WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний аналіз - Контрольна робота

Економічний аналіз - Контрольна робота

фактичного зменшення продукції у звітному році порівняно з по-казниками минулого року то воно, перед усім, пов'язане з зменшенням кі-лькості середньогодинного виробітку одного працівника порівняно з ми-нулим роком на 6,84% менше, а порівняно зпланом невистачає 4,44%.
Недотримана також тривалість робочого дня порівняно з минулим роком на 3,7% менше, а порівняно із планом невиконано 6,32%, не враховуючи на те що кількість працюючих була збільшена порівняно зминулим роком на 4,48% , а порівняно з планом на 4% більше.
номер підстанови Фактори, які впливають на по-казники обсяг товарної продукції тис.грн. величина впливу факто-ра на ТП тис.грн.
2 3 4 5 6 7
нульова 100 236 7,9 4,5 838,98 х
перша 1040 236 7,9 4,5 8725,4 -7886,4
друга 1040 236 7,9 4,5 8725,4 0,0
третя 1040 236 7,4 4,5 8173,2 552,2
четверта 1040 236 7,4 4,3 7809,9 363,3
загальний вплив факторів становить -6970,9 тис.грн.
В ре6зультаті використання способу ланцюгових підстановок можна оці-нити у вартісному вираженні вплив на величину товарної продукції: чоти-рьох факторів (табл.). Загальний вплив цих факторів на товарну продук-цію становить -6970,9тис.грн., що свідчить про невиконання плану за об-сягом виробництва, що є негативним явищем. Така ситуація, в пешу чергу, сформувалася за рахунок зменшення чисельностіпрацюючих (на 335600грн)
Загальна сума резервів становить 6970,9 тис.грн.
Таблиця
Розрахунок впливу середнього денного виробітку на зміну, обсягу товар-ної продукції в звітному році (в порівнянні з минулим роком)
номер підстановки фактори, які впливають на по-казники обсяг товарної продукції тис.грн. Величина впливу факто-ра ТП тис.грн.
Ч сер. Д сер. Тдня Ппгод.
1.нульова 1045 236 7,6 4,2 7872,11 Х
2.перша 1040 236 7,6 4,2 7834,44 -37,67
3.друга 1040 236 7,6 4,2 7834,44 0,00
4.третя 1040 236 7,4 4,2 7628,28 -206,17
5.четверта 1040 236 7,4 4,3 7809,90 181,63
Загальний вплив факторів -62,21
Загальний вплив даних чотирьох факторів на товарну продукцію в звіт-ному році порівняно з минулим роком (таблиця) становить-62,21тис.грн., щосвідчить про значні зменшення обсягу виробництва, що є негативним явищем.
Це сталося за рахунок зменшення в звітному році ( порівняно з минулим) чисельності працюючих (на 37,67тис.грн.). тазменшення tдня (206,17тис.грн)
Загальна сума резерву становить -62,21тис.грн..
МЕТОД АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ
Вплив чисельності працюючих:
порівняно з планом 40Х4,3Х7,4=1272,8 за зміну
порівняно з минулим роком -5Х4,3Х7,4=-159,1за зміну
Вплив зміни тривалості робочого дня:
до плану -0,5Х4,3=-2,5 за зміну
до минулого року -0,20Х4,3=-0,86
Зміни середньо денноговиробітку:
до плану -0,2Х7,4=-1,48
до минулого року 0,1Х7,4=0,74
Задача №3
На основі даних умови розрахувати вплив на відхилення обсягу валової продукції:
- середньоспискової чисельності працюючих
- виробітку на одного працюючого, за допомогою методів ланцю-гових підстановок, або абсолютних та відносних різниць.
Розрахуємо всі необхідні вихідні дані (табл:3)
Таблиця №3
Вихідні дані для розрахунку факторів впливу на відхилення обсягу вало-вої продукції.
показники План факт відхилення факту від плану рівень виконання плану %
абсолютна +/- відносна*
1.валова продукція(тис.грн.) 2220 2280 60 2,7027 102,70
2.чисельність пра-цюючих(чол.) 123 124 1 0,813 100,81
3.виробіток на 1працюючих (грн) 18,0488 18,39 0,33832 1,8745 101,87
Дані таблиці показують, що план по валовій продукції перевиконаний на 60 тис.грн. або на 2,7%. Це пов'язано з збільшенням працюючих на 1чоловіка, або 0,81% . Також збільшився виробіток на одного працюючо-го 0,34грн. що становить 1,9%.
МЕТОД ЛАНЦЮГОВИХ ПІДСТАНОВОК.
Розрахунок впливу виробітку на 1 працюючого на відхилення обсягу ва-лової продукції
номер підстановки фактори які впливають на показники обсяг валової продукції тис.грн. величина впливу фактора валову про-ю тис.грн.
Ч сер Д сер
нульова 123 18048,8 2220 х
перша 124 18048,8 2238,05 18,05
друга 124 18387,1 2280,00 41,95
Загальний вплив факторів 60,00
Обсяг валової продукції збільшився на 18,5тисяч гривень в зв'зку з збіль-шенням працюючих на одного чоловіка, також в зв'язку з збільшенням виробітку на одного працюючого збільшився на41,95тисяч грн. Загаль-ний вплив факторів становить 60 тисгрн. це свідчить про правельну орга-нізацію праці розподіл робочого часу, і отримання більшого прибутку.
МЕТОД АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ (ПРИ НАЯВНОСТІ ДВОХ ФАКТО-РІВ)
- вплив середньо спискової чисельності працюючих:
- 1 18048,8= 18048,8грн.
- Вплив виробітку одногопрацюючого:
- 124 0,33=40,92
- загальна сума впливу факторів =18,0488 40,92=738,19
МЕТОДИ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ:
- абсолютна величина загальног впливу чисельності працюючих:
2220 (100,81-100):100=17,98
абсолютна величина загального впливу виробітку одного працюю-чого:
2220х(102,7-100,81):100=41,95
отже враховуючи всі дані, можна зробити висновки: вплив зміни чи-сельності працюючих складає 0,81% або 41,95тисяч грн. А продук-тивності праці 1,87% або 17,98тис.грн.. загальнй вплив обох факто-рів складає 2,7% або 41,95 тис.грн.
Всі дані задачі свідчать про підвищення обсягів валової продукції що позитивно впливає на розвиток підприємства чисельність працюючи-хвпливає позитивно на обсяг валової продукції і становить 18,5тис.грн. виробіток на одногопрацюючоготакож збільшився на 41,95тис.грн. в загалі обсяг валової продукції збільшився на 60ти.грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...