WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - економіст - Реферат

Вступ до фаху - економіст - Реферат

умовах.
Щодо знань по економіці, то знаю, що структура виробництва в будь-якому суспільстві формується під впливом суспільного поділу праці. Цей поділ праці призводить до виділення окремих виробництв і формування галузей.
Галузь промисловості - це якісно однорідна сукупність підприємств, об'єднань та інших господарських одиниць різних форм власності, що виконують однакові функції в системі суспільного поділу праці.
Галузеву структуру промисловості характеризують кількісне співвідношення між окремими галузями і певні виробничі взаємозв'язки між ними.
Промисловість є основною ланкою народногосподарського комплексу України і вона являє собою велику галузь народного господарства, яка здійснює переробку сировинних ресурсів та випуск готових виробів.
Під трудовими ресурсами (персоналом) підприємства розуміють сукупність осіб що працюють на певному підприємстві і вкладають свій труд, фізичні та розумові здібності, знання та навички в проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства, реалізацію його статутних завдань.
Економісти мають справу з різноманітними фондами підприєамствами. Основні фонди - засоби праці, що використовуються у виробничий діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом. Структура основних фондів підприємства характеризується питомою вагою їх різних груп в загальному обсязі основних фондів. Її аналіз дозволяє оцінити співвідношення різних видів основних фондів, надати характеристику змінам в їх складі.
Усі основні фонди, що знаходяться у розпорядженні підприємства незалежно від порядку їх формування, а також сукупність його обігових фондів (сировини, палива, матеріалів та інших матеріальних ресурсів) прийнято іменувати матеріально-технічною базою підприємства.
Оборотні кошти підприємства - грошові кошти підприємства, що використовуються з метою фінансування його поточної діяльності: створення виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, запасів готової продукції та інших цілей.
Нематеріальні ресурси - це складова частина потенціалу підприємства, що приносить економічну вигоду впродовж відносно тривалого періоду. Для нематеріальних ресурсів характерна відсутність матеріальної основи отримання прибутків та невизначеність розмірів прибутку, що буде отриманий.
Фінансові ресурси підприємства - це грошові кошти, які є в його розпорядженні і призначені для здійснення поточних затрат і затрат по розширеному відтворенню, платежів по усіх забов'язаннях та стимулювання працівників.
Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок ряду джерел фінансування. Розрізняють дві групи джерел фінансування:
· Власні кошти (внутрішнє фінансування);
· Залучені кошти (зовнішнє фінансування).
Внутрішнім називається фінансування, якщо воно здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства (прибуток, амортизаційні суми, грошові кошти, одержані від продажу майна, стійкі пасиви). Початкове формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення підприємства за рахунок статутного капіталу. Статутний капітал - це майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників і величина якого регулюється законодавством.
Зовнішнє фінансування - це кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства.
Суть фінансової діяльності підприємства полягає у виникненні грошових відносин, пов'язаних з неперервним кругообігом коштів у формах витрачення ресурсів, одержання доходів, їх використання, а також з приводу відносин з постачальниками, покупцями продукції, працівниками підприємства, державними органами та ін.
Основною метою складання фінансового плану є узгодження доходів із витратами в плановому періоді.
На підприємстві розробляються перспективні та поточні фінансові плани. У перспективному фінансовому плані розв'язуються принципові питання фінансування діяльності і розвитку підприємства. До них належать насамперед фінансування капітальних вкладень, повернення боргів і сплата відсотків за кредит. Поточні фінансові плани на рік (квартал, місяць) розробляються вже детальніше - за видами доходів і витрат з урахуванням їхньої календарної динаміки.
Фінансовий план складається як баланс доходів і витрат. У складі його доходів основними є надходження від власних джерел (прибуток, амортизаційні відрахування, емісія та продаж акцій, виторг від продажу непотрібних активів). Різниця між плановими фінансовими потребами і власними коштами покривається за рахунок залучених коштів у вигляді кредитів, випуску облігацій, лізингу тощо. Однією з форм залучення коштів є кредиторська заборгованість, до якої відносять перехідну заборгованість із заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби, резерв майбутніх витрат та ін. Витратна частина балансу включає планові спрямування коштів: на сплату податку; поповнення резервного фонду; формування інвестиційних ресурсів (у тім числі поповнення оборотних коштів); виплату винагороди персоналу за результатами роботи за рік; виплату дивідендів тощо.
Цими та багато іншими завданнями доводиться займатися економістам, але щоб робити все це якісно, нам, студентам, ще потрібно багато вивчити і засвоїти.
Висновок
Отже, з усього, що було сказано мною вище, можна зробити такі висновки:
Стати економістом - це мій особистий добровільний вибір. Професія економіста для мене є цікавою і потрібною для оточуючих.
Щоб стати справжнім економістом, потрібно не тільки мати знання і любити свою професію, але постійно вдосконалюватися, здобувати знання з різних суміжних областей людської діяльності, бути патріотом своєї держави і культурною людиною.
Ставши економістом, хотілося б працювати за спеціальності на підприємстві, де можна здобути практичні знання і отримати повагу та винагороду за прикладені зусилля.
Економіст підприємства володіє знаннями з теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам господарювання, принципам формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.
Я не шкодую, що обрала своєю майбутньою спеціальністю - спеціальність економіста. Гадаю, що не розчаруюсь у своєму виборі і в майбутньому.
Використана література
1. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика). Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002.
2. Економічна енциклопедія. - У 3-х томах.
3. Бойчик І.М., Харів П.С., ХопчпнМ.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
4. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998.
5. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
6. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій: Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 1999.
7. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
8. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...