WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

знову зросли. Причиною цьому стало збільшення обсягів виробництва, у 2003 році, що зумовило, відповідно і збільшення обсягів реалізації.
Оцінювання виробництва продукції за звітний період (2003 рік) проводять за методикою, наведеною в таблиці 3.3. (За планом взято обсяг виробництва за 2001 рік).
Таблиця 3.3.
Аналіз обсягу виробництва продукції
Виріб Обсяг виробництва продукції, тон
план факт +.- % до плану
Масло тваринне 96,6 74,8 -21,8 77
Сири жирні 3,0 18,5 +15,5 617
Знежирена молочна продукція 1891,0 1548,9 -342,1 82
Маргарин з наповнювачем 1,7 0,5 -1,2 29
Сир кисломолочний знежирений 160,9 128,9 -32 80
Готові (зрілі) сичужні сири 1,4 1,4 - 100
З наведеної таблиці бачимо, що підприємство не виконує план по виробництву продукції (крім виробництва сирів жирних - по виробництву даного виду продукції підприємство перевиконало план майже в 6 разів). Звичайно, це негативно впливає на подальшу реалізації продукції. Можливими причинами зменшення обсягів виробництва є зменшення попиту на конкретний вид продукції. В такому разі підприємству слід перейти на виробництво тих видів продукції, попит на які є достатньо високий. Це забезпечить стабільні обсяги продажу продукції.
Також можна здійснити оцінку виконання плану по структурі за 2003 рік. Така оцінка наведена в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4.
Оцінка виконання плану по структурі за 2003 рік.
Вид продукції За планом Фактично Відхилення по питомій вазі
сума питома вага, % сума питома вага, %
Масло тваринне 96,6 4,5 74,8 4,2 -0,3
Сири жирні 3,0 0,1 18,5 1,0 +0,9
Знежирена молочна продукція 1891,0 87,7 1548,9 87,4 -0,9
Маргарин з наповнювачем 1,7 0,1 0,5 0,03 -0,07
Сир кисломолочний знежирений 160,9 7,5 128,9 7,3 -0,2
Готові (зрілі) сичужні сири 1,4 0,1 1,4 0,07 -0,03
Разом 2154,6 100 1773 100 0
З даної таблиці бачимо, що найбільшу частку в загальному обсязі випуску продукції становить знежирена молочна продукція (87,4% в 2003 році), найменшу - маргарин з наповнювачем (0,03 %). Отже, можна зробити висновок, що план по структурі не виконано, оскільки є значні відхилення від планової структури.
Аналіз виконання плану за асортиментом наведено в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5.
Аналіз виконання плану за асортиментом
Вид продукції Звітний рік Залікова графа
план факт % виконан-ня
Масло тваринне 96,6 74,8 77 74,8
Сири жирні 3,0 18,5 617 3,0
Знежирена молочна продукція 1891,0 1548,9 82 1548,9
Маргарин з наповнювачем 1,7 0,5 29 0,5
Сир кисломолочний знежирений 160,9 128,9 80 128,9
Готові (зрілі) сичужні сири 1,4 1,4 100 1,4
Всього 2154,6 1773 82 1757,5
1. Спосіб найменшого числа: коефіцієнт асортиментності = 1757,5/2154,6=0,816
2. 2Спосіб найменшого числа: коефіцієнт асортиментності =29/100=0,29
3. Коефіцієнт номенклатурності: 1/6=0,166
Оскільки коефіцієнти асортиментності і номенклатурності менші за одиницю, можна сказати, що план по асортименту підприємство не виконало.
Важливе значення для підприємства є розрахунок впливу факторів на реалізацію продукції (Таблиця 3.6.)
Таблиця 3.6.
Аналіз реалізації продукції
Показники 2002 рік 2003 рік Відхилення
(+, -)
Залишки нереалізованої продукції на початок періоду 18,2 57,6 +39,4
Випуск товарної продукції 1174,2 1516,9 +342,7
Реалізація товарної продукції 1189,7 1527,2 +337,5
Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду 57,6 206,8 +149,2
Зміна залишків нереалізованої продукції впродовж звітного періоду 39,4 149,2 +109,8
З наведеної таблиці можна зробити висновок, що хоча підприємство і перевищило обсяги випуску і реалізації продукції за попередній рік, проте негативний вплив відіграють залишки нереалізованої продукції. Підприємству необхідно шукати нові ринки збуту, нових покупців, поліпшити якість продукції.
3.3.Основні концепції зовнішнього аудиту виробництва та реалізації продукції.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформацію про готову продукцію визначає П(С)БО 9 "Запаси" та П(С)БО 16 "Витрати".
Основним завданням аудиту є встановлення правильності і достовірності відображення у звітності фактичної виручки від реалізації продукції та фактичних витрат на виробництво і реалізації продукції, формування результатів, з'ясування правильності визначення виробничої собівартості готової продукції, до якої входять прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та загально виробничі витрати.
Джерелами інформації при аудиті готової продукції виступають:
- Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
- П(С) БО 1,2,3,9,15,16;
- Первинні документи з обліку готової продукції;
- Облікові реєстри (журнали ордери, відомості аналітичного обліку до них, Головна книга);
- Фінансова звітність (форма № 1,2,3);
Послідовність аудиту показано на схемі 3.1, а взаємозв'язок блоків процедур аудиторської перевірки виробництва і реалізації готової продукції на схемі 3.2.
?
Види операцій
Надходження з виробництва на склад Інвентаризація Відванта-ження та реалізація Надходження коштів від реалізації Бартерний обмін Браку готових виробів
Первинні документи на оприбуткування і реалізацію готової продукції
Приймально-здавальна накладна
Накладна на внутрішнє переміщення
Товарно-транспортна накладна
Податкова накладна
Акт інвентаризації
Рахунок-фактура
Виписка банку (платіжна вимога-доручення)
Прибутковий ордер
Акт на брак
Реєстри аналітичного обліку
Картки складського обліку
Накопичу вальні відомості випуску готової продукції
Відомість результатів інвентаризації
Відомість № 16
Реєстри синтетичного обліку
Журнали №№ 4,5,5А
Оборотні відомості по аналітичних рахунках
Відомості до журналі
Інші допоміжні відомості
ГОЛОВНА КНИГА
ЗВІТНІСТЬ
Баланс (форма № 1)
Звіт про фінансові результати (форма № 2)
Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
Декларація про прибуток підприємства
Податкова декларація з прибутку на додану вартість
Схема 3.1. Послідовність аудиту готової продукції
?
Схема 3.2. Блок-схема аудит3 виробництва і реалізації продукції
Аудит готової продукції необхідно розпочати з перевірки своєчасності і повноти проведення інвентаризації продукції та контролю виконання угод з постачальниками і покупцями відповідної продукції.
Завдання аудитора полягає у вивченні якості проведеної клієнтом інвентаризації. Аудитор вивчає склад інвентаризаційної комісії, наявність розписки матеріально-відповідальної особи про те, що на день проведення інвентаризації всі прибуткової і витратні документи на продукції передано до бухгалтерії. Результати інвентаризації аудитор досліджує шляхом вивчення інвентаризаційних описів та порівнювальних відомостей, складених бухгалтерією.
Результати перевірки аудитор задокументовує в робочих документах, а виявлені недоліки фіксує в групувальному журналі недоліків і в разі виникнення сумнівів щодо повноти і достовірності проведеної клієнтом інвентаризації може запропонувати керівництву провести додаткову вибіркову інвентаризацію в його присутності.
Аудитор повинен особливу увагу звернути на

 
 

Цікаве

Загрузка...