WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

балансової вартості активу від його справедливої вартості.
2. Вартість ремонтів відносити на витрати.
3. Записи відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю;
4. Відпуск запасів у виробництво, продаж, при іншому вибутті здійснюються за такою оцінкою:
- запаси, які відпускаються, а також запаси, які не змінюють одне одного, оцінюють за ідентифікованою собівартістю;
- сировина та матеріали, призначені для виробничих потреб - за середньозваженою собівартістю;
- незавершене виробництво - по собівартості;
- товари - за цінами продажу.
5. Виручку від реалізації продукції визначати в міру оплати покупцем розрахункових документів.
6. Методик визначення доходу - по відвантаженню продукції, товарів.
7. Чистий прибуток розподіляти та використовувати згідно з установчими документами підприємства після покриття збитків за минулий рік.
Контроль за виконанням наказу про облікову політику на підприємстві покладено на головного бухгалтера.
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного налізу виробництва продукції та її реалізації.
Обсяг виробництва і обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту на перше місце виходить обсяг виробництва продукції. Але в міру намічення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виготовляти тільки ту продукцію, в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.
Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, безпосередньо впливають на обсяг витрат, на прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз цих показників має важливе значення. Його завдання:
1. оцінювання ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції;
2. визначення впливу факторі на зміну величини цих показників;
3. виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
4. розробка рекомендацій із освоєння виявлених резервів. Об'єкти аналізу:
1. обсяг виробництва і реалізації в цілому і за асортиментом;
2. якість і конкурентоспроможність продукції;
3. структура виробництва і реалізації продукції
4. ритмічність виробництва і реалізації продукції.
Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції є:
а) планові дані: план підприємства, план відвантаження і реалізації продукції, оперативні плани-графіки;
б) дані статистичної звітності:
- форма № 1-П (річна) "Звіт підприємства про продукцію";
- форма № 1-П (квартальна) "Квартальний звіт підприємства про продукцію";
- форма № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)";
- форма № 2 "Звіт про фінансові результати та інші".
в) дані первинного і аналітичного обліку; акти або відомості приймання продукції, накладна на здавання готової продукції на склад, приймально-здавальна накладна, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, відомість "Рух готових виробів, відвантаження і реалізація", і т.д.
Перелік інформаційних джерел аналізу наведено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Інформаційна база аналізу виробництва та реалізації продукції та її аналітичні можливості
Інформаційне джерело Форма Аналітичні можливості
Публічна фінансова звітність Баланс, Ф. №1 (дод.1) Аналіз запасів, зокрема залишків готової продукції на почато і кінець звітного періоду
Звіт про фінансові результати, Ф. №2 (дод.2) Оцінка виручки (доходу) від реалізації продукції, витрат, собівартості реалізованої продукції
Примітки до форм річних фінансових звітів, Ф.№5 (дод.5) Аналіз запасів, зокрема готової продукції, її вартості в результаті переоцінки за рік
Статистична звітність Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства, Ф.№ 22 Система основних показників аналізу виробництва і реалізації продукції (прибуток, собівартість реалізованої продукції, тощо)
Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції, Ф. №1-П (дод. 6,7) Склад операційних витрат на виробництво продукції, обсяги виробництва продукції
Інша інформація Дані внутрішньогосподарського управлінського обліку Склад, структура, асортимент реалізованої продукції, її собівартість тощо
* аналіз динаміки виконання плану виробництва та реалізації продукції.
Обсяг виробництва і реалізації продукції може виражатись в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції одержують за допомогою вартісної оцінки. Основним показником обсягу виробництва є товарна і валова продукція.
Обсяг реалізації продукції визначається або за відвантаженням продукції покупцям, або за оплатою (за чистим доходом). Він може виражатись в зіставних, планових і діючих цінах. Так, на ПФ "Натурмолпродукт", згідно облікової політики обсяг реалізації продукції визначається за відвантаженням продукції покупцям.
В умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергового значення. реалізація продукції є зв'язною ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва.
Важливе значення при оцінюванні виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації (штуки, тонни і т.д.), їх використовують для аналізу обсягів виробництва і реалізації продукції за окремими видами і групами однорідної продукції.
Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, з розрахунком базисних і ланцюгових темпівзростання та приросту.
Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань з постачання продукції. Недовиконання плану за договорами спричинює зменшення виручки, прибутку підприємства, виплату штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренцій підприємство може втратити ринки збуту продукції, що тягне за собою спад виробництва.
Особливо важливе значення для підприємства має виконання контрактів на постачання товарної продукції для державних потреб. Це гарантує підприємству збут продукції, вчасну її оплату, пільги на податки, кредити і т. ін.
У процесі аналізу визначається виконання плану поставок за місяць з наростаючим підсумком у цілому по підприємству, у розрізі окремих споживачів і видів продукції, з'ясовують причини недовиконання плану і виробляють коригувальні заходи для виконання договірних зобов'язань.
Відсоток виконання плану договірних зобов'язань розраховують ділення різниці між плановим обсягом відвантаження за договірними зобов'язаннями (ОПпл) і його недовиконання (Опн) на плановий обсяг (ОПпл):
Кдп =
Недопоставка продукції негативно впливає не лише на підсумки діяльності підприємства, а й на роботу торгових організацій, підприємств-суміжників, транспортних організацій тощо.
* Аналіз асортименту і структури продукції.
Великий вплив на результати діяльності справляють асортимент (номенклатура) та структура виробництва та реалізації продукції.
Вчасне оновлення асортименту продукції із урахуванням зміни кон'юнктури ринку є

 
 

Цікаве

Загрузка...