WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Завдання соціальнох політики в Україні - Реферат

Завдання соціальнох політики в Україні - Реферат


Реферат
на тему:
Завдання соціальної політики в Україні
Кінець XX сторіччя відзначився низкою якісно нових чинників розвитку суспільно-економічних систем. Відбувається відхід від односпрямованої, орієнтованої на технологічно-економічну ефективність, до багатоцільової соціально-гуманістичної моделі. Науково-технiчний прогрес, змiна мiсця людини у виробництвi й зростання частки розумової працi, яка потребує пiдвищення освiтнього рiвня та росту iндивiдуальної свободи, зростання загальної ефективностi суспiльного виробництва й певне послаблення безпосередньої залежностi людства вiд природних умов привели в останнi десятирiччя до пiдвищення ролi позаекономiчних чинникiв суспiльно-економiчного прогресу. Серед них - соціальні, політико-правові, морально-психологічні, культурно-етичні, природно-демографічні чинники. Наростання суперечностей між суспільством і індивідом об'єктивно зумовило зростання гуманістичної спрямованості суспільних систем.
Нова якість соціальної політики на сучасному етапі
За своєю суттю ринковий принцип суперництва економiчних суб'єктiв має чiткий асоцiальний змiст, оскiльки не передбачає пiдтримки тих, хто з певних причин виявився нездатним до участi у ринковому змаганнi. Існує ряд питань, якi ринок не може вирiшувати в принципi, оскiльки реагує лише на потреби, що можуть бути виявленi через попит, тимчасом як багато чинникiв ним не вимiрюються, оскільки вимагають спрямування ресурсiв за позаекономiчними потребами: пiдтримка культури, освiти, екології, наукових дослiджень тощо. Водночас необхiдною умовою стабiльностi господарської системи є вiдсутнiсть соцiальної напруги, i, зрештою, виявляється, що система соцiальних гарантiй, економiчно чужа ринковiй економiцi, є об'єктивно їй необхiдною. Агентом, який здатен вiдбивати загальнонародний iнтерес, враховуючи й позаекономічні потреби, є держава. Соцiальна полiтика є також складовою процесу вiдтворення робочої сили, iстотно впливає на її вартiсть та якiсть.
Соцiальна iнфраструктура, яка включає органи пiдтримки i розвитку культури, освiти, виховання, систему охорони здоров'я i фiзичної культури, пенсiї i рiзного роду соцiальнi виплати, полiтику зайнятості, сьогоднi розглядається як обов'язкова умова повноцiнного iснування i розвитку суспiльно-економiчної системи. З 60-х рокiв соцiальнi видатки розглядаються не як непродуктивнi витрати, а як iнвестицiї у сьогоднiшню та майбутню стабiльнiсть.
Одночасно на порядок денний висувається проблема пошуку балансу мiж розвитком економiчної i соцiальної сфер. Сучасна економiчна наука виводить розвиненiсть соцiальної сфери з досягнутого рiвня розвитку продуктивних сил, який має бути достатнiм для того, аби пiсля вiдповiдної винагороди активним економiчним суб'єктам залишалась частина продукту, якої вистачить для пiдтримання пристойного рiвня життя пасивної частини населення. Iншим обмеженням соцiальної полiтики держави є спiввiдношення соцiальних виплат з доходами працюючих суб'єктiв, яке не повинне пригнiчувати економiчнi стимули до працi. Рівень оптимального спiввiдношення залежить вiд дiючої суспiльно-економiчної моделi.
Прикладом може бути нiмецька модель "соцiального ринкового господарства". Ця концепцiя була вперше сформульована у 1948 році А. Мюллером-Армаком i впроваджувалася в життя під керівництвом Людвіга Ерхарда. Основнi елементи економiчної полiтики держави А. Мюллер-Армак вбачав у створеннi на пiдприємствi соцiального порядку, який оцiнює робiтника не лише з економiчної точки зору; у здiйсненнi конкурентної органiзацiї економiки, полiтицi зайнятостi та наданнi робiтниковi економiчної безпеки у рамках можливого, вирiвнюваннi доходiв економiчними засобами, соцiальному житловому будiвництвi, пiдтримцi рiвних шансiв пiдприємництва, малих i середнiх пiдприємств, пiдтримцi кооперативної взаємодопомоги, введеннi соцiального страхування, забезпеченнi мiнiмуму оплати працi тощо. Створення на підприємстві та в державі в цілому такого соціального порядку сприяло позитивній мотивації як робітників, так і підприємців.
