WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

ПДВ". Згідно з листом ДПАУ № 16-1120-16/10=1588 від 04.03.97 року реалізація продукції за цінами, нижчими від собівартості потребує розрахунку оподатковуваного обороту, виходячи з фактичної собівартості виробництва і середнього прибутку. Це передбачено п.19 інструкції №3, за яким "при передачі на території України" товарів (робіт, послуг) власного виробництва безкоштовно або з частковою оплатою оподатковуваний оборот обчислюють, виходячи із рівня державних фіксованих регульованих цін (тарифів) або середніх вільних цін і тарифів на підприємстві, які відображають фактичну собівартість і прибуток на подібні товари, що склалися за той місяць, у якому відбулась реалізації товару".
Завершальним етапом є перевірка правильності визначення фінансових результатів у реєстрах синтетичного обліку та поновити його відображення у звітності. Аудитор має впевнитись у правильності та своєчасності перерахунку до бюджету усіх обов'язкових платежів, податків та зборів, які за Чинним законодавством включаються до ціни реалізації.
Методика проведення аудиту реалізації продукції показано на схемі 3.3.
№ п/п Етап перевірки Реєстр обліку Процедура аудиту
1 Перевірка методу визначення виручки від реалізації Наказ керівника;
Головна книга Встановлення наявності наказу керівника про метод визначення виручки від реалізації та відпо-відність йому бухгалтерських записів щодо реалізації
2 Перевірка розрахунку фактичної собівартості реалізованої продукції Журнали №5, 5А; картки складського обліку;
Головна книга;
Бухгалтерські довідки Послідовна перевірка розрахунків фактичної собівартості: залишку готової продукції на складі; відвантаженої продукції; реалізованої продукції; звірка одержаних даних з фактично відображеними відомостями у реєстрах синтетичного обліку та звітності
3 Перевірка витрат, пов'язаних з реалізацією продукції Журнал №5, 5А;
Відомість № 16;
Головна книга Перевірка складу та розподілу документів
4 Перевірка відповідності даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку Головна книга;
Журнал № 5,5А;
Відомість №16, накладні; рахунки-фактури; акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг); картки складського обліку; виписки банку Зіставлення даних первинних документів з даними, відображеними у реєстрах аналітичного та синтетичного обліку
5 Перевірка визначення фінансового результату Головна книга;
Журнал №5,5А Перерахунок визначення фінансового результату та звірки його з даними бухгалтерського обліку; належності та правильності включення до ціни реалізації зборів, платежів
Схема 3.3. Методика проведення аудиту реалізації продукції (робіт, послуг)
ВИСНОВКИ
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає підвищення ефективності господарювання. Проте, можна сказати, що за роки незалежності показники ефективності в країні значно погіршали - зменшились обсяги виробництва, знизилась його рентабельність, різко скоротились інвестиції. Усе це є наслідком занедбання економічної роботи на підприємствах усіх форм власності.
Проаналізувавши діяльність ПФ "Натурмолпродукт" можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства є незадовільним. Причинами такого стану, на мою думку стали:
- накопичення невиправданих (понаднормативних) залишків продукції на складах підприємства;
- погіршення показників виробничої діяльності - обсяги, асортимент продукції;
- зниження рентабельності виробництва, а отже підприємство отримує збитки (протягом трьох років), і як наслідок - зниження суми обігових коштів.
Як видно із аналізу в розділі 2.1. підприємство є неплатоспроможним, тобто воно не може покрити свої зобов'язання за рахунок власних коштів. Тому важливе значення є розробка рекомендацій для подолання фінансових труднощів.
З метою поліпшення структури обігових коштів можна зменшити залишки непотрібних або надмірних запасів товарно-матеріальних цінностей через їх реалізацію.
Скорочення понаднормативних залишків готової продукції на складі потребує вжиття таких заходів, як прискорення виконання замовлень покупців, вдосконалення оперативного планування виробництва продукції і її відвантаження перегляд ціноутворення.
Як видно з Балансу (див. додаток 1) підприємство має суми дебіторської заборгованості за товари. Підприємству слід запровадити ряд заходів, які би зумовили повернення коштів, навіть у судовому порядку.
Доречним і суттєвим джерелом поповнення обігових коштів може бути здавання в орендувиробничих і складських приміщень, виробничих потужностей. Це не змінює структуру капіталу, але дає можливість за рахунок вільних потужностей одержати додаткові кошти на розрахунковий рахунок.
Важливе значення має поліпшення ефективності роботи підприємства -підвищення рентабельності та якості продукції, впровадження нової техніки і технології.
Слід зосередити увагу на виробництві тієї продукції, яка користується найбільшим попитом. Також підприємство повинно не зупиняти пошуки нових покупців і замовників, ринків збуту продукції.
Прийняття парламентом України відповідних законодавчих актів дасть можливість створити необхідні економічні умови для швидкого економічного розвитку галузей народного господарства і забезпечення споживача товарами власного виробництва з високими якісними показниками і можливостями вийти на зовнішній ринок. Для виходу на міжнародний ринок із продукцією необхідно створити однакові умови для вітчизняних підприємств із підприємствами, які виготовляють ідентичну продукцію за кордоном. Це буде справжня чесна конкурентна боротьба між товаровиробниками.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий 16.07.99 р. зі змінами доповненнями.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1997 року № 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 "баланс", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. зі змінами і доповненнями.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. зі змінами і доповненнями.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р.
6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та доц.. Н.М. Малюга. - 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002 - 576 с.
7. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. -К.: Знання, 2004. - 580 с.
8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб.- К.: Знання, 2004 - 654 с.
9. Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2002, - 322 с.
10. Ткаченко М.В. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. - 5-те вид., допов. й переробл. - К: А.С.К. 200. -784 с.
11. Чернелевський Л.М., Беренда М.І. Аудит: навч.посіб. - К.: Міленіум, 2002, - 466 с.
12. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. - К., 2003. - 312 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...