WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Державні централізовані капітальні вкладення переважно спрямовуватимуться на створення об'єктів виробничої та соціальної інфраструктур, нових наукомістких виробництв, а також на потреби реконструкції та технічного переозброєння агропромислових підприємств.
Інвестиції в сільське господарство потрібно якомога ефективніше використовувати, всебічно обґрунтовуючи напрями використання, структуру і розміри капітальних вкладень.
Економічна ефективність капітальних вкладень характеризується такими показниками:
- коефіцієнтом абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень;
- терміном окупності;
- розміром приведених витрат.
Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну ефективність капіталовкладень.
Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень у народному господарстві в цілому і окремих його галузях визначається з відношення приросту національного доходу, чистої продукції (валового доходу) до обсягу інвестицій, що зумовили цей приріст.
Для оцінки економічної ефективності здійснюваних інвестицій обчислений коефіцієнт абсолютної ефективності капіталовкладень порівнюють з нормативним, що визначає мінімальний рівень приросту прибутку з розрахунку на 1 грн. вкладень. Економічно доцільними вважаються інвестиції, фактичний коефіцієнт абсолютної ефективності яких перевищує нормативний. Для оцінки ефективності капіталовкладень у народне господарство нормативний коефіцієнт встановлено в середньому 0,14, а в сільське господарство - 0,07.
Рівень абсолютної ефективності капітальних вкладень характеризує також термін їх окупності (Т). Цей показник обернений до коефіцієнта ефективності інвестицій. Його визначають з відношення обсягу здійснюваних капіталовкладень до середньорічного приросту маси прибутку:
Т= К

Сільськогосподарським підприємствам надається довгостроковий кредит на будівництво, реконструкцію і технічне переозброєння виробничих об'єктів на термін окупності до 20 років, на придбання сільськогосподарської техніки, транспортних засобів - на термін до 7 років. Коефіцієнти абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень при цьому становлять відповідно 0,05 і 0,14.
Порівняльну економічну ефективність капітальних вкладень визначають при виборі найкращого варіанта використання капітальних вкладень із застосуванням показника приведених витрат, який характеризує не лише величину капіталовкладень, а й розмір наступних виробничих витрат.
Приведені витрати - це сума річних виробничих витрат (собівартості) і капітальних вкладень, приведених до річної розмірності відповідно до нормативного коефіцієнта ефективності. По кожному варіанту капіталовкладень обчислюють приведені витрати, мінімум яких свідчить про найвищий рівень їх ефективності. Їх річну суму розраховують за формулою:
Сі+Ен.Кі?min
де Сі - річні виробничі витрати (собівартість) за і-м варіантом капітальних вкладень, грн.;
Еи - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень;
Кі - обсяг капітальних вкладень за і-м варіантом, грн.
Для сільського господарства в цілому нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капіталовкладень встановлено на рівні 0,12, для рослинництва - 0,20, для тваринництва - 0,08. Ці нормативи означають мінімум зниження собівартості з розрахунку на 1 грн. додаткових капітальних вкладень, за якого ці інвестиції вважаються ефективними.
Наведені нормативні коефіцієнти економічної ефективності капіталовкладень використовують тільки для порівняння приросту інвестицій при обґрунтуванні найбільш раціонального варіанта, їх не можна ототожнювати з нормативом при визначенні абсолютної ефективності капіталовкладень.
Економічну ефективність капітальних вкладень порівнюють за рівнем приведених витрат за кількома варіантами інвестицій. Найефективніший із варіантів використання капіталовкладень той, що забезпечує мінімальну суму приведених витрат з розрахунку на одиницю продукції або виконаної роботи.
На основі приведених витрат розраховують також річний економічний ефект від реалізації відповідного напряму капітальних вкладень (спорудження тваринницьких приміщень, впровадження нової техніки, меліорація земель та ін.). Його визначають на основі порівняння приведених витрат за новим і базовим варіантами капіталовкладень:
Ер=[(С1+ЕнoК1)-(С2+ЕнoК2)]Оп
де Ер - річний економічний ефект, грн.;
С1 і С2 - собівартість одиниці продукції або роботи відповідно за базовим і новим варіантом, грн.;
К1 і К2 - капітальні вкладення на одиницю продукції або роботи відповідно за базовим і новим варіантом, грн.;
Оп - обсяг виробленої продукції або виконаних робіт після здійснення капіталовкладень.
Економічна ефективність інвестицій у сільськогосподарське виробництво значною мірою залежить від термінів введення в дію і освоєння основних фондів та досягнення проектних показників (урожайності сільськогосподарських культур на меліорованих землях, продуктивності худоби і птиці на тваринницьких комплексах, собівартості продукції та ін.). Поряд з цим необхідно враховувати також позитивний вплив капітальних вкладень на економічний і соціальний розвиток сільського господарства, включаючи охорону навколишнього середовища.
Висновок.
Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що енергоозброєність та енергозабезпеченість сільського господарства повинні зростати більш високими темпами порівняно з фондоозброєністю. Постійне вдосконалення структури матеріально-технічних засобів у міру розвитку продуктивних сил - теж важливий резерв підвищення ефективності використання основних і оборотних фондів.
У сучасних умовах, коли в сільськогосподарське виробництво залучені значні матеріальні ресурси, одним із напрямів кращого використання фондів є додержання режиму економії в кожному господарстві. Зниження річного розміру витрат на виробництво продукції рослинництва і тваринництва на підприємствах АПК України означає збільшення суми чистого доходу, від якого, в свою чергу, залежить рівень одного з найважливіших показників ефективності використання фондів - норми прибутку. Режим економії супроводжується зниженням затрат на формування власних і оборотних фондів (молодняку і продуктивної худоби, насіння і посадкового матеріалу), а тому підвищує рівень фондовіддачі та коефіцієнт оборотності.
Отже, підвищення дефективності використання основних і оборотних фондів - проблема комплексна. Її успішне розв'язання потребує найбільш повного використання всіх елементівматеріально-технічної бази сільського господарства, вдосконалення структури фондів, суворого режиму економії на всіх стадіях виробничого процесу.
Використана література:
1. "Економіка сільського господарства": Мацибора В.І. Підручник. - К.: Вища школа, 1994. - 415 с.
2. "Економіка сільського господарства": Підручник /О.І. Здоровцов, Л.І. Касьянов, В.І. Мацибора, В.Й. Шиян: за ред. О.І. Здоровцова, В.І. Мацибори. - К.: Вид. - УСГА, 1993. - 320 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...