WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

вартість на вартість виробленої продукції.
В економічній літературі виробничі запаси класифікуються за різними ознаками. На базовому підприємстві розрізняють наступні види виробничих запасів: сировина й матеріали, паливо, тара й тарні матеріали, запасні частини, будівельні матеріали, інші матеріали та МШП.
Виробничі запаси на ЗАТ Полонський хлібозавод надходять переважно з зовнішніх джерел: від постачальників як за договорами поставки, так і в порядку бартерних операцій, а також від підзвітних осіб. Необхідно також відмітити, що виробничі запаси надходять на підприємство в основному автотранспортом.
Однією з важливих умов надходження виробничих запасів є правильне документальне забезпечення. Це потребує надійної системи документообігу пов'язаного з оприбуткуванням цінностей.
Надходження виробничих запасів на базовому підприємстві оформлюється наступними первинними документами: накладними, товарно-транспортними накладними, товарними чеками, прибутковими ордерами. В умовах необхідності ведення податкового обліку і правильності визначення податку на додану вартість поряд з документами, які підтверджують надходження та оприбуткування виробничих запасів, виникає необхідність виписки податкових накладних і відображення в обліку сум податку на додану вартість. Тут також слід відмітити, що на підприємстві необхідно здійснювати більш суворий контроль за видачею та використанням довіреностей, оскільки на підприємстві траплялись випадки невчасного звітування по використаних довіреностях.
У бухгалтерському обліку оцінка виробничих запасів можлива: за первісною вартістю, за чисто реалізаційною вартістю, за справедливою вартістю та за балансовою (обліковою) вартістю.
Актуальним питанням для підприємства становиться оцінка виробничих запасів при їх вибутті. Враховуючи, що фінансовий облік передбачаєпредставлення результатів діяльності підприємства якомога привабливішим для користувачів, слід обирати елементом облікової політики той метод, який максимально підвищує прибуток. Таким методом, на нашу думку, є метод ФІФО. Метод ФІФО (першими відпускаються запаси, що надійшли раніше) передбачає, що запасів при їх відпуску оцінюються за цінами перших надходжень, а залишок - за цінами останніх надходжень. Це сприятиме залученню інвестицій, збільшенню оборотних коштів, а отже дасть можливість отримати більші прибутки та покращити фінансовий стан підприємства.
Найбільш дієвим засобом контролю за збереженням та наявністю виробничих запасів є інвентаризація. Результатами інвентаризації виробничих запасів на ЗАТ Полонський хлібозавод відповідають обліковим даним, що стало тенденцією. Даний факт в деякій мірі підтверджує правильність організації та ведення обліку запасів.
Особливу увагу в курсовій роботі приділено питанню комп'ютерної обробки облікової інформації. На базовому підприємстві існує інтегрована автоматизована система управління (ІАСУ) заводом. ІАСУ заводу будується за модульним принципом, який дозволяє легко перебудовувати і нарощувати систему. Програмним забезпеченням підсистеми бухгалтерського обліку є програма "Главбух".
Таким чином, даючи оцінку повноті та якості організації та ведення обліку надходження та формування собівартості виробничих запасів на ЗАТ Полонський хлібозавод, можна сказати, що застосовувана форма бухгалтерського обліку є раціональною, проте не завадить врахувати зауваження та пропозиції наведені вище.
Список використаних джерел
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.99р. №996 - ХІУ //Вісник податкової служби України - 1999. - №33. - С.26-29.
2. Про податок на додану вартість: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 03.04.97 р. №168/97 - ВР // Баланс - 1999. - №12. - С.4 - 23.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9"Запаси": Затв. Наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.99 р. // Дебет і кредит - 2000. - №12. - С.8 - 12.
4. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Затв. Наказом Головного управління Держаного казначейства України №90 від 30.10.98 р. // Все про бухгалтерський облік - 1998. - №118. - С.15-21.
5. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №141 від 01.07.97 р. // Вісник Податкової служби України - 1997.- №10. - С.7-14.
6. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р. // Українська інвестиційна газета - 2000. -№3. - С.7 - 32.
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р. // Українська інвестиційна газета - 2000. - №3. - С.2 - 6.
8. Бирюкова И.К., Виних Г.Т. Практический бухгалтерский учет и аудит в Украине. - К.: Економика и Право, 1996. - 222с.
9. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський облік в Україні / Під ред. Ф.Ф.Бутинця. - Ж.: ЖІТІ, 2000. - 264с.
10. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В. Фінансовий облік. Частина І. - Ж.: ЖІТІ, 1998. - 624с.
11. Буфатіна І. Запаси. Облік за національними стандартами // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №8. - С.8-15.
12. Буфатіна І. Запаси. Облік за національними стандартами // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №10. - С.8-13.
13. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М.В.Кужельного. - К.: А.С.К., 1998. - 223с.
14. Грабова Н.М. Бухгалтерский учет в промышленных и торговых предприятиях, 2000./Под ред. Н.В.Кужельного.-К.:А.С.К.,2000.-624с.
15. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998. - 768с.
16. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. - М.: Дело, 1998. - 432.
17. Онищенко Т. ПБО 9 і п.5.9. // Податки та бухгалтерський облік. - 2000. - №7. - С.27-31.
18. Соловьёва О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности . - М.: "Аналитика - Пресс", 1998. - 288с.
19. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства. - К.: Вища школа, 1992. - 463с.
20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. - К.: ВПОВ "А.С.К.", 1996. - 512с.
21. Церетелі Л.В. Облік МШП. Матеріальних активів і основних фондів // Вісник податкової служби України. - 1998. - №16. - С. 20-21.

 
 

Цікаве

Загрузка...