WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

одним із важливих індикаторів ділової активності підприємства та його конкурентоспроможності.
Мета аналізу - вироблення рекомендацій для зміни асортименту і структури продукції на майбутній період з урахуванням потреб ринку і можливостей підприємства.
Формуючи асортимент і структуру випуску продукції, підприємство має врахувати, з одного боку попит на види продукції, а з другого - найефективніше використання трудових, сировинних, технічних, фінансових та інших ресурсів, що є в його розпорядженні.
Узагальнену характеристику змін в асортименті продукції дає однойменний коефіцієнт, рівень якого визначається так:
Кас = обсяг продукції, що зараховується у виконання асортименту
базовий обсяг виробництва (реалізації) продукції
де Кас - коефіцієнт асортиментності.
При цьому враховують у виконання асортименту фактичний випуск продукції кожного виду у звітному періоді, але не більше від базового (планового, минулого періоду).
Також розраховують коефіцієнт оновлення асортименту продукції шляхом ділення обсягу випуску нових виробів на загальний випуск продукції.
Причинами зміни асортименту продукції можуть бути як зовнішні (кон'юнктура ринку, зміна попиту на окрему продукцію, стан матеріально-технічного забезпечення та інші), так і внутрішні (недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан обладнання, його простої, аварії, низька культура виробництва, недоліки в системі управління і матеріального стимулювання).
Збільшення обсягу виробництва (реалізації) за одними видами і скорочення за іншими видами продукції призводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску.
Зміна структури виробництва справляє великий вплив на всі економічні показники: на обсяг випуску продукції, прибуток, рентабельність, якщо збільшується частка дорожчої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те асе відбувається з обсягом прибутку при збільшенні частки високорентабельної продукції і відповідно при зменшенні частки низькорентабельної продукції.
Вивчивши динаміку і виконання плану з реалізації продукції та виконання договорів поставки, необхідно визначити фактори зміни її обсягу (рисунок 3.1.)
Рис.3.1. Схема факторної системи обсягу реалізації продукції.
Оскільки на підприємстві "Натурмолпродукт" виручку від реалізації продукції визначають в міру оплати покупцем розрахункових документів, то товарний баланс можна записати так:
ГПп+ТП+ЗВПп=РП+ЗВПк+ГПк, звідси
РП=ГПп+ТП+ЗВПп-ЗВПк-ГПк, де
Гпп,ГПк - залишки готової продукції на складах відповідно на початок і кінець року.
ТП - вартість випуску продукції.
ЗВПп, ЗВПк - залишки відвантаженої продукції на початок і кінець року.
РП - обсяг реалізації продукції.
Розрахунок впливу цих факторів на обсяг реалізації продукції здійснюється порівнюванням фактичних рівнів факторних показників та обчислення абсолютних і відносних приростів кожного з них.
Особливу увагу приділяють вивченні впливу факторів, що визначають обсяг виробництва продукції. Їх можна об'єднати в такі групи:
1) забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та інтенсивність їх використання:
ВП=ЧП.РВ
РП=Чрп.ЧП.РВ, де
ВП - валова продукція
ЧП - середньо облікова чисельність працівників підприємства;
РВ - середньорічний виробіток продукції на одного працівника;
Чрп - частка реалізованої продукції в обсязі випуску продукції звітного періоду.
2) Забезпеченість підприємства основними засобами виробництва та інтенсивність їх використання:
ВП=ОЗВ.Фв
РП=Чрп.ОЗВ.Фв, де
ОЗВ - середньорічна сема основних засобів виробництва підприємства;
Фв - фондовіддача основних засобів
3) забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами та ефективність їх використання.
ВП=МВ.Мв
РП=Чрп.МВ.Мв, де
МВ - сума матеріальних витрат на виробництво продукції
Мв - матеріаловіддача.
Основні джерела резервів збільшення випуску і реалізації продукції показано на рисунку 3.2.
Рис.3.2. Джерела резервів збільшення обсягу випуску і реалізації продукції
* аналіз якості виробленої продукції.
Важливим показником діяльності підприємств є якість продукції. Підвищення його - одна із форм конкурентної боротьби, засвоювання і втримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на продукцію і збільшення сум прибутку не лише за рахунок обсягу продажів, а й за рахунок вищих цін.
Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості продукції.
Узагальнюючі показники характеризують якість продукції незалежно від її виду і призначення: частка нової продукції в загальному її випуску; середній коефіцієнт сортності, частка продукції вищої категорії якості, та інші.
Індивідуальні (одиничні) показники якості характеризують одну із властивостей - корисність, естетичність виробів, надійність та інші.
Непрямі показники - це штрафи за неякісну продукцію, за обсяг і частку забракованої продукції, за втрати від браку та інші.
Завданнями аналізу якості продукції є вивчити динаміку перелічених показників, виконання плану їх рівня; вивчити вплив якості продукції на вартісні показники роботи підприємства та ін.
* аналіз ритмічності роботи підприємства.
Ритмічність - це рівномірний випуск продукції за графіком в обсязі та асортименті, передбачених планом.
Ритмічна робота єосновною умовою вчасного випуску і реалізації продукції.
Для оцінки роботи підприємства використовують прямі і непрямі показники. Прямі - це коефіцієнт ритмічності, аритмічності, частка виробленої продукції за кожний місяць до квартального випуску, частка випуску за квартал до річного випуску.
Непрямі показники - доплати за надурочні дні, оплата простоїв з вини підприємства, втрати від браку та ін.
Одним з найпоширеніших показників є коефіцієнт ритмічності, величину якого визначають, яку суму фактичної частки випуску за кожний період, але не більше від її планового рівня.
У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства з випуску продукції, у зв'язку з неритмічною роботою. Це різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим із найбільшого середньодобового (середньо декадного) обсягу виробництва.
На закінчення аналізу розробляють конкретні заходи для усунення причин неритмічної роботи.
3.2. Розробка та апробація економічного аналізу виробництва та реалізації продукції за 2002-2003 роки.
Як було сказано у попередньому розділі, ПФ "Натрумолпродукт" займається виробництвом і реалізацією продукції. Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції наведено в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції по ПФ "Натурмолпродукт"
Показники Роки
2001 2002 2003
Товарна продукція, тис.грн. 2279,1 1174,2 1516,9
% до попереднього року 52 129
% до першого року 52 67
Реалізація продукції, тис.грн. 2132,0 1316,9 1703,4
% до попереднього року 62 129
% до першого року 62 80
З таблиці видно, що за 2001-2003 роки обсяги виробництва і реалізації продукції коливались. Так, у 2001 році обсяги виробництва і реалізації були найвищими. У 2002 році ці показники знизились майже вдвічі, проте у 2003 році

 
 

Цікаве

Загрузка...