери суспільних відносин: економічних, політичних, соціальних.
Окремим питанням у дослідженні процесуальної форми державного управління є вироблення управлінських рішень. Існують певні стадії процесу вироблення рішення: ініціювання рішення, розробка проекту рішення, обговорення й узгодження з метою вдосконалення змісту й форми, у випадку необхідності - експертиза прийняття рішення. Управлінське рішення повинно відповідати певним вимогам: бути правовим; компетентним, що означає професійність суб'єкту управління, базуватись на об'єктивній інформації, бути обгрунтованим; рішення повинно бути дієвим; пов'язаним із розвитком суспільних відносин. Реалізація управлінського рішення - це основна стадія процесу управління тому, що через рішення здійснюється цілеспрямований вплив на об'єкт управління.
Виконання управлінського рішення передбачає два основні етапи, що відповідає наявності двох учасників розробки, прийняття та реалізації рішення - суб'єкту й об'єкту управління: організацію і реалізацію виконання. Організація виконання містить у собі дотримання вимог щодо рішення, а також виконання суто організаційних завдань: визначення виконавців, розподіл обов'язків між ними, визначення обсягу відповідальності, забезпечення необхідними ресурсами, координація дії виконавців та ін. Реалізація - процес забезпечення дотримання об'єктом вимог умов управління управлінського рішення. Реалізація передбачає реальне виконання, невиконання або неналежне виконання рішення. Реальне виконання відбувається у випадку створення сприятливих умов в процесі організації. Якщо умови створені недостатньо, або не створені, то

 
 

Цікаве

Загрузка...