WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

вартості створеної продукції. При цьому основні фонди сільського господарства оцінюють за початковою, залишковою, і відновною вартістю.
Початкова, або балансова, вартість складається з фактичних витрат на придбання й доставку машин і обладнання в господарство, будівництво виробничих приміщень і споруд та монтаж устаткування, вирощування багаторічних насаджень та основного стада продуктивної і робочої худоби або на їх купівлю.
Залишкова вартість основних фондів визначається як різниця між їх балансовою (початковою) вартістю і сумою зносу. Характеризує фактичну вартість основних фондів, які використовуються з урахуванням їх фізичного зносу за певний період.
Відновна вартість основних фондів встановлюється після їх переоцінки відповідно до нових виробничих умов поточного періоду, відображає вартість їх відтворення на час переоцінки. Зміни у вартості нових засобів виробництва, що відбуваються під впливом науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці в промисловості, зумовлюють потребу періодичної переоцінки діючих основних фондів.
В умовах кризового стану економіки країни і розвитку інфляційних процесів витрати промисловості на відтворення основних фондів сільськогосподарського призначення стрімко зростають. Тому сьогодні внаслідок дооцінки основних засобів виробництва сільськогосподарських підприємств вартість їх значно зросла.
Розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства характеризується постійним збільшенням вартості його основних фондів.
Якісний стан основних виробничих фондів сільського господарства характеризується їх структурою, тобто співвідношенням окремих видів фондів у їх загальній вартості.
Структура основних виробничих сільськогосподарських фондів
у колективному господарстві ТОВ "Високе".
Таблиця 1.
Вид основних фондів Колективне господарство
(%) (грн.)
1990р. 2000р. 2003р. 1990р. 2000р. 2003р.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Будівлі, споруди і передавальне устаткування 59,9 67,1 64,8 2849 3822 4405
Силові машини і обладнання 13,1 8,9 16,2 623 507 1098
Робочі машини і устаткування 7,1 5,8 3,2 340 328 216
Транспортні засоби 1,9 2,7 3,2 89 151 214
Робоча худоба 0,2 0,1 0,1 8 6 5
Продуктивна худоба 16,7 15,0 11,5 794 856 783
Багаторічні насадження 0,9 0,1 0,1 47 5 5
Інші 0,2 0,3 0,9 10 17 60
Всього 100 100 100 4760 5692 6786
Структура основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення визначається структурою виробництва і співвідношенням основних галузей, темпами будівництва великих тваринницьких комплексів з виробництва свинини, яловичини, м'яса птиці та яєць, а також зональними особливостями. На початок 2004 року у структурі фондів колгоспу ТОВ "Високе" переважали такі їх види як будівлі, споруди і передавальне устаткування (64,8 %), силові, робочі машини та обладнання (19,4 %), транспортні засоби (3,2 %), продуктивна худоба (11,5%) (табл.1).
За період з 1990 по 2003 рік частка вартості будівель, споруд і передавального устаткування збільшилась. Також значно зросла частка вартості машин і обладнання та транспортних засобів, а робочих машин і устаткування - зменшилась. Частка вартості багаторічних насаджень, продуктивної і робочої худоби за цей час також зменшилась.
2. Рівень забезпеченості господарства виробничими фондами й економічна ефективність їх використання.
2.1. Природноекономічні умови розвитку сільськогоспо-дарського виробництва.
Інтенсифікація сільського господарства та її основні фактори сприяють збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції, проте нерідко негативно діють на агросистему, навколишнє природне середовище і здоров'я населення. Усунути негативний вплив на природні ресурси сільського господарства можна переведенням його на екологобезпечний напрям розвитку з використанням природозберігаючих техніки, технології і організації виробничих процесів.
В умовах подальшої інтенсифікації сільського господарства необхідно впроваджувати екологічно чисте виробництво сільськогосподарської продукції, суть якого полягає в забезпеченні відтворення природних ресурсів (ґрунту, води тощо) у стан, даний природою або такий, що не перевищує гранично допустимих рівнів забруднення. Можна виділити такі основні напрями екологізації сільськогосподарського виробництва країни:
- зменшення порушення структури і ущільненості ґрунту,
- забезпечення відновлення його водного і повітряного режимів,
- скорочення втрат гумусу і поживних речовин у ґрунті,
- зменшення хімічного навантаження на біоценоз за рахунок внесення оптимальних доз мінеральних і максимального використання органічних добрив;
- науково обґрунтоване застосування меліорації земель, особливо зрошення і осушення;
- впровадження екологобезпечних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва.
Використання в рослинництві енергонасиченої техніки і відповідного набору сільськогосподарських машин дає змогу значно підвищити продуктивність праці. Проте внаслідок їх великої маси і багаторазових проходів по полю в процесі виконання сільськогосподарських робіт грунт сильно ущільнюється і руйнується його структура. Деградація ґрунту спричинює зниження врожайності пшениці до 40%, кукурудзи - до 33, картоплі - до 27%. Внаслідок цього близько 40% мінеральних добрив і 18% пального витрачається непродуктивно, підвищується собівартість сільськогосподарської продукції.
Найважливішою умовою екологізації виробництва сільськогосподарської продукції є забезпечення позитивного і бездефіцитного балансу гумусу. За даними Інституту ґрунтознавства і агрохімії УААН, запаси гумусу в ґрунтах України за минулі 100 років зменшились в середньому на 25-30%, а за останні 20 років - на 10-15%. З підвищенням рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва втрати гумусу зростають, і сьогодні щорічні його втрати становлять у середньому близько 1т на гектар, або понад 30 млн. т. з усієї площі орних земель.
Основою відтворення гумусу в ґрунті є використання органічних добрив належної якості і у відповідній кількості. У процесі гуміфікації з 1т органічних добрив у Поліссі утворюється 42кг гумусу, в Лісостепу - 54, і Степу - 56кг. Це свідчить, що впровадження інтенсивних природозберігаючих технологій вимагає значних додаткових витрат для відновлення родючості ґрунту і є основою раціонального природокористування, що зумовлює підвищення продуктивності земельних угідь.
При впровадженні інтенсивних технологій першочерговим завданням є розв'язання екологічних проблем хімізації сільськогосподарського виробництва, що значною мірою залежить від удосконалення виробничо-економічних зв'язків між окремими галузями агропромислового комплексу. Передумовою і основою екологізації використання хімічних засобів у сільському господарстві є врахування біологічних особливостей живихорганізмів і граничних можливостей їх життєдіяльності.
Раціональне природокористування, охорона навколишнього природного

 
 

Цікаве

Загрузка...