В процесі розвитку успіх концепції соціального ринкового господарства завдав значного впливу на модель функціонування навіть найбільш ліберальних економічних систем. Сьогодні у світі широко визнано, що сучасна модель економічного зростання характеризується, поряд з іншим, такими специфічними рисами, як:
- рівна важливість ролі усіх видів активів як складових національного багатства: фізичного, фінансового, природного та людського капіталу. Усі ці складові впливають на загальну продуктивність факторів виробництва. Відповідно, усі зазначені види капіталу потребують інвестицій;
- акцент на розподільчих аспектах зростання та рівному розподілі можливостей, рівний розподіл можливостей доступу до освіти, охорони здоров'я, культурних заходів тощо;
- акцент на інститути, які забезпечують ефективне управління, запобігання захопленню інститутів корпоративними інтересами еліт.
З огляду на зазначене вище, складовими соціально орієнтованого сценарію соціально-економічного розвитку України мають стати:
- стимулювання соціально-економічної активності населення та адаптація його до ринку;
- забезпечення державних соціальних гарантій для економічно несамостійних груп;
- забезпечення рівного доступу населення до соціальних благ;
- забезпечення ефективності соціальних видатків бюджету;
- збільшення ролі регіонів у реалізації соціальних програм;
- увага до підростаючого покоління та здоров'я нації.
Соціальне забезпечення та соціальна політика
З метою проведення сучасного аналізу проблем ефективності діяльності держави у соціальній сфері слід, на нашу думку, провести розмежування між поняттями "соціальне забезпечення" та "соціальна політика". Саме змішування цих понять і є досі однією з ключових суперечностей трансформаційного процесу в Україні.
Під соціальним забезпеченням слід розуміти безпосередню систему заходів з матеріального забезпечення громадян у відповідності з зобов'язаннями, покладеними на державу у цій сфері згідно з чинним законодавством.
Під соціальною політикою слід, на нашу думку, розуміти комплекс дій держави у різних сферах, які підпорядковані досягненню поставлених суспільством довгострокових соціальних орієнтирів. Відповідно, визначена таким чином соціальна політика дозволяє піднятися над суто інструментальним рівнем та розглянути її як політику більш високого порядку, ніж, наприклад, бюджетна, валютна, грошова, кредитна та ін., а також враховувати вторинний соціальний ефект заходів, які вживаються в рамках різних напрямів державної політики. Зокрема, "розширене" трактування дозволяє врахувати ефект технологічних змін, а також глобалізації економічних відносин на соціальну політику національної держави. В такому разі вдається також відійти від державного детермінізму в соціальній політиці та включити до розгляду заходи соціального спрямування, які здійснюються підприємствами, корпоративними та громадськимиоб'єднаннями тощо.
Основна мета соціальної політики полягає в об'єднанні суспільства навколо ідеї соціального прогресу шляхом створення відповідних соціальних зв'язків. В рамках таких зв'язків споживання бідних верств населення повинне не лише не обмежувати заощадження багатих, але й відігравати мультиплікуючу роль, стимулюючи економічну динаміку. Очевидно, що цей мультиплікуючий ефект є можливим лише в разі збереження єдності витрат та заощаджень населення - з одного боку, та інвестицій підприємств і фінансово-банківської системи, включаючи фонди соціального страхування, - з іншого. Забезпечення цієї єдності й є, кінцевим чином, визначальним критерієм ефективності соціальної політики.
Соціальна політика не є відокремленим напрямом. Соціальна стабільність та поліпшення соціально-демографічних показників критично важливі для поступу економічних трансформацій, результативності економічних реформ, реалізації політики економічного зростання та структурної перебудови економіки. Будучи за своєю природою досить вiддаленою вiд власне економiчної сфери, соціальна політика виступає в сучаснiй

 
 

Цікаве

Загрузка...