WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічне становище в Україні - Реферат

Економічне становище в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ
1. Сучасний стан економіки в Україні
Складність сучасної економічної ситуації в країні обумовлена негативним впливом деформацій у відтворюваних процесах, що нагромаджувалися протягом багатьох попередніх років; фізичним та моральним старінням виробничого потенціалу, що знижує конкурентоспроможність української продукції та звужує ринки збуту; щорічним виведенням з економічного обороту значних коштів через нагромадження неліквідної продукції: низьким рівнем доходів населення та сукупного попиту.
Не вдалося істотно зменшити податкове навантаження, підвищити ефективність приватизації та реструктуризації підприємств, створити сприятливі умови для залучення інвестицій, розвитку малого бізнесу. Залишаються монополізованими ринки нерухомості, паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних та транспортних послуг, що не сприяє ефективному і раціональному використанню національних ресурсів. Дається взнаки неузгодженість законодавства, насамперед, податкового та у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності в рамка країн-членів СНД.
Розвиток економіки в 2003 році характеризувався рядом принципово нових позитивних тенденцій.
У цілому за 2003 р., за попередньою оцінкою, реальний ВВП збільшився на 6% (у 2002 р. зниження ВВП становило 0,3%). У другій половині року спостерігалося прискорення зростання обсягів економіки: якщо у II кварталі ВВП збільшився на 4,5%, то у III приріст становив уже 5,7%. За оперативною ж оцінкою, у IV кварталі даний показник зріс до 8,8%.
У III кварталі 2003 р. обсяг номінального ВВП становив 50503 млн. грн., а реальний ВВП порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 5,7%. Починаючи з III кварталу 2002 р. п'ятий квартал поспіль спостерігається зростання реального ВВП (таблиця 1). Наведені у таблиці 1 дані про валову додану вартість (ВДВ) показують процент її зміни по основних галузях економіки і вклад кожної з них у збільшення реального ВВП на 5,7% у ІІІ кварталі 2003 р.
Таблиця 1
ВВП і ВДВ по галузях економіки
ВВП
2002 р. 2003 р.
фактичні ціни (млн. гри.)
% змін до відповідного періоду попереднього року % змін до відповідного періоду попереднього року III квартал
рік ІІI кв. ІІI кв. IV кв. I кв. ІI кв. ІІI кв. фактичні ціни, млн. грн. струк-тура (%) внесок
галузі до ВВП (%)
Промисловість 35703 9384 8,5 10,3 9,9 11,5 13,1 13372 26,5 3,27
Сільське госпо-дарство 13747 7481 -3,5 -6,7 -3,3 -1,8 4,9 10502 20,8 0,97
Будівництво 5592 1582 -0,6 5,8 8,9 1,8 2,1 2010 4,0 0,09
Транспорт і зв'я-зок 14184 3530 -5,4 0,4 3,6 -0,2 0,0 5150 10,2 0,0
Торгівля та гро-мадське харчу-вання 9683 2357 -8,0 4,8 8,5 4,4 8,1 2997 5,9 0,51
Житлово-кому-нальне господар-ство 5326 1483 2,1 0,4 0,5 -0,8 -6,4 1903 3,8 -0,25
Побутове обслу-говування насе-лення 654 174 7,5 12,8 -3,7 -12 -9,2 195 0,4 -0,04
Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення 4556 1106 -1,0 -1,5 0,3 -0,8 o-0,9 1266 2,5 -0,03
Освіта 5764 1613 1,1 -2,4 0,8 0,6 0,2 1783 3,5 0,01
Наука та наукове обслуговування 1106 293 -6,2 -5,1 -8,2 -10,8 -0,7 403 0,8 -0,01
Фінанси 2365 600 -3,0 -6,0 -4,6 -6,4 -5,8 907 1,8 -0,09
Управління 5443 1426 3,1 -0,5 2,7 2,5 2,7 1701 3,4 0,1
Інші галузі 4531 1190 1,0 4,8 4.1 1,7 3,5 1690 3,3 0,11
Оплата послуг фі-нансових посе-редників -1157 -230 -4,6 -5,9 -5,7 -4,6 -11,7 -453 -0,9 0,07
Всього ВДВ 107497 31989 0,1 3,1 5,4 4,3 5,5 43426 86,0 4,68
Чисті податки на продукти 19629 5644 0,9 3,3 6,3 5,5 6,4 7077 14,0 0,96
ВВП 127126 37633 0,2 3,1 5,5 4,5 5,7 50503 100,0 5,7
У галузях, що виробляють товари, ВДВ за III квартал цього року збільшилася в цілому на 8,6% (вклад основних галузей даної групи був визначальним і становив 4,3 процентного пункта). В основному це зумовлено триваючим зростанням виробництва у промисловості (вклад цієї галузі у зростання на 5,7% реального ВВП - 3,27 процентного пункта) і вперше наявним зростанням у сільському господарстві (4,9% приросту ВДВ до відповідного періоду 2002 р. і вклад 0,97 процентного пункта).
У галузях, що надають послуги, ВДВ за III квартал збільшилася на 1%. В основному, це зумовлено, з одного боку, зростанням обсягу випуску в торгівлі, громадському харчуванні (вклад цієї галузі у зростання на 5,7% реального ВВП - 0,51 процентного пункта), а з іншого - зниженням обсягу виробництва на 6,4% до відповідного періоду попереднього року по житлово-комунальному господарству (від'ємна складова вкладу - мінус 0,25 процентного пункта). Роль решти галузей сфери послуг є незначною, у тому числі і по транспорту.
У III кварталі 2003 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року сталися певні зрушення у галузевій структурі ВДВ. У виробництві ВДВ частка товарови-робляючих галузей зросла на 1,7 процентного пункта (в основному, за рахунок зростання в промисловості на 2,1 процентного пункта). Одночасно частка галузей сфери послуг зменшилася на 1,8 процентного пункта внаслідок її скорочення на транспорті і у зв'язку на 0,5 процентного пункта, а також в освіті - на 0,2, охороні здоров'я, фізичній культурі та соціальному забезпеченні - на 0,3 процентного пункта. Відзначається також збільшення частки торгівлі та громадського харчування на 0,1 процентного пункта у загальному обсягу ВДВ.
У II і III кварталах 2003 р. відбулися значні зміни у структурі ВВП за категоріями кінцевого використання. Про це говорять дані таблиці 2 і рисунка 1. Найбільший вклад у зміну реального ВВП у ці періоди припадає на кінцеві споживчі витрати (КСВ) і зовнішньоторговельні операції.
Таблиця 2
ВВП за категоріями кінцевого використання
Показник
2002 р. 2003 р.
фактичні ціни (млн. грн.) % змін до відповідного періоду попереднього
року , % змін до відповідного періоду попереднього року ІІІ квартал
рік III кв. 111 кв. IV кв. І кв. ІІ кв. ІІІ кв. внесок у ВВП фактич-ні ціни (млн. грн.) струк-тура (%)
Кінцеві споживчі витрати 100601 27533 -2,4 15,8 6,5 12,1 -1,0 -0,7 34098 67,5
втому числі:
домашніх

 
 

Цікаве

Загрузка...