WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний аналіз - Контрольна робота

Економічний аналіз - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна:
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Вступ.
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підпри-ємстві, то єсть виявлення причин відхилення від від плану і недоліків в ро-боті, відкриття резервів, їх вивчення, співпраці комплексному втілення економічної роботи і управління виробництвом, активний вплив на хід ви-робництва, підвищення його ефективності і покращення якості роботи.
Задача №1
На основі даних таблиці проаналізувати:
1.на якому із досліджуваних підприємств найвища ефективність викорис-тання основних фондів у звітному році?
2.чи підвищилась ефективність використання основних фондів на дослі-джуваному підприємстві в порівнянні з планом і минулим роком?
Для розв'язання даної задачі будуємо і заповнюємо таблицю 1,провівши аналіз якої, можна відповісти на запитання.
Таблиця №1
показники дані аналізова-ного підприєм-ства ПП дані пе-редового підпри-ємства ПП дані ана-логічного підпри-ємства галузі ПП абсолютне відхилення від фак-ту % відносне відхи-лення факту від плану % відносне відхи-лення факту від минулого року
до ми-нулого року до плану до пе-редо-вого ПП до ана-логічного ПП
ми-ну-лий рік звітний
план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Фондовід-дача про-мислових виробничих фондів
Тис.грн. 2,0 2,0 1,9 2,35 1,85 -0,1 -0,1 -0,45 0,05 -5,0 -5,0
Коефіцієн-ти змінності 1,2 1,25 1,2 1,49 1,13 -0,1
-0,1 -0,45 0,05 -5,0 -5,0
Щоб визначити абсолютне відхилення від факту:
1) до минулого року потрібно від даних аналізованого підприємства звіт-ного року факт відняти дані аналізованого підприємства минулого року.
2) до плану потрібно від даних аналізованого підприємства звітний рік фа-кту відняти план аналізованого підприємства звітного року.
3) до передового підприємства потрібно від даних аналізованого підпри-ємства звітного року факту відняти дані передового підприємства.
4) до аналогічного підприємства потрібно від даних аналізованого підпри-ємства звітний рік факт відняти дані аналогічного підприємства.
Щоб визначити відносне відхилення факту від плану потрібно:
(дані аналізованого підприємства звітний рік, факт розділити на план) по-множитина100 і відняти100
Щоб визначити відносне відхилення факту від минулого року потрібно:
(дані аналізованого підприємства звітний рік факт розділити на дані аналі-зованого підприємства минулий рік) помножити на 100 і відняти 100
На основі даних розрахунків можна зробити такі висновки:
1) за допомогою порівняння слідує, що найвища ефективність викорис-тання основних фондів у звітному році спостерігалась на передовому пі-дприємстві (фондовіддача становила 2,35 тис.грн., а коефіцієнт змінності становив 1,49).
В даному випадку фондовіддача аналізованого підприємства була меша на 0,45 тис.грн., планового фондовіддачею цього ж підприємства - на 0,45тис. грн.
Також це стосується коефіцієнта змінності, який найвищий є також на пе-редовому підприємстві (1,49) і перевищує аналогічний показник аналізо-ваного підприємства на 0,45, а аналогічне підприємство на 0,36.
Підвищення величини коефіцієнта змінності забезпечує ріст фондовіддачі та обсягу виробництва продукції без додаткових капітальних вкладень на збільшення парку основних фондів. Низький коефіцієнт змінності (1,13 на аналогічному підприємстві) свідчить про погіршення використання основ-них фондів.
2. ефективність використання основних фондів на аналізованому підприєм-стві в порівнянні з плановим і минулим роком знизилась на 0,1% ( 1,9-2,0? -0,1) тобто рівень виконання плану складає 99,9%.
Резервом є підвищення рівня фондовіддачі:
А)порівняно з планом 0,1тис.грн..
Б)порівняно з минулим роком 0,1тис.грн.
В)порівняно з передовим підприємством 0,45тис.грн.
Г)порівняно з аналогічним підприємством 0,1тис.грн..
Задача №2
На основі наведених даних потрібно методом ланцюгових підстановок ви-значити вплив середнього денного виробітку на зміну обсягу товарної продукції в порівнянні з планом і минулим роком таких факторів:
1.зміни чисельності працюючих;
2.зміни кількості відпрацьованих одним працюючим днів;
3.зміни тривалості робочого дня;
4.зміни середньоденного виробітку.
Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати розрахункові показники.
Таблиця №2
показники Минулий рік звітний рік абсолютне відхилення від факту +/- рівень виконання плану %
план факт до пла-ну до минуло-го року в звітному році до мину-лого року
1 2 3 4 5 6 7 8
Товарна продукція тис. грн.(ТП) 7872,11 839,0 7809,90 6970,92 -62,21 930,88 99,21
Кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік 236 236 236 0 0,00 100 100
Середньогодинний виробіток одного працівника 4,2 4,5 4,3 -0,2 0,10 95,56 102,4
Чисельність пра-цюючих чоловік 1045 1000 1040 40 -5,00 104 99,52
Тривалість робо-чогодня, годин (t дня) 7,6 7,9 7,4 -0,5 -0,20 93,67 97,37
1) к.5=К4-к3
2) к.6=к4-к2
3) к.7=к4: к3o100
4) к.8=к4:к2o100
Дані таблиці №2 показують, що план по товарній продукціївзвітному році не виконаний на 6970,90грн.,або на 830%.
Порівняно з минулим роком недовиконання становить 62,21грн. Або 0,79%.
Фактичним зменшенням творчої у звітному році порівняно з плановим не-дотриманням вимог запланованої організації праці що до середньогодин-ного виробітку одного робітника (95,56), чисельності працюючих (104%) та тривалості робочого дня (93,67%). На 100% виконаний лише показник кількості відпрацьваних одним робітником днів.
Що до

 
 

Цікаве

Загрузка...