WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

мірі відповідає вартості поповнення запасів, забезпечує уникнення потреби в переоцінці. Але запаси в балансі відображаються за давніми цінами. Цей метод застосовується для запасів, що швидко псуються.
Метод нормативних затрат полягає у застосувань норм витрат на одиницю продукції, що встановлені підприємством з урахуванням нормативних рівнів використання запасів, виробничих потужностей та діючих цін. Цей метод оцінки виробничих запасів складний і застосовується досить рідко.
Метод ціни продажу базується на застосуванні середнього відсотку торгівельної націнки товарів. Собівартість товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізації товарів і сумою торгівельної націнки на ці товари. Сума торгівельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торгівельної націнки. Середній відсоток торгівельної націнки визначається діленням суми залишку торгівельних націнок на початок звітного місяця і торгівельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної вартості залишку товарів на кінець звітного місяця та продажної вартості проданих у звітномумісяці товарів. Цей метод використовується торгівельними підприємствами /14/.
Отже, кожний з перерахованих методів має певні переваги та недоліки. Оскільки фінансовий облік передбачає представлення результатів діяльності підприємства якомога привабливішими для користувачів, слід обирати елементом облікової політики той метод, який максимізує прибуток. Це сприятиме залученню інвестицій, збільшенню оборотних коштів, що в кінцевому результаті дасть можливість отримати більші прибутки та покращити фінансовий стан /11/. Таким чином, на ЗАТ Полонський хлібозавод може бути рекомендований метод ФІФО.
Оцінка запасів на дату складання балансу здійснюється за найменшою з двох оцінок: чисто реалізаційною вартістю або первісною вартістю.
4.Порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та
відображення її результатів в обліку
Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску виробничих запасів між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не підлягають повсякденному обліку, зокрема: в результаті пересортиці, несправності ваговимірювальних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та інші. У зв'язку з цим для взяття на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарський засобів проводиться інвентаризація /13/.
Інвентаризація виробничих запасів на ЗАТ Полонський хлібозавод проводиться згідно Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу /4/.
Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який створює необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначає об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
перед складанням річної бухгалтерської звітності;
при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передавання справ);
при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);
після пожежі або стихійного лиха (на день після закінчення явищ);
у випадку ліквідації підприємства;
згідно розпоряджень судових та слідчих органів;
при передачі майна підприємства в оренду;
при передачі підприємства з одного підприємства в інше, з одного розпорядження в інше (на встановлену дату передачі).
Для проведення інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія на основі наказу керівника підприємства. В склад інвентаризаційної комісії в обов'язковому порядку включається головний бухгалтер або інший представник бухгалтерії, а також матеріально відповідальна особа.
Інвентаризація виробничих запасів проводиться за їх місце знаходженням та за матеріально відповідальними особами.
До початку інвентаризації в присутності комісії матеріально відповідальна особа складає звіт про останні проведені операції, відображає їх у складському обліку і разом з описами документів здає під розписку до бухгалтерії. Матеріально відповідальна особа надає також комісії розписку в який підтверджує, що всі прибуткові і видаткові документи здані до бухгалтерії, а цінності оприбутковані або списані.
Потім розпочинається перевірка фактичної наявності виробничих запасів шляхом перерахунку, переважування та обміру.
Результати перевірок заносяться в інвентаризаційні описи (дод. Ф), в яких записуються дані про наявність тих чи інших виробничих запасів з вказівкою назви, відмінних ознак, включаючи номенклатурний номер, одиниці виміру і кількість фактично виявлений натуральних одиниць. Кожна сторінка опису нумерується та підписується членами комісії та матеріально відповідальною особою. Після перепису в інвентаризаційний опис всіх виробничих запасів, матеріально відповідальна особа дає розписку про те, що цінності перевірені в натурі в його присутності і внесені в опис, в зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не має.
Якщо при інвентаризації не придатні або зіпсовані виробничі запаси, то на них складається акт з обов'язковою вказівкою характеру псування, причини і винних осіб /19/.
Оформлені інвентаризаційні описи комісією передаються до бухгалтерії, де дані інвентаризації порівнюються з даними бухгалтерського обліку (лишки або нестачі, якщо вони мали місце). Виробничі запаси, по яких виявлено розходження з даними бухгалтерського обліку, записують в порівняльну відомість, а матеріально відповідальні особи повинні дати інвентаризаційній комісії письмові пояснення що до причин їх виникнення. Свої висновки і пропозиції що до урегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформлює протоколом і подає на затвердження керівнику підприємства. Керівник повинен прийняти рішення про оприбуткування лишків та списання нестач запасів і затвердити протокол у п'ятиденний термін.
Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку в десятиденний строк, після чого його показники приводяться у повну відповідальність з фактичною наявністю господарських засобів і стану розрахункових відносин /13/.
За результати інвентаризації, яка проводилась на ЗАТ Полонський хлібозавод перед складанням річної бухгалтерської звітності відхилень фактичних даних від облікових не виявлено. Таким чином, виробничі запаси зберігаються матеріально відповідальними особами, за якими вони закріплені,

 
 

Цікаве

Загрузка...