WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

розмір запасу виробничих запасів на 1,6 тис. грн., що становить 1,68%.
Таблиця 1
Основні техніко-економічні показники
діяльності ЗАТ Полонський хлібозавод за 12 місяців 2000 та 2001 років
Показники 12 місяців
2000р. 12місяців 2001р. Відхилення, +, -
абсолютне відносне
Дохід від реалізації продукції, тис. грн.
2443,5
2202,9
-240,6
-9,84
Середньоспискова чисельність працюючих, чол. 120
116 -4 -3,33
Валовий прибуток, тис. грн. 316,3 313,9 -2,4 -0,75
Готова продукція, тис. грн.
3,6 2,8
+0,8 +63,49
Фонд оплати праці, тис грн.
217,2
280,8
+63,6
+29,28
Виробничі запаси 95,1 93,5 -1,6 -1,68
Вихідними даними, які використані для написання курсової роботи є:
первинні документи - накладні, прибуткові ордери, рахунки-фактури, та інші;
регістри аналітичного та синтетичного обліку - оборотні відомості, журнал-ордер №5, 5а та інші;
форми звітності - ф.№1 "Баланс підприємства", ф.№2 "Звіт про фінансові результати";
законодавчо-нормативна документація - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про аудиторську діяльність", Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальний цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших активів, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій та інші.
1.Економічна сутність запасів та характеристика
складу виробничих запасів
Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва являється забезпечення його предметами праці (запасами) - сировиною, матеріалами, паливом та інші, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції (робіт, послуг).
Поняття запасів, порядок їх обліку та оцінки містяться в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Згідно п.4 П(С)БО 9 /3/ запаси - це активи, які:
утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт та наданні послуг, а також при управлінні підприємством;
знаходяться у процесі виробництва (НЗВ) з метою наступного продажу продукту виробництва;
утримуються з метою подальшого продажу при умові звичайної діяльності.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючи вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;
незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємство ще не визнано доходу;
готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;
товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані)та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються потягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;
молодняк тварин та тварини на вирощуванні та відгодівлі, продукція сільського та лісного господарства /3/.
Запаси признаються активами тоді, коли існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, зв'язані з їх використанні, та їх вартість може бути достовірно визначена.
До складу запасів включаються всі товарно-матеріальні цінності, якими підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх знаходження. Одночасно на території, що належить підприємству, можуть знаходитись предмети , що є власністю інших фізичних та юридичних осіб. Такі предмети не є запасами підприємства /9/.
Важливою передумовою раціональної організації обліку запасів є їх класифікація.
Всі запаси, наявні в економіці, визначені як сукупні. Вони містять у собі сировина, матеріали, основні і допоміжні, напівфабрикати, деталі, готові вироби, а також запасні частини для ремонту засобів виробництва. Основна частина сукупних запасів виробництва являє собою предмети виробництва, що входять у матеріальний потік на різноманітних стадіях його технологічної переробки.
Сукупні запаси виробництва підрозділяються на два види: виробничі і товарні запаси.
Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва використовуються повністю і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно заміняти повністю новими. Також важливим є, що саме виробничі запаси повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції.
Товарні запаси - придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу.
Виробничі і товарні запаси підрозділяються на поточні, підготовчі, страхові, сезонні і перехідні .
Поточні запаси забезпечують безперервність постачання виробничого процесу між двома постачаннями, а також організацій торгівлі і споживачів. Поточні запаси складають основну частину виробничих і товарних запасів. Їхній розмір постійно змінюється.
Підготовчі запаси виділяються з виробничих запасів при необхідності додаткового їхній підготування перед використанням у виробництві (сушіння лісу, наприклад). Підготовчі запаси товарних засобів виробництва формуються в разі потреби підготувати матеріальні ресурси до відпустки споживачам.
Гарантійні запаси (або запаси страхові) призначені для безупинного постачання споживача у випадку непередбачених обставин: відхилення в періодичності й у розмірі партій постачань від запланованих, зміни інтенсивності споживання, затримки постачань у шляху. На відміну від поточних запасів розмір гарантійних запасів - розмір постійна. При нормальних умовах роботи ці запаси недоторкані.
Сезонні запаси утворяться при сезонному характері виробництва продуктів, їхній споживання або транспортування. Сезонні запаси повинні забезпечити нормальну роботу організації під час сезонної перерви у виробництві, споживанні або в транспортуванні продукції.
Перехідні запаси - це залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду. Вони призначаються для забезпечення безперервності виробництва і споживання в звітному і такому за звітним періоді до чергового постачання.
Виробничі запаси формуються в організаціях-споживачах. Товарні запаси знаходяться в

 
 

Цікаве

Загрузка...